herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr VI/30/2011 z dnia 18 maja w sprawie przyjęcia Konkuru " Na najładnieją wieś " i " Najestetyczniejszą zagrodę wiejską"


U C H W A Ł A Nr VI / 30 / 2011

RADY GMINY OSINA

z dnia 18 maja 2011 roku

w sprawie przyjęcia Konkursu „ Na najładniejszą wieś „ i „ Najestetyczniejszą zagrodę wiejską „.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) uchwala się, co następuje :

§ 1. W celu dbałości o wygląd estetyczny naszych miejscowości oraz propagowania wśród mieszkańców Gminy Osina porządku, czystości i zasad ochrony środowiska naturalnego, postanawia się przyjąć program gospodarczy w formie organizowania konkursu na „ Najładniejszą wieś” i „ Najestetyczniejszą zagrodę wiejską”.

§ 2 Przyjmuje się Regulamin Konkursu na :

  • Najładniejszą wieś”

  • „ Najestetyczniejszą zagrodę wiejska” - w dwóch kategoriach

w Gminie Osina w 2011 roku

jako załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Komisji Konkursowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 24-05-2011 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2011 14:16