herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 21.07.2017r. znak: PP.6721.1.2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice.

 

Osina, dnia 21 lipca 2017 r.

 

PP.6721.1.2017

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OSINA

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osina uchwały Nr XXIII/152/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice.

Obszar planu miejscowego obejmuje pas terenu nawiązujący do lokalizacji istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV w relacji Morzyczyn - Recław.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W ramach przepro­wadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej na ww. adres, a także ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres pp@osina.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy Osina

Krzysztof Szwedo

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń:

 

 

Data zdjęcia z tablicy ogłoszeń:

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Żabicka 21-07-2017 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Izabela Żabicka 21-07-2017 11:15