herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIII/139/2008 Rady Gminy Osina z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osina na rok 2009.


Uchwała Nr XXIII/139/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 02 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osina na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 6 370 247,00 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 6 340 247,00 zł,

 2. dochody majątkowe - 30 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 10 402 820,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - - 4 032 573,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 4 032 573,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 7 137 274,00 zł, rozchody w wysokości - 3 104 701,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 30 000,00  zł,

 2. celową w wysokości - 10 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10 000,00  zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009 i kolejne (Załącznik Nr 4) w wysokości - 38 960 000,00  zł,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 5) - 39 020 114,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6) w wysokości:

 1. dochody - 120 060,00 zł,

 2. wydatki - 121 060,00  zł.

§ 8. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

 1. przychody - 46 000,00  zł,

 2. wydatki - 2 068 600,00  zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 300 000,00  zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

  1. inwestycyjne w latach 2009 i kolejne ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,

  2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,

 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 30 000,00  zł,

 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe
  na zadania własne (Załącznik Nr 9)w wysokości - 20 000,00 zł,

 3. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Załącznik nr 11) - 9 700,00 zł.

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

 1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10,

§ 13. 1.Ustala się dochody w wysokości - 27 000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 26 000,00  zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 1 000,00  zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 3. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 50 000,00 zł,

 4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 30 000,00 zł,

 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załączniki do uchwały budżetowej dostępne są pod adresem

http://www.bip.osina.pl/strony/228.dhtml

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-12-2008 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-12-2008 08:48