herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osina"

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Osina

z dnia 23 grudnia 2016 roku

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osina”.

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w dniu 14.10.2016r. wykonawca - Paweł Czupryn (Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł), jako pełnomocnik Wójta Gminy Osina wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osina” uzasadniając wniosek informacją, że dokument ten nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak również realizacja założeń dokumentu nie będzie wywoływać negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na przyrodę i ludzi.

W odpowiedzi otrzymano:

  • opinię RDOŚ z dnia 14.12.2016 r. znak: WOPN-OS.410.289.2016.MP o braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

  • opinię PWIS z dnia 1.12.2016 r. znak NZNS.7040.1.113.2016 o braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osina”.

Przedmiotowy projekt obejmuje obszar Gminy Osina.

Zadania inwestycyjne zawarte w ww. dokumencie nawiązują do założeń i celów operacyjnych, a także konkretnych działań ujętych w strategiach i programach wyższego szczebla. Uwzględniają aspekty środowiskowe, mając na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i wdrażanie prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.

Przedmiotowy dokument przewiduje podjęcie projektów zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i nie inwestycyjnym, mających na celu poprawę jakości środowiska
w perspektywie wieloletniej.

W dokumencie nie zaplanowano działań mogących potencjalnie bądź znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2016 r. Nr 71).

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w ustawie o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie,
a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osina”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy,

Wójta Gminy Osina

Krzysztof Szwedo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Żabicka 23-12-2016 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Izabela Żabicka 23-12-2016 09:03