herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXIX / 226/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R ? XXI z siedzibą w Nowogardzie.


Uchwała Nr XXXIX / 226/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 15 lipca 2010 roku

w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie.

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Osina uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmianę statutu Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie w ten sposób, że § 5 otrzymuje brzmienie:

"1. Do celów i zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań założonych w polityce ekologicznej na terytorium gmin będących uczestnikami Związku w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, mieszkańców tych gmin dotyczących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, obejmujących w szczególności zadania utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązku służby publicznej z zakresu rozwiązywania problemu dotyczącego środowiska naturalnego.
2. Związek realizował będzie Plan Gospodarki Odpadami i w tym celu wybuduje Zakład Gospodarki Odpadami.

3.Związek może prowadzić Zakład Gospodarki Odpadami w formie organizacyjno - prawnej zakładu budżetowego albo spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie zwanych operatorem.

4. Eksploatacja składowiska Zakładu Gospodarki Odpadami będzie nieograniczona w czasie, a zasięgiem terytorialnym obejmować będzie tereny gmin  będących uczestnikami Związku.
5. Zakład Gospodarki Odpadami świadczyć będzie usługi o charakterze usług publicznych z zakresu gospodarki odpadami w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin będących uczestnikami Związku w ramach zadania własnego tych gmin.

6. W celu zapewnienia zaspokajania tych wymogów, Zarząd Związku zawrze z każdą gminą będącą uczestnikiem Związku umowę o świadczenie usług publicznych zwaną umową wykonawczą, która regulować będzie szczegółowy zakres obowiązku świadczenia usług publicznych i zobowiązania Związku w zakresie gospodarki odpadami, warunki świadczenia tych usług oraz czas trwania tego obowiązku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rober Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 05-08-2010 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2010 11:25