herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XIX-99-2012 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r.


Uchwała Nr XIX/ 99 /2012

Rady Gminy Osina

z dnia 06 września 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012 r.poz. 567 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 100 000,00 zł

-dział 754 rozdział 75412 § 6260 o kwotę 100 000,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja otrzymana z WFOŚ z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowego , średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego).

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 1 214 189,98 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 0830 o kwotę 1 103 413,00 zł

( Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wpływy z usług)

-dział 754 rozdział 75412 § 6280 o kwotę 100 000,00 zł,

-dział 754 rozdział 75412 § 2700 o kwotę 5 930,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja otrzymana z WFOŚ
z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowego , średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).

-dział 900 rozdział 90095 § 2320 o kwotę 3 276,98 zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja z powiatu na zakup środka chemicznego do zwalczania barszczu Sosnowskiego).

- dział 921 rozdział 92195 § 0960 o kwotę 1 570,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej)

§ 3. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na kwotę 249 402,60 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 2707 o kwotę 114 451,62 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 2709 o kwotę 26 497,98 zł

(Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa” oraz zadanie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie)

- dział 801 rozdział 80110 § 2707 o kwotę 92 185,05 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 2709 o kwotę 16 267,95 zł

(Oświata i wychowanie - gimnazja- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie)

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 105 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 25 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę 60 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe- wynagrodzenia osobowe wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,)

- dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 20 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - gimnazja- wynagrodzenia osobowe).

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2012 r o kwotę 152 776,98 zł, z tego :

- dział 010 rozdział 01095 § 4210 o kwotę 3 276,98 zł

( Rolnictwo i łowiectwo- pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia),

-dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 5 930,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - zakup materiałów i wyposażenia),

- dział 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę 50 000,00 zł

(Obsługa długu publicznego - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek),

- dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę 15 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek )

- dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 20 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wynagrodzenia osobowe),

- dział 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 4240 o kwotę 10 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - gimnazja - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek )

- dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 25 000,00zł

( Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne-wynagrodzenia osobowe),

- dział 921 rozdział 92195 § 4210 o kwotę 1 570,00 zł

( Kultura fizyczna - pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia)

- dział 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł

( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia)

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na kwotę 344 402,60zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4177 o kwotę 39 351,25 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4179 o kwotę 7 473,75 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4217 o kwotę 27 681,10 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4219 o kwotę 4 884,90 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4247 o kwotę 46 280,27 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4249 o kwotę 13 938,33 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4267 o kwotę 850,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4269 o kwotę 150,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4307 o kwotę 289,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4309 o kwotę 51,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 6069 o kwotę 95 000,00 zł

(Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup energii - realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie).

- dział 801 rozdział 80110 § 4177 o kwotę 37 251,25 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4179 o kwotę 6 573,75 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 4217 o kwotę 24 903,30zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4219 o kwotę 4 394,70 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4247 o kwotę 28 891,50 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4249 o kwotę 5 098,50 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 4267 o kwotę 850,00 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4269 o kwotę 150,00 zł

- dział 801 rozdział 80110 § 4307 o kwotę 289,00 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 4309 o kwotę 51,00 zł

(Oświata i wychowanie - gimnazja - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zakup energii- realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie).

§ 7. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2012 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osina w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 13 171 822,42 zł,

2) plan wydatków ogółem: 16 017 337,42 zł,

3) plan przychodów ogółem:9 052 549,84 zł

4)plan rozchodów ogółem: 6 207 034,84 zł.

§ 9.Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 845 515,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 845 515,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 10-09-2012 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2012 15:04