herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii ? część lądowa? 2019-02-13 14:08
MAPA OBWODÓW ŁOWIECKICH - GMINA OSINA 2019-01-30 08:11
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-18 08:32
Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na rok szkolny 2019/2020 2019-01-17 12:55
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności nieruchomości 2019-01-17 11:23
KOŁO ŁOWIECKIE - RYŚ -polowanie zbiorowe w dn. 19.01.2019 2019-01-07 09:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy de 110 mm PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 316/7 obr. Kościuszki i przyłączami do działek sąsiednich nr 316/8, 316/10, 316/11, 316/12, 316/13, 316/14, 316/15, 316/16, 316/17, 316/18, 316/19, obr. Kościuszki, gmina Osina. - dokument stracił ważność 2019-01-03 14:34
Prawo wodne - nowe przepisy w zakresie wymogów które mają być przestrzegane w gospodarstwach ronych 2018-12-21 13:50
Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk 2018-12-04 10:57
ZGŁOSZENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ PRZEZ WILKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2018-12-04 10:56
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BALTIC PIPE Zawiadomienia o spotkaniu w dniu 10 grudnia (poniedziałek) 2018r. godz. 14:00, miejsce spotkania - Urząd Gminy w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina, (sala nr 106) - dokument stracił ważność 2018-11-26 10:08
Koło Łowieckie "ORZEŁ" -plan polowań 2018-11-22 09:07
SZKOLENIE W BARZKOWICACH: Integracja Wiedzy i Doświadczeń w obliczu zagrożenia ASF w województwie zachodniopomorskim 2018-11-19 14:59
Konsultacje społeczne 2018-11-09 08:26
Koło Łowieckie "Łoś" - Plan polowań 2018-11-07 09:11
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku. 2018-10-26 07:44
Koło Łowieckie KNIEJA - Plan polowań 2018-10-23 10:56
Kóło Łowieckie ŁOŚ - Plan polowań 2018-10-23 10:55
Koło Łowieckie "ORZEŁ" - informacja o terminach polowań zbiorowych 2018-10-17 08:32
KOŁO ŁOWIECKIE "KNIEJA" - zgłaszanie szkód łowieckich 2018-08-30 09:49
Susza - warunki pomocy finansowej - dotacje 2018-08-13 14:48
ZAWIADOMIENIE O POLOWANIU ZBIOROWYM - KOŁO ŁOWIECKIE "RYŚ" 2018-08-08 10:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa o przyjęciu uchwałą Nr XXX/204/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice. 2018-07-03 12:22
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2018r. zmieniającą decyzję nr 18/2016 z dnia 9 grudnia 2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard 2018-07-02 14:19
SUSZA - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW 2018-06-27 10:33
SUSZA - wniosek o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska 2018-06-22 08:56
Ogłoszenie Wójta Gminy Osina w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2018-06-05 10:56
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2018r. dot. postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 9.12.2016r zmienionej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2018 z dnia 14.03.2018r o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard (S-3) Węzeł Goleniów-Północ z węzłem -początek obwodnicy m. Nowogard 2018-06-04 09:16
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ 2018-05-25 08:56
Plan polowań - na 2019/2019 - KŁ "ŁOŚ" 2018-05-07 08:26
Roczny Plan Łowiecki na 2018 r. - KŁ "KNIEJA" 2018-05-07 08:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze 2018-03-22 09:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018r. w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze 2018-03-22 09:09
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w spr. wydania decyzji nr 5/2018 z 14.03.2018r. zmieniającej decyzję nr 18/2016 z 9.12.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów- Nowogard 2018-03-20 14:55
WODY POLSKIE - utrzymanie szczegółowych urządzeń melioracji 2018-03-20 14:53
Koło Łowieckie - RYŚ - zgłaszanie szkód 2018-03-19 14:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 8 marca 2018r. w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice 2018-03-09 11:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 8 marca 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice 2018-03-09 11:56
Obwieszczenie Mistra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wydanej decyzji z dnia 22 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.6.2017.MD.2 utrzmującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2017 r., Nr 209/2017, znak: AP-1.7840.1.211-8.2017.PM, zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty." 2018-03-06 14:14
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 1/2018 z dnia 26.02.2018r., znak: PP.6733.1.2018 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2017 z dnia 12.04.2017r. znak; PP.6733.5.2017 dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obręb nr 3, miasta Nowogard w części dotyczącej lokalizacji przedmiotowej inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej. 2018-02-26 12:34
Zmiany rocznego planu łowieckiego dla obwodu nr 158 - KNIEJA 2018-02-21 12:41
Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws. modernizacji linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Recław, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2018r. czwartek o godz. 17,30 w świetlicy wiejskiej w Krzywicach 2018-02-21 09:59
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.02.02018r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 09.12.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów -Nowogard 2018-02-20 10:10
Informacja o zmianach w Prawie łowieckim 2018-02-01 15:05
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. ?Program Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022? 2018-01-31 14:16
Koło Łowieckie KNIEJA - korekta rocznego planu łowieckiego na sezon 2017/2018 2018-01-26 11:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zmiany decyzji nr 5/2017 z dnia 12.04.2017r. znak PP.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obr. 3, m. Nowogard w części dot. lokalizacji przedmiotowej inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Jeżdżewskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynieryjnych z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego nr 9/7. 2018-01-26 08:28
Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na rok szkolny 2018/2019 2018-01-23 11:01
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 9/2017 z dnia 29.11.2017 r., znak: PP.6733.11.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek o numerach 464 i 465, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2017-12-04 08:25
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie Kikorze 2017-11-17 08:58
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: "Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty." 2017-11-16 15:43
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 8/2017 z dnia 06.10.2017 r., znak: PP.67310.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ul. Ogrodowej w Nowogardzie na terenie działek o numerach 124/1, 113, 125, obr. 4, m. Nowogard na rzecz gminy Nowogard 2017-11-08 14:25
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 7/2017 z dnia 02.10.2017 r., znak: PP.6733.9.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 PE wraz hydrantami na terenie działek nr 25/1, 22, 6, 5/7, 9/4 obręb Krzywice, gmina Osina. 2017-11-08 14:23
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: "Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty." 2017-10-05 15:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 mm PE wraz z hydrantami na terenie działek nr 25/1, 22, 6, 5/7, 9/4 obr. Krzywice, gmina Osina. 2017-08-18 09:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ul. Ogrodowej w Nowogardzie na terenie działek o numerach 124/1, 113, 125, obr. 4, miasta Nowogard na rzecz Burmistrza Nowogardu 2017-08-14 12:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica - KATALOG -
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 21.07.2017r. znak: PP.6721.1.2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice. 2017-07-21 11:15
Obwieszczenie o dot. wydanej decyzji nr 6/2017 z dnia 20.07.2017r. znak: PP.6733.6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 62/2 obr. Redło, gmina Osina na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 700-Lecia nr 14/2, 72-200 Nowogard reprezentującego przez ZK-PROJEKT projektowanie, wykonawstwo, nadzór mgr. inż. Zbigniew Kaczanowicz. 2017-07-20 15:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm 90 PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 62/2 obr. Redło, gmina Osina na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 700-Lecia nr 14/2, 72-200 Nowogard reprezentującego przez ZK-PROJEKT, projektowanie, wykonawstwo, nadzór mgr. inż. Zbigniew Kaczanowicz. 2017-07-05 15:22
Plany polowań zbiorowych kół łowieckich - KATALOG -
obwieszczenie - decyzje Marszałka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia "Dodatku do Projektu robót geologicznych-budowa gazociagu wysokiego ciśnienia pn. :Budowa gazociagu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów -Płoty w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim." 2017-05-04 13:25
obwieszczenie - decyzje Marszałka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia "Dodatku do Projektu robót geologicznych-budowa gazociagu wysokiego ciśnienia pn. :Budowa gazociagu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów -Płoty w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim." 2017-05-04 13:24
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 5/2017 z dnia 12.04.2017r. znak: PP.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obr. 3, m. Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Jażdżewskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynieryjnych z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego nr 9/7. 2017-04-13 08:20
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 4/2017 z dnia 12.04.2017r. znak: PP.6733.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej oraz przebudowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia na działkach nr część 199, 231, część 233, cześć 205/26 (przebudowa wylotu przepustu) obręb 3, miasta Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Żarnowskiego Firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. J. Nowakowskiego nr 3F/7. 2017-04-12 13:20
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie decyzji nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego Etap V Goleniów-Płoty. 2017-04-05 08:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: "Dodatku do projektu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów-Płoty" w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim" 2017-04-05 08:55
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 3/2017 z dnia 31.03.2017r. znak: PP.6733.3.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowie trzech odcinków dróg, budowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi na działkach nr 284/11, 284/15, 284/18, 284/20, 240, 283, obręb nr 5 miasta Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Żarnowskiego Firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. J. Nowakowskiego nr 3F/7. 2017-03-31 12:38
Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 2017-03-28 11:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obr. 3, m. Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Jeżdżewskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynieryjnych z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego nr 9/7. 2017-03-14 15:10
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 marca 2017r. dot. wszczecia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. " Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego .Etap V Goleniów-Płoty 2017-03-10 14:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej oraz przebudowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia na działkach nr część 199, 231, część 233, cześć 205/26 (przebudowa wylotu przepustu) obręb 3, miasta Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Żarnowskiego Firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. J. Nowakowskiego nr 3F/7. 2017-03-09 10:40
Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych dokumentu pn. Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Osina na lata 2017-2031. 2017-03-06 12:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie trzech odcinków dróg, budowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi na działkach nr 284/11, 284/15, 284/18, 284/20, 240, 283, obręb nr 5 miasta Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Żarnowskiego Firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. J. Nowakowskiego nr 3F/7. 2017-03-03 13:07
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 2/2017 z dnia 20.02.2017r. znak: PP.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63 PE w m. Osina, gm. Osina w działce nr 439 obręb Osina, gmina Osina. 2017-02-20 12:26
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 1/2017 z dnia 12.02.2017r. znak: PP.6733.2.2017 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2016 z dnia 21.12.2016r. znak; PP.6733.6.2016 dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 75/1, 75/2, 69, 76, 140, 70, 71/8, obr. Krzywice, gm. Osina - dopisanie działki nr 128, obr. Krzywice, gm. Osina. 2017-02-13 15:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63 PE w m. Osina, gm. Osina w działce nr 439 obręb Osina, gmina Osina. 2017-01-13 13:49
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Osina". 2016-12-23 09:07
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osina" 2016-12-23 09:03
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 3/2016 z dnia 21.12.2016r. znak: PP.6733.6.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci energetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 75/1, 75/2, 69, 76, 140, 70, 71/8, obr. Krzywice, gm. Osina. - KATALOG -
Obwiszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard. 2016-12-14 14:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie budowy sieci energetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 75/1, 75/2, 69, 76, 140, 70, 71/8, obr. Krzywice, gm. Osina. 2016-11-25 15:06
Obwiszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard 2016-08-31 14:28
OGŁOSZENIE KONKURSU Wójt Gminy Osina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, Osina 54, 72-221 Osina 2016-08-02 14:17
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 2/2016 z dnia 26.07.2016r. znak: PP.6733.5.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Osinie zasilanego z istniejącego słupa oświetleniowego na działce nr 123 (dr), obr. Osina przez istniejący słup oświetleniowy na działce nr 104 do projektowanego słupa na działce nr 104, obr. Osina, gm. Osina. 2016-07-26 09:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Osinie zasilanego z istniejącego słupa oświetleniowego na działce nr 123 (dr), obr. Osina przez istniejący słup oświetleniowy na działce nr 104 do projektowanego słupa na działce nr 104, obr. Osina, gm. Osina. 2016-07-08 15:07
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie dróg gminnych i budowie kanalizacji deszczowej w m. Osina. 2016-06-20 10:30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów-Płoty w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim 2016-06-09 15:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami, komunalnymi przepompowniami ścieków oraz lokalną oczyszczalnią ścieków z odcinkami sieci, linii i instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, oświetleniowej, i instalacjami technologicznymi , wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi - Bodzęcin. 2016-05-16 12:35
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku. 2016-04-05 12:40
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 1/2016 z dnia 22.03.2016r. znak: PP.6733.2.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowę elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nN, słupa elektroenergetycznego SN oraz złącz kablowych nN ZKP na terenie działek nr 434/3, 440/4, 445, obr. Kościuszki, gmina Osina. 2016-03-29 08:26
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2016-01-11 12:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Ochoticzej Straży Pożarnej w Węgorzach , gmina osina dz. 58, obr Węgorza 2015-10-02 10:32
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Bodzęcin, gmina Osina, na działce nr 56 i 53 polegającej na Przebudowie i rozbudowie budynku Świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i budową zjazdu 2015-09-23 13:26
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Węgorzyce, gmina Osina, na działce nr 104 i 105 polegającej na Przebudowie i rozbudowie budynku Świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i budową zjazdu. 2015-09-23 13:25
OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Węgorzyce gmina Osina, na działce nr 104, 105, 53, 31 polegającej na Rozbudowa z przebudową Budynku Świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i budową zjazdu z drogi 2015-08-24 12:20
OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Bodzęcin gmina Osina, na działce nr 56 i 53 polegającej na Rozbudowa z przebudową Budynku Świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i budową zjazdu z drogi. 2015-08-24 12:18
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 6/2015 z dnia 17.08.2015r. znak: PP.6733.7.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 125, obr. Buk, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-08-18 10:48
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 5/2015 z dnia 17.08.2015r. znak: PP.6733.6.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 43/13, obr. Łęgi, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-08-18 10:49
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 4/2015 z dnia 17.08.2015r. znak: PP.6733.5.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 11/10, obr. Grzepnica, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-08-18 10:50
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi w m. Redostowo, gmina Osina. 2015-07-17 15:26
Zmiana obwieszczenia z dnia 02.07.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 11/10, obr. Grzepnica, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-07-09 14:31
Zmiana obwieszczenia z dnia 02.07.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 43/13, obr. Łęgi, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-07-09 14:09
Zmiana obwieszczenia z dnia 02.07.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 125, obr. Buk, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-07-09 13:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 125, obr. Buk, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-07-02 12:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 43/13, obr. Łęgi, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-07-02 12:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 11/10, obr. Grzepnica, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-07-02 12:40
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku. 2015-06-10 09:56
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 3/2015 z dnia 11.03.2015r. znak: PP.6733.1.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 PE na terenie działek nr 345/8 i część działki nr 345/2 wraz z przyłączami do działek nr 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2015-03-16 09:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 PE na terenie działek nr 345/8 i część działki nr 345/2 wraz z przyłączami do działek nr 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, obręb Kościuszki, gmina Osina na wniosek P. Teresy i Marka Ziółkowskich zam. w Nowogardzie. 2015-02-20 10:05
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 2/2015 z dnia 11.02.2015r. znak: PP.6733.12.2014.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 PE na terenie części działki nr 6 i działki nr 5/7, obręb Krzywice, gmina Osina na wniosek Państwa Karoliny Czerwińskiej - Karmazyn i Jacka Karmazyn, zam. Goleniów. 2015-02-11 14:03
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 1/2015 z dnia 20.01.2015r. znak: PP.6733.11.2014.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu nad jeziorem Olchowskim , budowa pomostu na terenie działki nr 482, obręb Kościuszki, gmina Osina na wniosek Gminy Nowogard. 2015-01-23 13:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 PE na terenie części działki nr 6 i działki nr 5/7, obręb Krzywice, gmina Osina na wniosek Państwa Karoliny Czerwińskiej - Karmazyn i Jacka Karmazyn, zam. Goleniów. 2015-01-19 11:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na zagospodarowaniu terenu nad jeziorem Olchowskim - budowa pomostu na terenie działki nr 482, obr. Kościuszki, gm. Osina. 2014-12-03 11:27
obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 02.09.2014r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu na plac rekreacyjny na terenie zabytkowego parku w Węgorzycach na dz. 115/5 obręb Węgorzyce, gmina Osina, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 941" 2014-09-03 11:51
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 9/2014 z dnia 08.08.2014r. znak: PP.6733.8.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE na terenie działek nr 440/1 dr, 416 dr, 425 dr, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2014-08-08 14:56
Protokół przejęcia na mienie komunalne nieruchomości polożonej w Osinie 2014-07-14 08:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE na terenie działek nr 440/1 dr, 416 dr, 425 dr, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2014-06-23 11:49
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 8/2014 z dnia 06.06.2014r. znak: PP.6733.7.2014 dot. zmiany decyzji 5/2014 z dnia 02.04.2014r., znak: PP.6733.3.2014 w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z montażem opraw na działce nr 370 obr. Osina, zasilanego linią napowietrzną z istniejącego słupa zlokalizowanego na działce nr 374, obręb Osina, gmina Osina w części dotyczącej zmiany rodzaju zasilania na zasilanie linią kablową. 2014-06-06 09:58
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 7/2014 z dnia 15.05.2014r. znak: PP.6733.5.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej polegającej na budowie linii kablowej doziemnej i na zabudowie złączy kablowych na terenie działki nr 434/2, obr. Kościuszki, gmina Osina. 2014-05-15 12:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zmiany decyzji 5/2014 z dnia 02.04.2014r., znak: PP.6733.3.2014 w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z montażem opraw na działce nr 370 obr. Osina, zasilanego linią napowietrzną z istniejącego słupa zlokalizowanego na działce nr 374, obręb Osina, gmina Osina w części dotyczącej zmiany rodzaju zasilania na zasilanie linią kablową. 2014-05-07 11:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej polegającej na budowie linii kablowej doziemnej i na zabudowie złączy kablowych na terenie działki nr 434/2, obr. Kościuszki, gmina Osina. 2014-04-15 14:29
Obwieszczenie wydanej decyzji nr 4/2014 z dnia 02.04.2014r. znak: PP.6733.4.2014 dot. zmiany decyzji 1/2014 z dnia 28.01.2014r., znak: PP.6733.17.2013.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/32 PE na terenie działek nr 61 i 69, obręb Krzywice, gmina Osina w części dotyczącej zmiany załącznika graficznego. 2014-04-04 13:46
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 5/2014 z dnia 02.04.2014r. znak: PP.6733.3.2014 dotyczące o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z montażem opraw na działce nr 370 obr. Osina, zasilanego linią napowietrzną z istniejącego słupa zlokalizowanego na działce nr 374, obręb Osina, gmina Osina. 2014-04-02 12:46
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 4/2014 z dnia 02.04.2014r. znak: PP.6733.2.2014 dotyczące o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z montażem opraw na działce nr 427 obr. Osina, zasilanego linią napowietrzną przez działki nr 427 i 429 obręb Osina z istniejącego słupa na działce nr 214, obręb Osina, gmina Osina. 2014-04-02 12:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z montażem opraw na działce nr 427 obr. Osina, zasilanego linią napowietrzną przez działki nr 427 i 429 obręb Osina z istniejącego słupa na działce nr 214, obręb Osina, gmina Osina. 2014-03-18 13:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z montażem opraw na działce nr 370 obr. Osina, zasilanego linią napowietrzną z istniejącego słupa zlokalizowanego na działce nr 374, obręb Osina, gmina Osina. 2014-03-18 13:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji 1/2014 z dnia 28.01.2014r., znak: PP.6733.17.2013.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/32 PE na terenie działek nr 61 i 69, obręb Krzywice, gmina Osina w części dotyczącej zmiany załącznika graficznego. 2014-03-12 12:57
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 3/2014 z dnia 28.02.2014r. znak: PP.6733.1.2014 dotyczące rozbudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, budowie linii kablowej doziemnej i złączy kablowych w powiązaniu z istniejącą stacją transformatorową położonej na działce nr 93 obr. Kościuszki na terenie działek nr 434/2, 417, 93, obr. Kościuszki, gmina Osina dla zasilania w energię elektryczną działek nr 20/11 i 20/12, obr. Kościuszki, gmina Osina. 2014-02-28 13:58
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 2/2014 z dnia 20.02.2014r. znak: PP.6733.18.2013 dotyczące budowy obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE na terenie działki nr 123, obręb Kikorze, gmina Osina. 2014-02-20 10:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej polegającej na linii kablowej doziemnej i na zabudowie jednego złącza kablowego i jednego złącza kablowo-pomiarowego w powiązaniu z istniejącą stacją transformatorową na działce 93 obr. Kościuszki dla zasilania w energię elektryczną działek nr 20/11 i 20/12 na terenie działek nr 434/2, 417, 93, obr. Kościuszki, gmina Osina. 2014-01-31 11:13
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1/2014 z dnia 28.01.2014r. znak: PP.6733.17.2013.2014 dotyczące budowy obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/32 PE na terenie działek nr 61 i 69, obręb Krzywice, gmina Osina. 2014-01-28 10:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE na terenie działki nr 123, obręb Kikorze, gmina Osina. 2013-12-31 14:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/32 PE na terenie działek nr 61 i 69, obręb Krzywice, gmina Osina. 2013-12-31 13:26
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 11/2013 z dnia 10.12.2013r. znak: PP.6733.16.2013 dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek 432 i 465, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2013-12-10 08:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek 432 i 465, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2013-11-20 10:20
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 10/2013 z dnia 31.10.2013r. znak: PP.6733.14.2013 dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działki 489/14, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2013-10-31 14:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działki 489/14, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2013-10-08 13:10
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 9/2013 z dnia 3.06.2013r. znak: PP.6733.10.2013 dotyczące ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie chodnika na drodze powiatowej 0745Z (nowy numer 4158Z) w miejscowości Osina wraz z odwodnieniem na terenie działek numer 69, 70/50, 75, 107/1, 108/1, 110/1, 111/1, 123, 169, obręb Osina, gmina Osina. 2013-06-03 12:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Redostowo na terenie działek numer 94, 129/1, 129/2, obręb Redostowo, gmina Osina. 2013-05-24 13:18
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 8/2013 z dnia 14.0.2013r. znak: PP.6733.8.2013 dotyczące ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 70/25, 216, 214, 533/17, 439, 457, 512 obręb Osina, gmina Osina. 2013-05-17 10:25
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 7/2013 z dnia 14.05.2013r. znak: PP.6733.7.2013 dotyczące ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki nr 345/14, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 345/2, 345/8, 469, 345/14, 328 oraz demontaż słupa w działce nr 345/7 i przewodów napowietrznych (dwa przęsła) w działkach nr 345/2, 345/7, 345/6, 345/4, 469, 328, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2013-05-17 10:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie chodnika na drodze powiatowej 0745Z w miejscowości Osina wraz z odwodnieniem na terenie działek numer 69, 70/50, 75, 107/1, 108/1, 110/1, 111/1, 123, 169, obręb Osina, gmina Osina. 2013-05-14 12:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie chodnika na drodze powiatowej 0745Z w miejscowości Osina wraz z odwodnieniem na terenie działek numer 69, 70/50, 75, 107/1, 108/1, 110/1, 111/1, 123, 169, obręb Osina, gmina Osina. 2013-05-14 12:41
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 6/2013 z dnia 26.04.2013r. znak: PP.6733.6.2013 dotyczące zmiany decyzji nr 2/2011 z dnia 23.05.2011r. znak; PP.6733.1.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, budowie wieży o konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radiolinii ? posadowienia urządzeń sterujących u podstaw wieży wraz z instalacją elektroenergetyczną zlokalizowaną w miejscowości Kikorze na terenie działki nr 137/3, obręb Kikorze, gmina Osina na rzecz "P4" Sp. z o.o., ul. Taśmowa nr 7, 02-677 Warszawa 2013-04-26 12:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 70/25, 216, 214, 533/17, 439, 457, 512 obręb Osina, gmina Osina. 2013-04-16 08:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie linii kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki nr 345/14, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 345/2, 345/8, 469, 345/14, 328 oraz demontaż słupa w działce nr 345/7 i przewodów napowietrznych (dwa przęsła) w działkach nr 345/2, 345/7, 345/6, 345/4, 469, 328, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2013-04-15 14:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji nr 2/2011 z dnia 23.05.2011r. znak; PP.6733.1.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, budowie wieży o konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radiolinii ? posadowienia urządzeń sterujących u podstaw wieży wraz z instalacją elektroenergetyczną zlokalizowaną w miejscowości Kikorze na terenie działki nr 137/3, obręb Kikorze, gmina Osina na rzecz ? P4? Sp. z o.o., ul. Taśmowa nr 7, 02-677 Warszawa 2013-04-08 11:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji nr 2/2011 z dnia 23.05.2011r. znak; PP.6733.1.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, budowie wieży o konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radiolinii ? posadowienia urządzeń sterujących u podstaw wieży wraz z instalacją elektroenergetyczną zlokalizowaną w miejscowości Kikorze na terenie działki nr 137/3, obręb Kikorze, gmina Osina na rzecz ? P4? Sp. z o.o., ul. Taśmowa nr 7, 02-677 Warszawa 2013-04-08 11:27
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 5/2013 z dnia 13.03.2013r. znak: PP.6733.4.2013 w sprawie zmiany decyzji nr 4/2012 z dnia 25.09.2012r., znak: PP.6733.7.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni, schodów wewnętrznych wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 13/6, 13/7 i 38/1 położonych w obrębie Świerczewo, gmina Nowogard wydanej na rzecz Gminy Nowogard 2013-03-13 11:21
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 4/2013 z dnia 11.03.2013r. znak: PP.6733.3.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie części działki nr 103/1 w obrębie miejscowości Troszyn, gmina Wolin na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2013-03-12 14:22
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 3/2013 z dnia 11.03.2013r. znak: PP.6733.2.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie części działki nr 126/3 w obrębie miejscowości Koniewo, gmina Wolin na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2013-03-12 14:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. w sprawie wydania zmiany decyzji nr 4/2012 z dnia 25.09.2012r., znak PP.6733.7.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni, schodów wewnętrznych wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 13/6, 13/7 i 38/1 położonych w obrębie Świerczewo, gmina Nowogard. 2013-02-12 11:49
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 2/2013 z dnia 04.02.2013r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 72, 82, 83, 89, 114, obręb Węgorza, gmina Osina. 2013-02-05 08:53
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1/2013 z dnia 25.01.2013r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV doziemnej w działce nr 74/5, obręb Kikorze, gmina Osina. 2013-01-28 13:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie części działki nr 103/1 w obrębie miejscowości Troszyn, gmina Wolin na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2013-01-18 12:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie części działki nr 126/3 w obrębie miejscowości Koniewo, gmina Wolin na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2013-01-18 12:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 72, 82, 83, 89, 114, obręb Węgorza, gmina Osina. 2013-01-10 13:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV w działce nr 74/5, obręb Kikorze, gmina Osina. 2012-12-21 12:32
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 6/2012 z dnia 05.12.2012r. znak: PP.6733.8.2012 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego składającego się z: boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, placu zabaw, drogi dojazdowej i parkingów na terenie działki nr 116/2 położonej w obrębie Załom, gmina Goleniów na rzecz Gminy Goleniów. 2012-12-05 12:21
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 5/2012 z dnia 05.11.2012r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo - pomiarowych w działkach nr 74/3, 74/1, 74/6, obręb Kikorze, gmina Osina. 2012-11-05 12:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego składającego się z: boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, placu zabaw, drogi dojazdowej i parkingów na terenie działki nr 116/2 położonej w obrębie Załom, gmina Goleniów na rzecz Gminy Goleniów. 2012-10-25 13:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 74/3, 74/1 i 74/6, obręb Kikorze, gmina Osina. 2012-10-09 14:11
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 4/2012 z dnia 25.09.2012r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni, schodów wewnętrznych wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 13/6, 13/7 i 38/1 położonych w obrębie Świerczewo, gmina Nowogard. 2012-09-26 13:02
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 3/2012 z dnia 10.08.2012r., znak: PP.6733.5.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 0745Z, budowie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Osina na terenie działek numer 69, 70/44, 70/45, 71, 75, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 123, 169, obręb Osina, gmina Osina 2012-08-14 12:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni, schodów wewnętrznych wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 13/6, 13/7 i 38/1 położonych w obrębie Świerczewo, gmina Nowogard na rzecz Gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Wiolettę Kmitę - Pracowania Projektowa Violet-Arch z siedzibą przy ul. Szczecińskiej nr 59 w Stargardzie Szczecińskim. 2012-07-26 14:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni, schodów wewnętrznych wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 13/6, 13/7 i 38/1 położonych w obrębie Świerczewo, gmina Nowogard na rzecz Gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Wiolettę Kmitę - Pracowania Projektowa Violet-Arch z siedzibą przy ul. Szczecińskiej nr 59 w Stargardzie Szczecińskim. 2012-07-26 14:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 0745Z, budowie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Osina na terenie działek numer 69, 70/44, 70/45, 71, 75, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 123, 169, obręb Osina, gmina Osina 2012-07-13 12:10
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 2/2012 z dnia 18.06.2012r., znak: PP.6733.4.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie linii kablowej doziemnej nn 0,4kV w działkach nr 338, 201/2, 201/5 i 268 oraz budowie złącz kablowych i kablowo-pomiarowych w działkach nr 338, 201/2 i 268, obręb Osina, gmina Osina. 2012-06-18 11:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowę linii kablowej doziemnej nn 0,4kV w działkach nr 338, 201/2, 201/5 i 268 oraz budowie złącz kablowych i kablowo-pomiarowych w działkach nr 338, 201/2 i 268, obręb Osina, gmina Osina. 2012-05-14 14:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowę linii kablowej doziemnej nn 0,4kV w działkach nr 338, 201/2, 201/5 i 268 oraz budowie złącz kablowych i kablowo-pomiarowych w działkach nr 338, 201/2 i 268, obręb Osina, gmina Osina. 2012-05-14 14:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 74/3, 74/1 i 74/6, obręb Kikorze, gmina Osina. 2012-03-27 13:29
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1/2012 z dnia 14.03.2012r., znak: PP.6733.1.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej na działce nr 8/2, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 27/1, 25/1, 22, 6, 5/7, 5/19, 8/2, 9/2, 9/4, obręb Krzywice, gmina Osina. 2012-03-14 10:57
Obwieszczenie o zmianie obwieszczenia z dnia 6.02.2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 27/17, 27/1, 25/1, 22, 6, 5/7, 5/19, 9/2, 9/4, obręb Krzywice, gmina Osina. - KATALOG -
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 27/17, 27/1, 25/1, 22, 6, 5/7, 5/19, 9/2, 9/4, obręb Krzywice, gmina Osina. 2012-02-06 13:08
Obwieszczenie o wydanej decyzji 7/2011 z dnia 05.12.2011r. znak; PP.6733.11.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 151/77, 151/82, 150 i 149/2, obręb Kikorze, gmina Osina. 2011-12-06 13:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 151/77, 151/82, 150 i 149/2, obręb Kikorze, gmina Osina. - KATALOG -
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 6/2011 z dnia 14.10.2011r., znak:PP.6733.8.2011 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Osina nr 2/2011 z dnia 23.05.2011r., znak; PP.6733.1.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na rzecz P4, Sp. z o.o., ul. Taśmowa nr 7, 02-677 Warszawa dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - budowie masztu konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radiolinii, posadowienia urządzeń sterujących u podstaw masztu wraz z instalacją elektroenergetyczną zlokalizowaną w miejscowości Kikorze na terenie działki nr 137/3, obręb Kikorze, gmina Osina - w części dotyczącej zmiany obiektu z masztu o konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. na wieżę o konstrukcji kratowej o wysokości do 62 m n.p.t. 2011-10-14 14:00
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 6/2011 z dnia 14.10.2011r., znak:PP.6733.8.2011 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Osina nr 2/2011 z dnia 23.05.2011r., znak; PP.6733.1.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na rzecz ?P4? Sp. z o.o., ul. Taśmowa nr 7, 02-677 Warszawa dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - budowie masztu konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radiolinii, posadowienia urządzeń sterujących u podstaw masztu wraz z instalacją elektroenergetyczną zlokalizowaną w miejscowości Kikorze na terenie działki nr 137/3, obręb Kikorze, gmina Osina ? w części dotyczącej zmiany obiektu ? ?z masztu? o konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t ?na wieżę? o konstrukcji kratowej o wysokości do 62 m n.p.t. 2011-10-14 13:59
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 5/2011 z dnia 21.09.2011r., znak:PP.6733.6.2011 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Osina nr 4/2011 z dnia 09.08.2011r., znak; PP.6733.6.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska nr 58, 60-479 Poznań dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego w część działki nr 489/14 obręb Kościuszki, gmina Osina. 2011-09-22 14:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 2/2011 z dnia 23.05.2011r. znak; PP.6733.1.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - budowie masztu konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radiolinii , posadowienia urządzeń sterujących u podstaw masztu wraz z instalacją elektroenergetyczną zlokalizowaną w miejscowości Kikorze na terenie działki nr 137/3, obręb Kikorze, gmina Osina , w części dotyczącej zmiany obiektu - z masztu konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t na wieże konstrukcji kratowej o wysokości do 62 m n.p.t. 2011-09-22 09:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 4/2011 z dnia 09.08.2011r. znak; PP.6733.6.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 471 i 489/14, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2011-08-24 11:00
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 4/2011 z dnia 09.08.2011r. znak: PP.6733.6.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 471 i 489/14, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2011-08-09 09:03
Ogłoszenie o przetargu - WĘGORZA 2011-07-28 10:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 471 i 489/14, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2011-07-25 10:56
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 3/2011 z dnia 28.06.2011r. znak: PP.6733.4.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia PE Dz 40 mm o ciśnieniu do 0,5 MPa w działce nr 87, obręb Redostowo, gmina Osina . 2011-06-29 12:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę budowie gazociągu średniego ciśnienia PEDz 40mm o ciśnieniu do 0,5 MPa w działce nr 87, obręb Redostowo, gmina Osina. 2011-06-01 10:38
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 2/2011 z dnia 23.05.2011r. znak: PP.6733.1.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 polegającą na budowie masztu konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radiolinii - posadowienia urządzeń sterujących u podstaw masztu wraz z instalacją elektroenergetyczną zlokalizowaną w miejscowości Kikorze na terenie działki nr 137/3, obręb Kikorze, gmina Osina. 2011-05-24 07:33
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1/2011 z dnia 06.05.2011r. znak: PP.6733.2.2011 o ustaleniu lokalizacji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV, linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego w dz. nr 440/1 i 416, obr. Kościuszki. 2011-05-06 14:00
PROTOKÓŁ PRZEJĄCIA NA MIENIE KOMUNALNE - dz. nr 104 w Osinie - KATALOG -
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla firmy INDYK - REDŁO Sp. z o.o. 2011-04-19 12:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii energetycznej napowietrznej i kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowegow na dz. 440/1 i 416 (drogi), obr.Kościuszki 2011-04-06 12:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 137/3 Kolonia Kikorze 2011-04-05 13:06
Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2011-03-31 15:41
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 01.12.2010 r. 2010-11-29 15:27
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Osina w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. 2010-11-16 15:12
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 03.11.2010 r. 2010-10-29 10:15
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 22.10.2010 r. 2010-10-20 13:18
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 29.06.2010 r. 2010-06-25 07:50
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 16.06.2010 r. 2010-06-25 07:49
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 26.03.2010 r. 2010-03-22 14:22
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego przy drodze powiatowej nr 41306 w obrębie geodezyjnym Osina 2010-03-17 10:04
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 15.02.2010 r. 2010-02-08 14:44
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 30.12.2009 r. 2009-12-23 14:28
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 07.12.2009 r. 2009-12-02 10:04
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 04.11.2009 r. 2009-10-28 07:53
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 25.09.2009 r. 2009-09-22 08:40
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 28.08.2009 r. 2009-08-24 11:40
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 25.06.2009 r. 2009-06-23 09:02
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 27.05.2009 r. - KATALOG -
2009-02-23 12:19