herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwały z 2018 r. - KATALOG -
Uchwały z 2017 r. - KATALOG -
U C H W A Ł A Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Redostowie. 2017-01-04 13:49
UCHWAŁA Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 2017-01-04 13:47
Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 2017-01-04 13:45
Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2016-2024. 2017-01-04 13:43
Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2017-01-04 13:41
Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osina 2017-01-04 13:39
Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionegow budżecie Gminy Osina na 2017rok. 2017-01-04 13:38
Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Osina 2016-12-21 12:40
Uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zaiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024 2016-12-21 12:38
UCHWAŁA Nr XVII/120/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. 2016-12-14 09:52
Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016-12-14 09:50
Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2016-12-14 09:48
Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2016-12-14 09:46
Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-12-15 08:49
Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2016 . w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. 2016-12-14 09:40
Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2017. 2016-12-14 09:39
UCHWAŁA NR XVI/113/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPZP.08.01.00-32-K020/16 ?Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Osina? w ramach działania nr RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 ? 2020. 2016-10-31 13:36
UCHWAŁA NR XVI/112/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27października 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osina do projektu ?Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowania nauczania do potrzeb rynku pracy. Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w Kontrakcie Samorządowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 ? 2020 pt. ?Inwestycja w rozwój gospodarczy gmin Nowogard, Maszewo, Osina i Powiatu Goleniowskiego?. 2016-10-31 13:34
UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27 październik 2016 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Krzywicach 2016-10-31 13:32
UCHWAŁA NR XVI/110/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie 2016-10-31 13:30
UCHWAŁA NR XVI/109/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-10-31 13:28
UCHWAŁA NR XVI/108/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-10-31 13:27
UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADA GMINY OSINA z dnia 27 październik 2016 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2016-10-31 13:25
UCHWAŁA NR XVI/106/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Osina 2016-10-31 13:24
UCHWAŁA NR XVI/105/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty za udostępnianie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. 2016-11-02 14:51
Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Osina z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2016-2024. 2016-10-31 13:21
Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Osina z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-10-31 13:17
UCHWAŁA NR XV/102/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 8 września 2016 roku w sprawie skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. 2016-10-11 12:10
Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Gminy Osina z dnia 8 września 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2016-2024. 2016-09-13 13:58
Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Osina z dnia 8 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-09-13 13:55
Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Osina z dnia 08 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-09-13 13:53
UCHWAŁA NR XIII/98/2016 Rady Gminy Osina z dnia 17 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 2016-06-21 14:53
U C H W A Ł A Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Osina z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Lasów Państwowych ? Nadleśnictwa Nowogard 2016-06-21 14:51
UCHWAŁA Nr XIII/96/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 17 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-06-21 14:49
UCHWAŁA Nr XIII/95/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 17 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-06-21 14:48
Uchwała Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Osina z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 r. 2016-06-21 14:46
UCHWAŁA Nr XIII/93/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2015 rok. 2016-06-21 14:45
Uchwała Nr XII/92/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osina na lata 2015-2023. 2016-05-27 13:34
UCHWAŁA NR XII/91/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-05-27 13:20
UCHWAŁA NR XII/90/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 2016-05-27 13:16
UCHWAŁA NR XII/89/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych 2016-05-27 13:13
UCHWAŁA NR XII/88/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-05-27 13:09
UCHWAŁA Nr XII/87/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 2016-05-27 13:07
UCHWAŁA Nr XII/86/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-05-27 13:03
UCHWAŁA Nr XII/85/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-05-27 13:01
UCHWAŁA NR XII/84/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie skargi na Wójta Gminy Osina. 2016-05-27 13:00
U C H W A Ł A Nr XII/83/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2016-05-27 12:58
Uchwała Nr XII/82/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016-05-27 12:57
Uchwała Nr XII/81/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2016-05-27 12:18
Uchwała Nr XII/80/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2016-2024. 2016-05-27 13:06
Uchwała Nr XII/79/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-05-27 13:04
UCHWAŁA Nr XI/78/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osina. 2016-03-16 14:05
Uchwała Nr XI/77/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 ? 2018. 2016-03-16 14:04
Uchwała Nr XI/76/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 2016-03-16 13:59
UCHWAŁA Nr XI/75/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 2016-03-16 13:58
UCHWAŁA Nr XI/74/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 10 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-03-16 13:56
UCHWAŁA Nr XI/73/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 10 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-03-16 13:55
U C H W A Ł A Nr XI/72/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie 2016-03-16 13:54
U C H W A Ł A Nr XI/71/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2016-03-16 13:52
U C H W A Ł A Nr XI/70/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2016-03-16 13:51
UCHWAŁA Nr XI/69/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina 2016-03-16 13:50
UCHWAŁA Nr XI/68/ 2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 2016-03-16 13:47
UCHWAŁA Nr XI/67/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej 2016-03-16 13:44
Uchwała Nr XI/66/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-03-16 13:42
UCHWAŁA X/65/2015 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Osina z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2016-01-11 15:29
Uchwała Nr X/64/2015 Rady Gminy OSINA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osina na lata 2015-2023. 2016-03-11 09:50
UCHWAŁA Nr X/63//2015 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 2016-01-11 15:26
UCHWAŁA Nr X/62/2015 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości. 2016-01-11 15:25
UCHWAŁA Nr X/61/2015 RADY GMINY OSINA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 2016-01-11 15:24
Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 2016-01-11 15:22
Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024. 2016-01-11 15:20
Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok. 2016-01-11 15:17
UCHWAŁA Nr IX/57/2015 Rady Gminy Osina z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina. 2015-12-09 12:18
UCHWAŁA Nr IX/56/2015 Rady Gminy Osina z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów. 2015-12-09 12:16
UCHWAŁA Nr IX/55/2015 Rady Gminy Osina z dnia 3 grudnia 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych. 2015-12-09 12:15
Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Osina z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Przypólsku 2015-12-09 12:13
Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Osina z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2015-12-09 12:12
Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Osina z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2015-12-09 12:11
Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Osina z dnia 03 grudnia 2015 . w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2016-2024. 2015-12-09 12:09
Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Osina z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2016 2015-12-09 12:05
U C H W A Ł A Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Osina z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Węgorza pod przepompownię. 2015-11-18 14:44
UCHWAŁA Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Osina z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Osina. 2015-11-18 14:43
UCHWAŁA Nr VIII/47/2015 RADY GMINY OSINA z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 2015-11-18 14:41
UCHWAŁA Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Osina z dnia 12 listopada 2015roku o zmianie uchwały w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2015-11-19 09:40
UCHWAŁA Nr VIII/45/2015 RADY GMINY OSINA z dnia 12 listopada 2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2015-11-18 14:33
UCHWAŁA Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Osina z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2015-11-18 14:32
Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Osina z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024. 2015-11-18 14:30
Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Osina z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok. 2015-11-18 14:26
Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Osina z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024. 2015-10-05 15:01
Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Osina z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok. 2015-10-05 14:56
UCHWAŁA Nr VI /39/ 2015 RADY GMINY OSINA z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników. 2015-07-06 12:43
U C H W A Ł A Nr VI/38/2015 Rady Gminy Osina z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2015-07-06 12:42
Uchwała Nr VI /37/2015 Rady Gminy Osina z dnia 30 czerwca 2015 rokuw sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok 2015-07-06 12:39
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024. 2015-06-03 13:32
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok. 2015-06-03 13:24
Uchwała Nr V/34/ 2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 maja 2015 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2015-06-03 13:19
Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 maja 2015 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2015-06-03 13:17
UCHWAŁA Nr V/32/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 maja 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 2015-06-03 13:14
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 r. 2015-06-03 13:10
UCHWAŁA Nr V/30/2015 RADY GMINY OSINA z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2014 rok. 2015-06-03 13:08
UCHWAŁA Nr IV/29/2015 RADY GMINY OSINA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Osina w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania 2014 2020 2015-05-07 08:40
Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024. 2015-03-31 12:26
Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok 2015-03-31 12:22
UCHWAŁA Nr III/26/ 2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 2015-03-31 12:19
UCHWAŁA Nr III/25/2015 RADY GMINY OSINA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-05-13 15:49
UCHWAŁA NR III/24/2015 RADY GMINY OSINA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-05-13 15:48
UCHWAŁA Nr III/23/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2015 2015-03-31 12:14
UCHWAŁA NR XII.13.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osina 2015-01-23 15:10
UCHWAŁA NR X.5.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY ODRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osina na 2015 rok. 2015-01-22 10:50
UCHWAŁA Nr II/22/2014 RADY GMINY OSINA z dnia 30 grudnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 2015-01-09 12:40
UCHWAŁA Nr II/21/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 2015-01-09 12:38
UCHWAŁA Nr II/20/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Osina do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2015-01-09 12:35
UCHWAŁA Nr II/19/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Osina do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2015-01-09 12:34
U C H W A Ł A Nr II/18/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego w Redostowie 2015-01-09 12:32
U C H W A Ł A Nr II/17/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Przypólsku 2015-01-09 12:30
U C H W A Ł A Nr II/16/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Kikorzu. 2015-01-09 12:28
U C H W A Ł A Nr II/15/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Węgorzycach 2015-01-09 12:26
U C H W A Ł A Nr II/14/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2015-01-09 12:24
U C H W A Ł A Nr II/13/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2015-01-09 12:21
U C H W A Ł A Nr II/12/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2015-01-09 12:19
U C H W A Ł A Nr II/11/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Węgorzy. 2015-01-09 12:17
Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 2015-01-09 12:04
Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014-2024. 2015-01-09 12:01
Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 rok. 2015-01-09 11:32
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024. 2015-01-08 15:16
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2015. 2015-01-07 11:28
Uchwała Nr CCXXXIII.515.2014 z dnia 04.12.2014 r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina na 2015 rok 2014-12-30 11:25
Uchwała Nr CCXXXIII.513.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 04.12.2014 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015 - 2024 2014-12-30 11:22
Uchwała Nr I /5/2014 r. z dnia 1 grudnia 2014 r.w sprawie powołania Komisji do Spraw Społecznych, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu jej działania 2014-12-05 15:06
Uchwała wNr I /4 /2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu jej działania 2014-12-05 14:59
Uchwała Nr I /3/ 2014 r z dnia 1 grudnia 2014 r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2014-12-05 15:03
Uchwała Nr I / 2/ 2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 2014-12-05 14:55
Uchwała Nr I / 1/ 2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 2014-12-05 14:53
Uchwała Nr XXXVI/225/2014 z dnia 24-10-2014 r. w sprawie skargi dotyczącej wycinki drzew i krzewów 2014-10-30 14:34
Uchwała Nr XXXVI/224/2014 z dnia 24-10-2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie 2014-10-30 14:30
Uchwała Nr XXXVI/223/2014 z dnia 24-10-2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2014-10-30 14:09
Uchwała Nr XXXVI/222/2014 z dnia 24-10-2014 r o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2014-10-30 14:07
Uchwała Nr XXXVI/221/2014 z dnia 24-10-2014 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2014-10-30 14:04
Uchwała Nr XXXVI/220/2014 z dnia 24-10-2014 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014 -2024 2014-10-30 14:01
Uchwała Nr XXXVI /219/2014 z dnia 24-10-2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 r. 2014-10-30 13:59
Uchwała Nr XXXV-218-2014 z dnia 16 września 2014 r w sprawie skargi na działanie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie 2014-09-23 10:53
Uchwała Nr XXXV-217-2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Węgorzy 2014-09-23 10:50
Uchwała Nr XXXV-216-2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2014-09-23 10:48
Uchwała Nr XXXV-215-2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 r. 2014-09-23 10:40
UCHWAŁA Nr XXXIV/214/2014 RADY GMINY OSINA z dnia 1 lipca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2014-07-07 12:44
UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2014 RADY GMINY OSINA z dnia 1 lipca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 2014-07-07 12:41
Uchwała Nr XXXIV/212/2014 Rady Gminy Osina z dnia 01 lipca 2014 r. w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2014-07-07 12:38
UCHWAŁA Nr XXXIV/211/2014 RADY GMINY OSINA z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Osina. 2014-07-07 12:36
Uchwała Nr XXXIV / 210 / 2014 Rady Gminy Osina z dnia 01 lipca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej planu aglomeracji Osina. 2014-07-07 12:26
Uchwała Nr XXXIV/209/2014 Rady Gminy Osina z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 rok. 2014-07-07 12:23
Uchwała Nr XXXIII/208/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Redle 2014-06-05 10:17
Uchwała Nr XXXIII/207/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Długołęce 2014-06-05 10:15
Uchwała Nr XXXIII/206/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2014-06-05 10:13
Uchwała Nr XXXIII/205/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2014-06-05 10:11
Uchwała Nr XXXIII/204/2014 z dnia 30 maja 2014 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014 - 2024 2014-06-05 09:58
Uchwała Nr XXXIII/203/2014 z dnia 30 maja 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 r. 2014-06-05 09:56
Uchwała Nr XXXIII/202/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-06-05 09:21
Uchwała Nr XXXIII/201/2014 z dnia 30 maja 2014 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2013 r. 2014-06-05 09:19
Uchwała Nr XXXII-200-2014 z dnia 31 marca 2014 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2014-04-08 09:37
Uchwała Nr XXXII-199-2014 z dnia 31 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2014-04-08 09:35
Uchwała Nr XXXII -198-2014 z dnia 31 marca 2014 r w sprawie powołania Komisji Rady Gminy ds. Konkursu, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu jej działania 2014-04-08 09:32
Uchwała Nr XXXII-197-2014 z dnia 31 marca 2014 r w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na " Najładniejszą wieś " i " Najestetyczniejszą zagrodę wiejską " 2014-04-08 09:30
Uchwała Nr XXXII-196-2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina 2014-04-08 09:28
Uchwała Nr XXXII-195-2014 z dnia 31 marca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2014-04-08 09:25
Uchwała Nr XXXII-194-2014 z dnia 31 marca 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 r. 2014-04-08 09:24
Uchwała Nr XXXI-193-2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków - Spółdzielnia Mieszkaniowa 2014-02-19 10:02
Uchwała Nr XXXI-192-2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego 2014-02-19 09:57
Uchwała Nr XXXI-191-2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2014-02-19 09:55
Uchwała Nr XXXI-190-2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Osinie 2014-02-19 09:53
Uchwała Nr XXXI-189-2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego 2014-02-19 09:51
Uchwała Nr XXXI-188-2014 z dnia 13 lutego 2014 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 - 2020 2014-02-19 09:48
Uchwała Nr XXXI-187-2014 z dnia 13 lutego 2014 r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 - 2020 2014-02-19 09:41
Uchwała Nr XXXV-216-2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2014-09-23 10:44
Uchwała Nr CXCV.627.2013 z dnia 20 grudnia 2013r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina na 2014 rok 2014-01-02 12:49
Uchwała Nr CXCV.628.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osina 2014-01-02 12:46
Uchwała Nr XXX/186/2013 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. 2014-01-02 12:42
Uchwała Nr XXX/185/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie przedstawiciela Gminy Osina jako reprezentanta w Lokalnej Grupie Działania - Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 2014-01-02 12:40
Uchwała Nr XXX/184/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej 2014-01-02 12:38
Uchwała Nr XXX/183/2013 o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów 2014-01-02 12:34
Uchwała Nr XXX/182/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków budżetowych, które niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 2014-01-02 12:32
Uchwała Nr XXX/181/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013-2024 2016-12-29 07:35
Uchwała Nr XXX/180/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 r. 2014-01-02 12:24
Uchwała Nr XXIX/179/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 2013-12-11 11:04
Uchwała Nr XXIX/178/2013 z dnoia 6 grudnia 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-12-11 11:01
Uchwała Nr XXIX/177/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-12-11 10:58
Uchwała Nr XXIX/176/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2013-12-11 10:56
Uchwała Nr XXIX/175/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 - 2024 2013-12-11 10:55
Uchwała Nr XXIX/174/2013 z dnia 6 geudnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 r. 2013-12-11 10:52
Uchwała Nr XXIX/173/2013 z dnia 6 grudnia 2013 rw sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014 - 2024 2013-12-11 10:45
Uchwała Nr CLXXIV.444.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Osina na lata 2014 - 2024 2013-12-05 11:52
Uchwała Nr XXIX/172/2013 Rady Gminy Osina z dnia 6 grudnia 2013 r 2013-12-17 09:22
Uchwała Nr CLXXIV.442.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Osina na 2014 rok 2013-12-05 11:45
Uchwała Nr XXVIII/171/2013 z dnia 21-10-2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-10-23 11:08
Uchwała Nr XXVIII/170/2013 z dnia 21-10-2013 r o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboruopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-10-23 11:06
Uchwała Nr XXVIII/169/2013 z dnia 21-10-2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Osinie 2013-10-23 11:04
Uchwała Nr XXVIII/168/2013 z dnia 21-10-2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2013-10-23 10:54
Uchwała Nr XXVIII/167/2013 z dnia 21-10-2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2013-10-28 13:54
Uchwała Nr XXVIII/166/2013 z dnia 21-10-2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego 2013-10-23 10:51
Uchwała Nr XXVIII/165/2013 z dnia 21-10-2013 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Sylwestra w Strzelewie 2013-10-23 10:49
Uchwała Nr XXVIII/164/2013 z dnia 21-10-2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 r. 2013-10-23 10:47
Uchwała Nr XXVII/163/2013 r z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osina 2013-09-18 10:24
Uchwała Nr XXVII/162/2013 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania 2013-09-18 10:22
Uchwała Nr XVII/161/2013 z dnia 12 września 2013 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 - 2024 2013-09-18 10:19
Uchwała Nr XXVII/160/2013 r. z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 213 r. 2013-09-18 10:16
Uchwała Nr XXVI/159/2013 z dnia 20 maja 2013 r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-05-24 09:58
Uchwała Nr XXVI/158/2013 z dnia 20 maja 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących przystąpienia do " Powiatowego programu zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla gmin z terenu Powiatu Goleniowskiego na lata 2013 -2018" 2013-05-24 09:55
Uchwała Nr XXVI/157/2013 z dnia 20 maja 2013 r w sprawie zbycia nieruchomości w Węgorzach 2013-05-24 09:52
Uchwała Nr XXVI/156/2013 z dnia 20 maja 2013 r w sprawie nieodpłatniego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2013-05-24 09:50
Uchwała Nr XXVI/155/2013 z dnia 20 maja 2013 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 - 2024 2013-05-24 09:48
Uchwała Nr XXVI/154/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 r. 2013-05-24 09:45
Uchwała Nr XXVI/153/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 2013-05-24 09:43
Uchwała Nr XXVI/152/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2012 r. 2013-05-24 09:41
Uchwała Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Osina z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-03-29 14:07
Uchwała Nr XXIV-149-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy ds. Konkursu, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu jej działania 2013-03-12 10:58
UchwałaNy XXIV-148-2013 z dnia 7 marca 2013 r w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na " Najładniejszą wieś " i " Najestetyczniejszą zagrodę wiejską " 2013-03-29 14:14
Uchwała Nr XXIV-147-2013 z dnia 7 marca 2013 r w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina. 2013-03-12 10:53
Uchwała Nr XXIV-146-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-29 13:56
Uchwała Nr XXIV-145-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-03-12 10:45
Uchwała Nr XXIV-144-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-29 13:54
Uchwała Nr XXIV-143-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2013-03-29 13:53
Uchwała Nr XXIV-142-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Gminą Miasto Szczecin, dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Osina do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2013-03-12 10:32
Uchwała Nr XXIV-141-2013 z dnia 7 marca 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku 2013-03-12 10:26
Uchwała Nr XXIV-139-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Osinie 2013-03-12 10:15
Uchwała Nr XXIV-138-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 -2024 2013-03-12 10:13
Uchwała Nr XXIV-137-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok 2013-03-12 10:10
Uchwała Nr XXIII/136/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Osinie, zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej 2013-01-29 09:17
Uchwała Nr XXIII/135/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2013-01-29 09:10
Uchwała Nr XXIII/134/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-01-29 09:08
Uchwała Nr II/9/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osina 2013-01-15 12:13
Uchwała Nr II/8/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina na 2013 r 2013-01-15 12:11
Uchwała Nr XXII/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok 2013-01-07 09:09
Uchwała Nr XXII/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 2013-01-07 09:08
Uchwała Nr XXII/131/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-07 09:05
Uchwała Nr XXII/130/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-07 09:03
Uchwała Nr XXII/129/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościi 2013-01-07 08:59
Uchwała Nr XXII/128/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty 2013-01-07 08:56
Uchwała Nr XXII/127/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 2013-01-07 08:53
Uchwała Nr XXII/126/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 - 2024 2013-01-07 08:44
Uchwała Nr XXII/125/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2012 - 2024 2013-01-07 08:42
Uchwała Nr XXII/124/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r 2013-01-07 08:39
Uchwała Nr XXI/123/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r. 2012-12-11 10:55
Uchwała Nr XXi/122/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-12-11 10:58
Uchwała Nr XXI/121/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. 2012-12-11 11:00
Uchwała Nr XXI/120/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Osina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-12-11 11:03
Uchwała Nr XXI/119/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Kościuszki pod przepompownię 2012-12-11 11:05
Uchwała Nr XXI/118/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Osina pod przepompownię 2012-12-11 11:07
Uchwała Nr XXI/117/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Kikorze pod przepompownię 2012-12-11 11:08
Uchwała Nr XXI/ 116/ 2012 z dnia 5 grudnia 2012 r w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Kikorze po przepompownię 2012-12-11 11:10
Uchwała Nr XXI/115/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina na lata 2013 -2017 z perspektywą do roku 2032 2012-12-11 11:19
Uchwała Nr XXI/114/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Osina 2012-12-11 11:23
Uchwała Nr XXI/113/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osina 2013-05-09 10:31
Uchwała Nr XXI/112/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2012 - 2024 2012-12-11 11:29
Uchwała Nr XXI/111/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 - 2024 2012-12-11 12:04
Uchwała Nr CLI/ 513/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 - 2024 2012-12-11 11:37
Uchwała Nr CLI/512/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Osina na 2013 rok 2012-12-11 11:33
Uchwała Nr XXI/110/2012 z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2013. 2012-12-27 14:16
Uchwała Nr XX/109/2012 z dnia 29-10-2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań dotyczących przewozów i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi. 2012-11-06 09:36
Uchwała Nr XX/108/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Osina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-10-31 12:16
Uchwała Nr XX/107/2012 z dnia 29-10-2012 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r. 2012-10-31 12:14
Uchwała Nr XX/106/2012 z dnia 29-10-2012 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny 2013-02-21 12:38
Uchwała Nr XX/104/2012 z dnia 29-10-2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego 2012-10-31 12:09
Uchwała XX/103/2012 z dnia 29-10-2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 2012-10-31 12:07
Uchwała Nr XX/102/2012 z dnia 29-10-2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2012-10-31 12:04
Uchwała Nr XIX-101-2012 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-12-13 17:06
Załącznik Nr 3 do uchwały XIX-100-2012 planowane i realizowane przedsięwzięcia 2012-09-10 15:14
Załacznik Nr 2 do uchwały XIX-100-2012 - objaśnienia do WPF 2012-09-10 15:12
Załacznik Nr 1 do uchwały XIX-100-2012 WPF 2012-09-10 15:10
Uchwała Nr XIX-100-2012 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III-9-10 z dnia 30-12-2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 2024 2012-09-10 15:09
Załącznik do uchwały XIX-99-2012 2012-09-10 15:06
Uchwała Nr XIX-99-2012 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r. 2012-09-10 15:04
Uchwała Nr XVIII-98-12 z dnia 12 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy 2012-07-18 09:34
Uchwała Nr XVIII-97-12 z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasot 2012-07-18 09:33
Załącznik Nr 3 do uchwały XVIII-96-12 planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Osina w latach 2012 oraz następnych 2012-07-18 09:25
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII-96-12 objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 2012-07-18 09:23
Załącznik Nr 1do uchwały Nr XVIII-96-12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 -24 2012-07-18 09:21
Uchwała Nr XVIII-96-2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr III-9-2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 24 2012-07-18 09:20
Uchwała Nr XVIII-95-12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r. 2012-07-18 09:18
Uchwała Nr XVII/94/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy 2012-06-26 12:16
Uchwała Nr XVII/93/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r, w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. 2016-12-29 07:35
Uchwała Nr XVII/92/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2011 r. 2012-06-26 12:07
Uchwała Nr XVI / 91 /2012 Rady Gminy Osina z dnia 21 maja 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Węgorzach oraz uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie. 2012-05-24 13:29
Uchwała Nr XVI-90-2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina 2012-05-24 09:33
Uchwała Nr XVI-89-2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały III-9-2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 2024 2012-05-24 09:22
Załącznik do uchwały Nr XVI-88-2012 r. 2012-05-24 09:19
Uchwała Nr XVI-88-2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r. 2012-05-24 09:17
Uchwała Nr XV/87/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2012-04-11 08:39
Załacznik do uchwały Nr XV/86/2012 anek do Planu Odnowy Miejscowości Osina 2012-04-11 08:37
Uchwała Nr XV/86/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do " Planu Odnowy Miejscowości Osina na lata 2010 - 2017 " 2012-04-11 08:35
Uchwała Nr XV/85/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2012-04-11 08:34
Uchwała Nr XV/84/2012 z dnia 26 marca 2012 r.w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r. 2012-04-11 08:32
Uchwała Nr XV/83/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina 2012-04-11 08:29
Uchwała Nr XV/82/2012 z dnia 26 marca 2012 r w sprawie zmiany uchwały III/92010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 -2024 2012-04-11 08:27
Uchwała Nr XV/81/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r. 2012-04-11 08:23
Uchwała Nr XIV-80-2012 z dnia 5 marca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-03-16 10:37
Uchwała Nr XIV-79-2012 z dnia 5 marca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 2012-03-16 10:35
Uchwała Nr XIV-78-2012 r. z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na " Najładniejszą wieś " i " Najestetycznejszą zagrodę wiejską " 2012-03-16 10:33
Uchwała Nr XIV-77-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie do realizacji zadań gminy w zakresie pracy z rodziną 2012-03-16 10:31
Uchwała Nr XIV-76-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie 2012-03-16 10:29
Uchwała Nr XIV-75-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Węgorzy 2012-04-05 10:55
Uchwała Nr XIV-74-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok 2012-03-16 10:25
Uchwała Nr XIII-73-2012 r. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Osina na rok 2012 2012-01-20 09:44
Uchwała Nr XIII-72-2012 r. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzonych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Gminy Osina 2012-01-20 09:42
Uchwała Nr XIII-71-2012 r. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie gminy Osina 2012 rok 2012-01-20 09:40
Uchwała Nr I/1/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego 2012-01-13 09:04
Uchwała Nr I/2/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina w 2012 roku 2012-01-13 09:01
Uchwała Nr XII-70-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwał 2012-01-02 14:27
Uchwała Nr XII-69-11 z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 2012-01-03 09:13
Uchwała Nr XII-68-11 z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 2012-01-02 14:22
Uchwała Nr XII-67-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały oraz zmian w budżecie gminy na 2011 r 2012-01-02 14:18
UCHWAŁA Nr XI/66/2011 Rady Gminy Osina z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2011-12-19 13:30
UCHWAŁA Nr XI / 65 / 2011 Rady Gminy Osina z dnia 8 grudnia roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 2016-12-29 08:02
Uchwała XI/64/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 2016-12-29 07:41
Uchwała Nr XI/63/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 2016-12-29 07:38
Uchwała Nr XI/ 62/ 2011 z dnia 8 grudnia 2011 r w sprawie kierunków działania Wójta w zakresie umowy wykonawczej o rekompensatę dot. realizacji inwestycji pn. " Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie" gmina Nowogard 2016-12-29 07:39
Uchwała Nr XI-61-2011 z dnia 8 grudnia 2011 r w sprawie przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2011-12-20 14:35
Uchwałą Nr XI/60/2011 Rady Gminy Osina z dnia 08 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 rok. 2016-12-29 08:09
Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Osina z dnia 08 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. 2012-01-03 12:14
Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy Osina z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2012. 2012-01-03 12:05
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina w 2012 r. 2011-12-12 23:00
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osina na lata 2012 - 2024. 2011-12-12 22:58
Uchwała Nr X-57-2011 z dnia 27 października 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr III-9-2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 2024 2011-11-08 11:17
Uchwała Nr X-56-2011 z dnia 27 października 2011 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie gminy Osina na 2011 rok 2011-11-08 11:03
Uchwała Nr X-55-2011 z dnia 27 października 2011 r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2011-11-08 11:02
Uchwała Nr X-54-2011 z dnia 27 października 2011 r zmieniająca uchwałę w sprawie formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny 2011-11-21 09:21
Uchwała Nr X-53-2011 z dnia 27 października 2011 r w sprawie podatku leśnego 2011-11-08 10:57
Uchwała Nr X-52-2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczania podatku rolnego 2011-11-08 10:56
UCHWAŁA Nr X/51/2011 Rady Gminy Osina o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 2011-11-08 09:25
Uchwała Nr X-50-2011 z dnia 27 października 2011 r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2011-11-08 09:23
Uchwała Nr IX/49/2011 z dnia 23-09-2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Choszczno, Gryfice, Gryfino, Przelewice, Barlinek, Stepnica oraz Powiatem Pyrzyckim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 2011-10-04 11:09
Uchwała Nr IX/ 48/2011 z dnia 23-09-2011 r w sprawie bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2011-10-04 11:05
Uchwała Nr IX/47/2011 z dnia 23-09-2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 r. 2011-10-04 11:04
Uchwała Nr VIII-46-2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r, w sprawie bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2011-09-08 10:51
Uchwała Nr VIII-45-2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego w Przypólsku 2011-09-08 10:49
Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Osina z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina 2011-10-24 09:13
Uchwała Nr VIII-43-2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego 2011-09-08 10:47
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII-42-2011 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2011-09-08 10:44
Załącznik Nr 2 doUchwały Nr VIII-42-2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2011-09-08 10:43
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII-42-2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2011-09-08 10:41
Uchwała Nr VIII-42-11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III-9-2010 z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 2024 2011-09-08 10:38
Uchwała Nr VIII-41-11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-09-08 10:28
Załącznik do uchwały VII/40/2011 Plan Odnowy Miejscowości Osina 2011-06-17 12:08
Uchwała Nr VII/40/2011 z dnia 14 czerwca w sprawie zatwierdzenia zmiany do " Planu Odnowy Miejscowości Osina na lata 2010 - 2017" 2011-06-17 12:05
Uchwała Nr VII/39/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia opiniio projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 2011-06-17 12:03
Uchwała Nr VII/38/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Goleniowie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala w Goleniowie 2011-06-17 12:00
Uchwała Nr VII/37/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r w sprawie powołania Zespołe do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników 2011-06-17 11:57
Uchwała Nr VII/36/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 2024 2011-06-21 07:55
Załącznik do uchwały Nr VII/35/2011 z dnia 14-06-11 r. 2011-06-17 11:54
Uchwała Nr VII/35/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 r. 2011-06-17 11:52
Uchwała Nr VII/34/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 2011-06-17 11:44
Uchwała Nr VII/33/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2010 r 2011-06-17 11:42
Uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego 2011-05-24 14:22
Uchwała Nr VI /31/2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2011-05-24 14:20
Załącznik do uchwały Nr VI / 30/2011 w sprawie konkursu - Regulamin Konkursu " Najładniejsza wieś" i " Najestetyczniejsza zagroda wiejska" 2011-05-24 14:19
Uchwała Nr VI/30/2011 z dnia 18 maja w sprawie przyjęcia Konkuru " Na najładnieją wieś " i " Najestetyczniejszą zagrodę wiejską" 2011-05-24 14:16
Uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. 2011-05-24 14:13
Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 29 marca 2011 w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie 2011-04-04 13:58
Uchwała Nr V/27/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Osinie 2011-04-04 13:23
Uchwała Nr V/26/ 2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012 2011-04-04 13:21
Uchwała Nr V/25/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie 2011-04-04 13:16
Uchwała Nr V/24/2011z dnia 29 marca w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2011-04-04 13:04
Uchwała Nr v-23-2011 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-04-04 13:01
Uchwała Nr V-22-2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Osina na 2011 rok 2011-04-04 12:59
Uchwała Nr III/9/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 2024 2011-03-04 10:24
Uchwała Nr III/8/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2011 2011-03-04 10:20
Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 2 lutego 2011 r w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Osina na rok 2011 2011-02-08 13:00
Uchwała Nr IV/20/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok 2011-02-08 12:56
Uchwała Nr IV/19/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Osina do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-02-08 12:54
Uchwała Nr IV/18/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Osina do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R -XXI z siedzibą w Nowogardzie 2011-02-08 12:52
Uchwała Nr IV/17/2011 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r. 2011-02-08 12:31
Uchwała Nr IV/16/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 r. 2011-02-08 12:29
Uchwała Nr IV/15/2011 z dnia 2 lutego 2011 r o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2011-02-08 12:28
Uchwała Nr IV/26/2011 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina w 2011 r. 2011-01-26 14:15
Uchwała Nr IV/25/2011 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego 2011-01-26 14:13
UCHWAŁA Nr III / 14/ 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. 2011-01-10 14:34
Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2011-01-10 14:29
Uchwała Nr III/12/2010 r. Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. 2011-01-10 14:26
Uchwała Nr III /11/ 2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osina oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych. 2011-01-10 14:23
Uchwała Nr III/ 10 / 2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta. 2011-01-10 14:19
Uchwała Nr II / 7/2010r. Rady Gminy Osina z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. 2010-12-29 10:48
Uchwała Nr II/ 6/2010 Rady Gminy Osina z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego w Osinie. 2010-12-29 08:47
Uchwała Nr CXXXII/361/2010 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina w 2011 r. 2010-12-13 13:29
UCHWAŁA Nr I / 5/ 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Społecznych, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu jej działania. 2010-12-09 13:40
UCHWAŁA Nr I / 4 / 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu jej działania. 2010-12-09 13:36
UCHWAŁA Nr I / 3/ 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2010-12-09 13:33
Uchwała Nr I /2/ 2010 Rady Gminy Osina z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osina 2010-12-08 14:50
Uchwała Nr I /1/ 2010 Rady Gminy Osina z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Osina 2010-12-09 09:13
Uchwała Nr XLII/245/2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października 2010 r. w sprawie darowizny nieruchomości w Osinie. 2010-11-08 13:53
Uchwała Nr XLII/244/2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 2010-11-08 13:52
UCHWAŁA Nr XLII /243/ 2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października 2010 roku w sprawie podatku leśnego. 2010-11-08 13:51
Uchwała Nr XLII /242/ 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 22 października 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2010-11-08 13:50
Uchwała Nr XLII / 241 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów. 2010-11-08 13:48
Uchwała Nr XLII / 240 /2010 Rady Gminy Osina z dnia22 października 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 2010-11-08 13:47
Uchwała Nr XLII / 239 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi 2010-11-08 13:46
Uchwała Nr XLII /238/2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2010-11-08 13:39
Uchwała Nr XLI/ 237/10 RADY GMINY OSINA z dnia 18 września 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Osina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2010-09-23 10:58
Uchwała Nr XLI/236/2010 Rady Gminy Osina z dnia 18 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości pod przepompownie. 2010-09-23 10:57
Uchwała Nr XL /234/2010 Rady Gminy Osina z dnia 09 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 2010-09-23 10:56
Uchwała Nr XL /233/2010 Rady Gminy Osina z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami. 2010-09-23 10:54
UCHWAŁA Nr XL /232 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 9 września 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Maszewo i Gminą Goleniów 2010-09-23 10:52
Uchwała Nr XL/231/2010 Rady Gminy Osina z dnia 09 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2010-09-23 10:50
Uchwała Nr XXXIX/ 230 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Redle. 2010-08-05 11:51
Uchwała Nr XXXIX/229/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sieci kanalizacyjnej w Osinie. 2010-08-05 11:49
Uchwała Nr XXXIX / 228/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2010-08-05 13:08
Uchwała Nr XXXIX / 227/ 2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R ? XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2010-08-05 11:39
Uchwała Nr XXXIX / 226/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R ? XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2010-08-05 11:25
Uchwała Nr XXXVIII/225/2010 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego w Redle. 2010-07-05 13:59
Uchwała Nr XXXVIII/224 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie :określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2010-07-05 13:58
Uchwała Nr XXXVIII / 223 / 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Krzywice na lata 2010 ? 2017? 2010-07-05 13:57
Uchwała Nr XXXVIII / 222 / 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Węgorza na lata 2010 ? 2017? 2010-07-05 13:56
UCHWAŁA Nr XXXVII/ 221/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie współdziałania z Gminą Maszewo i Gminą Goleniów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin. 2010-07-05 13:55
UCHWAŁA Nr XXXVII/220/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych 2010-07-05 13:52
Uchwała Nr XXXVII/219/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2010-07-05 13:50
Uchwała Nr XXXVII/218/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2010-07-05 13:48
Uchwała Nr XXXVII/217/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2010-07-05 13:46
Uchwała Nr XXXVII/216/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków 2010-07-05 13:45
Uchwała Nr XXXVII/ 215/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osina oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze. 2010-07-05 13:43
Uchwała Nr XXXVII / 214 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2010-07-05 13:39
Uchwała Nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Osina z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2010-04-22 14:46
Uchwała Nr XXXVI/212/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu 2010-04-22 14:44
Uchwała Nr XXXVI/211/2010 Rady Gminy Osina z dnia 09 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2010-04-22 14:43
Uchwała Nr XXXVI/210/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osina 2010-04-22 14:41
Uchwała Nr XXXV/209/2010 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie 2010-04-22 14:40
Uchwała Nr XXXV/208/2010 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2010-04-22 14:38
Uchwała Nr XXXV/207/2010 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/188/2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 rok. 2010-04-22 14:37
UCHWAŁA Nr XXXIV/206/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie skargi na działanie administracyjne Wójta. 2010-02-22 11:05
Uchwała Nr XXXIV/205/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi. 2010-02-22 11:03
UCHWAŁA Nr XXXIV/204/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie. 2010-02-22 11:02
UCHWAŁA Nr XXXIV/203/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osina lub jej jednostkom podległym 2010-02-22 11:00
UCHWAŁA Nr XXXIV/202/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia 'Planu Odnowy Miejscowości Osina na lata 2010 - 2017' 2010-02-22 10:57
Uchwała Nr XXXIV/201/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2010-02-22 10:55
UCHWAŁA Nr XXXIV/200/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych Rady Gminy. 2010-02-22 10:48
Uchwała Nr XXXIII/199/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 rokuw sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 2010-01-08 12:54
UCHWAŁA Nr XXXIII /198 /2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina 2010-01-08 12:58
UCHWAŁA Nr XXXIII /197/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w statucie Celowego Związku Gmin R - XXI . 2010-01-08 12:38
U C H W A Ł A Nr XXXIII/196/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży garażu w Osinie . 2010-01-08 12:51
UCHWAŁA Nr XXXIII / 195/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok. 2010-01-08 12:51
UCHWAŁA Nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok. 2010-01-08 12:26
Uchwała Nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku 2010-01-08 12:22
UCHWAŁA Nr XXXIII/192/2009 RADY GMINY z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Gminy. 2010-01-08 12:24
Uchwała Nr XXXII /191/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2009-12-30 10:52
Uchwała Nr XXXII/190/2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok. 2009-12-30 10:52
Uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego określonego w uchwale budżetowej na 2010 r. 2009-12-30 10:50
Uchwała Nr XXXI / 187/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie skargi na działanie administracyjne Wójta. 2009-11-12 10:49
UCHWAŁA Nr XXXI/186/2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2009-11-12 10:41
UCHWAŁA Nr XXXI /185 /2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 2009-11-12 10:36
Uchwała Nr XXXI / 184/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 04 listopada 2009 roku o zmianie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2009-11-12 10:34
UCHWAŁA Nr XXXI/183 /2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie podatku leśnego. 2009-11-12 10:25
UCHWAŁA Nr XXXI/182/2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie podatku rolnego. 2009-11-12 10:20
Uchwała Nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Osina z dnia 04 listopada 2009 roku 2009-11-13 11:24
Uchwała Nr XXX/180/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2009-10-01 11:42
Uchwała Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Osinie. 2009-10-01 11:40
Uchwała Nr XXX/178/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Osina. 2009-10-01 11:36
Uchwała Nr XXIX /177/2009 RADY GMINY OSINA z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu utworzenia lasów ochronnych położonych na terenie gminy Osina. 2009-09-08 13:00
Uchwała Nr XXIX/ 176 /2009 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009 ? 2013. 2009-09-08 12:58
Uchwała Nr XXIX /175/2009 RADY GMINY OSINA z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie najmu garażu Osinie 2009-09-08 12:55
Uchwała Nr XXIX/174/2009 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Osinie. 2009-09-08 12:50
Uchwała Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok. 2009-09-08 12:47
Uchwała Nr XXVIII/172/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie użyczenia nieruchomości w Osinie. 2009-07-07 10:57
Uchwała Nr XXVIII/171/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Redle 2009-07-07 10:55
Uchwała Nr XXVIII/170/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2009-07-07 10:43
Uchwała Nr XXVIII/169/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. 2009-07-08 10:26
Uchwała Nr XXVIII/168/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok. 2009-07-07 11:11
Uchwała Nr XXVII/167/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Osina do projektu ?Moje gimnazjum ? moja szansa? realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2009-06-09 12:35
Uchwała Nr XXVII/166/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok. 2009-06-17 11:56
Uchwała Nr XXVII/165/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok. 2009-06-17 11:54
Uchwała Nr XXVI/ 164/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 1 kwietnia 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia ?Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008 ? 2015? oraz o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia aneksu do tego planu. 2009-04-14 11:18
UCHWAŁA Nr XXVI /163/2009 Rady Gminy Osina z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu 2009-04-14 11:17
UCHWAŁA Nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Osina z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości w Kościuszkach. 2009-04-14 11:14
UCHWAŁA Nr XXVI/161/2009 Rady Gminy Osina z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2009-04-14 11:12
UCHWAŁA Nr XXVI/160/2009 Rady Gminy Osina z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie. 2009-04-14 11:11
UCHWAŁA Nr XXVI/ 159/2009 Rady Gminy Osina z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów. 2009-04-14 11:09
UCHWAŁA Nr XXVI/158/2009 Rady Gminy Osina z dnia 01 kwietnia 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych dotyczącej ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy. 2009-04-14 11:08
UCHWAŁA Nr XXVI / 157/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 2009-04-14 11:06
Uchwała Nr XXVI/156/2009 Rady Gminy Osina z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok. 2009-04-14 11:05
UCHWAŁA Nr XXVI/155/2009 RADY GMINY OSINA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osina. 2009-04-14 11:02
UCHWAŁA Nr XXV/154/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2009-03-18 11:09
UCHWAŁA Nr XXV/153/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w Osinie 2009-03-18 11:07
Uchwała Nr XXV/152/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania. 2009-03-18 11:03
Uchwała Nr XXV /151/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia aneksu do ?Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008 ? 2015? 2009-03-18 09:04
Uchwała Nr XXV/150/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok. 2009-03-18 09:00
Uchwała Nr XXIV/ 149/ 2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi 2009-01-08 12:48
UCHWAŁA Nr XXIV/148/2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2009-01-08 12:46
Uchwała Nr XXIV/147/2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. 2009-01-08 12:45
UCHWAŁA Nr XXIV/ 146/ 2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok. 2009-01-08 12:40
UCHWAŁA Nr XXIV/145/2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osina. 2009-01-08 12:39
UCHWAŁA Nr XXIII/144/2008 Rady Gminy Osina z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Osinie. 2008-12-12 08:35
UCHWAŁA Nr XXIII/143/2008 Rady Gminy Osina z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie. 2008-12-12 08:35
UCHWAŁA Nr XXIII/142/2008 Rady Gminy Osina z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. 2008-12-12 08:28
UCHWAŁA Nr XXIII/141/2008 Rady Gminy Osina z dnia 2 grudnia 2008 roku ( regulamin wynagradzania nauczycieli) 2008-12-12 08:25
Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Gminy Osina z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. 2008-12-12 08:57
Uchwała Nr XXIII/139/2008 Rady Gminy Osina z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osina na rok 2009. 2008-12-12 08:48
UCHWAŁA Nr XXII/138/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2008-12-10 09:22
UCHWAŁA Nr XXII/137/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie. 2008-12-10 09:12
Uchwała Nr XXII/136/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego. 2008-12-10 09:15
UCHWAŁA Nr XXII/135/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Osina. 2009-01-08 12:30
UCHWAŁA Nr XXII/134/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. 2008-12-10 09:17
UCHWAŁA Nr XXII/133/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych 2008-12-10 09:18
Uchwała Nr XXII/132/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. 2008-12-10 09:19
UCHWAŁA Nr XXII/131/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie podatku leśnego. 2008-12-10 08:55
UCHWAŁA Nr XXII/130/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego. 2008-11-28 14:14
UCHWAŁA Nr XXI/129/2008 Rady Gminy Osina z dnia 04 października 2008 roku o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Osina. 2008-12-10 08:55
UCHWAŁA Nr XXI/128/2008 Rady Gminy Osina z dnia 04 października 2008 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Osina. 2008-10-08 10:08
UCHWAŁA Nr XX/127/2008 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Osina 2008-10-08 08:37
UCHWAŁA Nr XX/126/2008 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2008 r.w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2008-09-02 14:20
UCHWAŁA Nr XX/125/2008 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 2008-09-02 14:19
Uchwała Nr XX/124/2008 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. 2008-09-02 14:18
UCHWAŁA Nr XIX /123/2008 Rady Gminy Osina z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w statucie Celowego Związku Gmin R - XXI . 2008-07-01 12:25
UCHWAŁA Nr XIX/ 122/ 2008 Rady Gminy Osina z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina. 2008-07-01 12:21
UCHWAŁA Nr XIX/121/2008 Rady Gminy Osina z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia ?Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008 ? 2015? 2008-07-01 12:10
UCHWAŁA Nr XIX/120/2008 Rady Gminy Osina z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie. 2008-07-01 11:52
Uchwała Nr XIX /119/2008 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Osinie 2008-07-01 11:49
Uchwała Nr XIX/118/2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówki Zespołu Szkół Publicznych 2008-07-01 11:46
Uchwała Nr XIX/117/2008 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 2008-07-01 11:44
Uchwała nr XIX/116/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. 2008-07-01 11:40
Uchwała Nr XVIII/115/2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/223/06 Rady Gminy Osina z dnia 17 maja 2006 r. o utworzeniu rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej 2008-05-20 11:23
UCHWAŁA Nr XVIII/ 114/2008 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 2008-05-20 11:21
UCHWAŁA Nr XVIII/113/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków 2008-05-20 11:21
U C H W A Ł A Nr XVIII / 112/ 2008 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2008-05-20 11:20
Uchwała Nr XVIII/111/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. 2008-05-20 11:19
Uchwała Nr XVIII/110/2008 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Osina na lata 2008-2015 2008-05-20 14:54
U C H W A Ł A Nr XVII / 109 /2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu 2008-04-29 10:00
U C H W A Ł A Nr XVII/108/2008 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Bodzęcinie. 2008-04-24 11:13
U C H W A Ł A Nr XVII/ 107 /2008 w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 2008-04-24 11:12
UCHWAŁA Nr XVII/106/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie. 2008-04-24 11:11
UCHWAŁA Nr XVII/ 105 /2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Osinie 2008-04-24 11:10
Uchwała Nr XVII/104/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok 2008-04-24 11:08
UCHWAŁA Nr XVII/ 103/2008 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osina 2008-04-24 11:05
Uchwała Nr XVI/102/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok 2008-04-03 08:06
UCHWAŁA NR XVI/101/2008 w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina. 2008-04-03 08:05
UCHWAŁA Nr XVI/100/2008 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok 2008-04-03 08:04
U C H W A Ł A Nr XVI/99/2008 w sprawie zmiany granic gminy Osina. 2008-04-03 08:02
UCHWAŁA Nr XVI/98/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie 2008-04-03 08:01
UCHWAŁA Nr XVI/97/2008 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Węgorzach 2008-04-03 08:00
UCHWAŁA Nr XVI/96/2008 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Osinie 2008-04-03 07:57
UCHWAŁA Nr XVI/95/2008 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2008-04-03 07:55
Uchwała Nr XVI/94/2008 w sprawie zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r 2008-04-03 07:52
Uchwała Nr XVI/93/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok 2008-04-03 07:51