herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XVI/97/2008 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Węgorzach


U C H W A Ł A Nr XVI/97/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości w Węgorzach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy bez

przetargu na okres 3 lat nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy

Osina, oznaczonej numerem 97 o pow. 6600 m2 - obręb Węgorza .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XVI/97/ 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 luty 2008 r.

Z dniem 22 października 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dyspozycja art. 23 ust. 1 pkt 7a nowelizacji ustawy stanowi, że w przypadku gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Gminy Gminy a ponadto stosownie do art. 37 ust. 3 i 4 w/w ustawy Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Z dniem 31 marca 2008 roku upływa termin dzierżawy nieruchomości rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 97 o pow. 6600 m2 - obręb Węgorza, która była przedmiotem dzierżawy zawartej na okres 3 lat tj. od dnia 1.042005 - 31.03.2008 r. .

Dzierżawca, Pani Irena Misiewicz w dn. 3.01.2008 r. wystąpiła do Wójta Gminy z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy.

W związku z nowelizacją w/w ustawy wymagana jest zgoda Rady Gminy.

Inspektor

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 08:00