herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XII-70-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwał


U C H W A Ł A Nr XII / 70 /2011

Rady Gminy Osina

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchylenia uchwał.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się poniższe uchwały:

  1. uchwałę Nr XXIII/142/2001 Rady Gminy Osina z dnia 6 kwietnia 2001 r.
    w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Osina,

  2. uchwałę Nr XXVII/192/2005 Rady Gminy Osina z dnia 9 listopada 2005 r.
    w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę lub najem lokali i pomieszczeń gminnych,

  3. uchwałę Nr XXVII/193/2005 Rady Gminy Osina z dnia 9 listopada 2005 r.
    w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntu gminnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 02-01-2012 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 02-01-2012 14:27