Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/130/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA Nr XXII / 130 /2012

Rady Gminy Osina

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się, zgromadzone zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osina, w ilości bez ograniczeń z zastrzeżeniem § 4 pkt 11 i 12, następujące frakcje odpadów komunalnych:

 1. zmieszane odpady komunalne,

 2. selektywnie zbierane odpady komunalne:

  1. papier,

  2. tworzywa sztuczne,

  3. szkło,

  4. opakowania wielomateriałowe,

  5. metale,

  6. odpady wielkogabarytowe,

  7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 3. 1. Odbieranie od właściciela nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych będzie prowadzone raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odbieranie od właściciela nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach o objętości 7 m3 lub większej może być prowadzone raz na tydzień.

3. Odbieranie od właściciela nieruchomości następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych:

 1. papieru,

 2. tworzyw sztucznych,

 3. szkła,

 4. opakowań wielomateriałowych,

będzie prowadzone przynajmniej raz w miesiącu.

4. Odbieranie od właściciela nieruchomości następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych:

1) odpadów wielkogabarytowych,

2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

będzie prowadzone dwa razy do roku w systemie zbiórki objazdowej.

§ 4. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

 1. papier i tektura, w tym opakowania,

 2. metal, w tym opakowania,

 3. tworzywa sztuczne, w tym opakowania,

 4. szkło,

 5. opakowania wielomateriałowe,

 6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

 8. powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia,

 9. zużyte baterie i akumulatory,

 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 11. odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 100 kg od jednego mieszkańca rocznie,

 12. zużyte opony, w ilości do 4 szt. rocznie na jednego mieszkańca,

 13. odpady zielone.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391), nałożyła na gminy szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowy system musi zacząć funkcjonować najpóźniej 1 lipca 2013 r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych (a w przypadku podjęcia uchwały na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy, także właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, np. szkoły, urzędy, sklepy), zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

 1. koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także ich prawidłowego przetworzenia (poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w odpowiednich instalacjach),

 1. koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 2. koszty obsługi administracyjnej systemu.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada określenie stawek opłat niepowiązanych bezpośrednio z ilością odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości. W „starym” systemie - który funkcjonować będzie najpóźniej do 30 czerwca 2013 r. - właściciele nieruchomości zobowiązani są zawierać umowy na odbieranie odpadów komunalnych z terenu ich nieruchomości. Koszty tego odbioru zależne są od ilości odebranych pojemników z odpadami, przez co część właścicieli nieruchomości próbuje zmniejszyć wykazywaną ilość odpadów, np. poprzez ich spalanie w piecach centralnego ogrzewania lub pozostawienie ich w lesie czy w przydrożnych rowach. Założeniem nowego systemu jest uniezależnienie wysokości opłaty od ilości odebranych od właściciela nieruchomości, a więc nieopłacalne ma być nielegalne pozbywanie się odpadów.

Rada gminy, do końca 2012 r. obowiązana jest podjąć niniejszą uchwalę, w celu określenia, jakie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będą wykonywane w ramach tej opłaty. Zakres uchwały musi obejmować w szczególności:

 • ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,

 • częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

 • sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ilość odpadów komunalnych powinna zostać określona w taki sposób, aby w ramach opłaty odebrane zostały wszystkie odpady wytwarzane przez zadeklarowaną ilość mieszkańców z danej nieruchomości. Jednocześnie ilość ta ograniczać powinna ewentualne „podrzucanie” większych ilości odpadów (szczególnie odpadów zmieszanych), np. od mieszkańców niewykazanych w deklaracji lub odpadów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie nieruchomości. Odpady z działalności gospodarczej powinny być rozliczane oddzielnie. W uchwale zaproponowano więc odpowiednie ilości zmieszanych odpadów komunalnych. Wskazane jest odebranie od właściciela nieruchomości możliwie dużej ilości odpadów selektywnie zbieranych, ze względu na konieczność wykazania przez gminę określonych poziomów recyklingu papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych. Poziomy te w kolejnych latach będą coraz wyższe, przez co niewskazanym jest określanie limitów ilości tych odpadów w ramach opłaty. Należy motywować mieszkańców do możliwie wysokich poziomów selektywnej zbiórki.

Ustawa wprowadza obowiązek selektywnego zbierania wielu frakcji odpadów komunalnych, takich jak odpady niebezpieczne, zielone, wielkogabarytowe, wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opony czy odpady budowlane i rozbiórkowe. Ze względów praktycznych, nie sposób wyobrazić sobie selektywną zbiórkę tych odpadów w gospodarstwie domowym. Jednym z rozwiązań jest organizowanie tzw. zbiórki objazdowej, w ramach której dwa razy do roku odbierane będą od właścicieli nieruchomości odpady wielkogabarytowe oraz elektryczne i elektroniczne (w nieograniczonej ilości). Nowym zadaniem własnym gminy jest tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanych dalej „Punktami”), w których zbierane będą mogły być wszystkie wskazane w ustawie frakcje odpadów komunalnych. Na terenie gminy planuje się stworzenie co najmniej jednego Punktu, który będzie miejscem ogrodzonym i nadzorowanym. Poza odbiorem odpadów bezpośrednio od właściciela nieruchomości, w ramach uiszczanej opłaty, wskazano więc możliwość pozostawiania przez mieszkańców odpadów w Punktach. Podobnie jak w przypadku odpadów odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, nie określono maksymalnej ilości odpadów selektywnie zbieranych (dla których gmina uzyskać musi określone poziomy recyklingu), które mieszkaniec może dostarczyć do Punktu w ramach opłaty. Określono natomiast maksymalne poziomy dla odpadów, dla których istnieje ryzyko iż będą „podrzucane” przez przedsiębiorców, chcących w ramach opłaty pozbyć się odpadów za które powinni ponieść oddzielną opłatę. Poziomy te określono dla odpadów niebezpiecznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz opon.

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości została określona na podstawie analizy organizacyjnej i logistycznej systemu. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych, optymalna częstotliwość odbierania:

 1. zmieszanych odpadów komunalnych, to raz na 2 tygodnie,

 1. odpadów selektywnie zbieranych (papier, tworzywa sztuczne, szkło), to raz na 2 tygodnie,

 2. odbiór odpadów selektywnie zbieranych, w ramach zbiórki odjazdowej (odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), dwa razy do roku, zgodnie z harmonogramem wskazanym w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę kalkulacji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jej zakres znajdzie odzwierciedlenie także w zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Uchwała ta stanowi podstawę do prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 07-01-2013 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2013 09:03