herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXVII/165/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.


Uchwała Nr XXVII/165/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

§ 1.Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy w zakresie zadań własnych na 2009 r. o kwotę

2 000 000,00 zł.

- dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 2 000 000,00 zł.,

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się wydatki inwestycyjne ).

§ 2.Zmniejsza się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 2 000 000,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. Ustala się rozchody budżetu na 2009 r w wysokości 4 964 849,03 zł.-§ 994 lokaty.

§.4.Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2009 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§.5.Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2009 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na projekty planowane do realizacji z poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2009 r „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ”dokonuje się następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o kwotę 2 000 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90011 § 6110 o kwotę 2 000 000,00 (dofinansowanie kanalizacji w gminie Osina).

§ 7. Ustala się stan środków obrotowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku 2009 w wysokości 2 167 237,93 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 17-06-2009 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2009 11:54