herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu

w ramach  Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

I ORGANIZATOR
Gmina Osina


II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie i realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres partnerstwa:

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące:

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

- doradztwo i opiekę pedagogiczno - psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),

- programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa), umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki),

- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych,

- rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),

- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,

- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

Niniejszy nabór ma na celu usprawnienie procesu przygotowania i realizacji projektu poprzez włączenie Organizacji pozarządowej posiadającej z potencjał niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji projektów PO KL.

Partner będzie realizować następujące typy zadań:

- uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji projektu;

- uczestniczenie w pracach zespołu zarządzającego projektem;

- realizacja zadań merytorycznych w ramach projektu;

Potencjalny Partner:

Organizacja po zarządowa posiadająca wpis do KRS, która posiada udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków w ramach PO KL oraz w realizacji projektów PO KL.

 

Okres realizacji zadania:
jesień 2011 - zima 2015

 

III WARUNKI DOTYCZĄCE NABORU:

Oferty powinny zawierać:

1) informacje na temat proponowanego wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe)

2) propozycję działania realizowanego przez Partnera.

3) doświadczenia w realizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze.


Wymagane dokumenty:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności;
3) aktualny statut podmiotu,
4) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów,
5) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),
6) inne, mogące mieć znaczenie przy wyborze oferty dokumenty.

Przy wyborze partnera oceniane będzie w szczególności, obok kryteriów określonych przez ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.):

1) prowadzenie działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego

2) znajomość problematyki projektów PO KL

3) dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów PO KL

 

Termin składania ofert:

Oferty można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 21 kwietnia 2011 r.

Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Osina

Osina 62

72-221 Osina

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do 3 dni po zakończeniu naboru ofert. Informacja podana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina.

 

Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji w wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria w celu doprecyzowania celu partnerstwa, dookreślenia zadań i podziału między partnerami, sposobu zarządzania oraz kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerskiej.

Organizator dopuszcza zawarcie partnerstwa z więcej niż jednym podmiotem.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 31-03-2011 15:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2011 15:41