Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX-99-2012 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r.


Uchwała Nr XIX/ 99 /2012

Rady Gminy Osina

z dnia 06 września 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012 r.poz. 567 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 100 000,00 zł

-dział 754 rozdział 75412 § 6260 o kwotę 100 000,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja otrzymana z WFOŚ z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowego , średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego).

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 1 214 189,98 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 0830 o kwotę 1 103 413,00 zł

( Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wpływy z usług)

-dział 754 rozdział 75412 § 6280 o kwotę 100 000,00 zł,

-dział 754 rozdział 75412 § 2700 o kwotę 5 930,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja otrzymana z WFOŚ
z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowego , średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).

-dział 900 rozdział 90095 § 2320 o kwotę 3 276,98 zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja z powiatu na zakup środka chemicznego do zwalczania barszczu Sosnowskiego).

- dział 921 rozdział 92195 § 0960 o kwotę 1 570,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej)

§ 3. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na kwotę 249 402,60 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 2707 o kwotę 114 451,62 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 2709 o kwotę 26 497,98 zł

(Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa” oraz zadanie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie)

- dział 801 rozdział 80110 § 2707 o kwotę 92 185,05 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 2709 o kwotę 16 267,95 zł

(Oświata i wychowanie - gimnazja- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie)

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 105 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 25 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę 60 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe- wynagrodzenia osobowe wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,)

- dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 20 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - gimnazja- wynagrodzenia osobowe).

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2012 r o kwotę 152 776,98 zł, z tego :

- dział 010 rozdział 01095 § 4210 o kwotę 3 276,98 zł

( Rolnictwo i łowiectwo- pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia),

-dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 5 930,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - zakup materiałów i wyposażenia),

- dział 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę 50 000,00 zł

(Obsługa długu publicznego - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek),

- dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę 15 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek )

- dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 20 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wynagrodzenia osobowe),

- dział 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 4240 o kwotę 10 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - gimnazja - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek )

- dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 25 000,00zł

( Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne-wynagrodzenia osobowe),

- dział 921 rozdział 92195 § 4210 o kwotę 1 570,00 zł

( Kultura fizyczna - pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia)

- dział 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł

( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia)

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na kwotę 344 402,60zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4177 o kwotę 39 351,25 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4179 o kwotę 7 473,75 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4217 o kwotę 27 681,10 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4219 o kwotę 4 884,90 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4247 o kwotę 46 280,27 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4249 o kwotę 13 938,33 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4267 o kwotę 850,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4269 o kwotę 150,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4307 o kwotę 289,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4309 o kwotę 51,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 6069 o kwotę 95 000,00 zł

(Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup energii - realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie).

- dział 801 rozdział 80110 § 4177 o kwotę 37 251,25 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4179 o kwotę 6 573,75 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 4217 o kwotę 24 903,30zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4219 o kwotę 4 394,70 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4247 o kwotę 28 891,50 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4249 o kwotę 5 098,50 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 4267 o kwotę 850,00 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4269 o kwotę 150,00 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 4307 o kwotę 289,00 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4309 o kwotę 51,00 zł

(Oświata i wychowanie - gimnazja - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zakup energii- realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie).

§ 7. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2012 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osina w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 13 171 822,42 zł,

2) plan wydatków ogółem: 16 017 337,42 zł,

3) plan przychodów ogółem:9 052 549,84 zł

4)plan rozchodów ogółem: 6 207 034,84 zł.

§ 9.Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 845 515,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 845 515,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 10-09-2012 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2012 15:04