Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu

w ramach  Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

I ORGANIZATOR
Gmina Osina


II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie i realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres partnerstwa:

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące:

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

- doradztwo i opiekę pedagogiczno - psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),

- programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa), umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki),

- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych,

- rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),

- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,

- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

Niniejszy nabór ma na celu usprawnienie procesu przygotowania i realizacji projektu poprzez włączenie Organizacji pozarządowej posiadającej z potencjał niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji projektów PO KL.

Partner będzie realizować następujące typy zadań:

- uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji projektu;

- uczestniczenie w pracach zespołu zarządzającego projektem;

- realizacja zadań merytorycznych w ramach projektu;

Potencjalny Partner:

Organizacja po zarządowa posiadająca wpis do KRS, która posiada udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków w ramach PO KL oraz w realizacji projektów PO KL.

 

Okres realizacji zadania:
jesień 2011 - zima 2015

 

III WARUNKI DOTYCZĄCE NABORU:

Oferty powinny zawierać:

1) informacje na temat proponowanego wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe)

2) propozycję działania realizowanego przez Partnera.

3) doświadczenia w realizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze.


Wymagane dokumenty:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności;
3) aktualny statut podmiotu,
4) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów,
5) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),
6) inne, mogące mieć znaczenie przy wyborze oferty dokumenty.

Przy wyborze partnera oceniane będzie w szczególności, obok kryteriów określonych przez ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.):

1) prowadzenie działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego

2) znajomość problematyki projektów PO KL

3) dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów PO KL

 

Termin składania ofert:

Oferty można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 21 kwietnia 2011 r.

Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Osina

Osina 62

72-221 Osina

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do 3 dni po zakończeniu naboru ofert. Informacja podana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina.

 

Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji w wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria w celu doprecyzowania celu partnerstwa, dookreślenia zadań i podziału między partnerami, sposobu zarządzania oraz kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerskiej.

Organizator dopuszcza zawarcie partnerstwa z więcej niż jednym podmiotem.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 31-03-2011 15:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2011 15:41