herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA NR XVI/101/2008 w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina.


UCHWAŁA NR XVI/101/2008

RADY GMINY OSINA

z dnia 27 lutego 2008 roku

w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271 , Nr 214 ,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 181,poz. 1337, z 2007 48, poz.327 , Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 14 ust. 1, art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 6, poz. 41, z 2004 r. Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087; z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, z 2007 r. Nr127 poz. 880) Rada Gminy Osina uchwala co następuje :

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina, uchwalonego uchwałą Nr XXV/173/2005 Rady Gminy Osina z dnia 17 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego przy drodze powiatowej nr 41306 w obrębie geodezyjnym Osina ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 91, poz. 1861), zwanej dalej zmianą.

§ 2. Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczone są na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 08:05