herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXVII/ 215/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osina oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.


Uchwała Nr XXXVII/ 215/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osina oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) , Rada Gminy Osina uchwala, co następuje :

§ 1.Wójt przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie
do dnia 31 sierpnia każdego roku:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego

2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury .

§ 2. 1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osina za I półrocze
powinien zawierać część opisową obejmującą :

a) analizę realizacji dochodów budżetowych,

b) analizę wykonanych wydatków budżetowych,

c) analizę przychodów i rozchodów budżetu,

d) ocenę zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych,

e) ocenę realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, z

wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów

f) analizę realizacji dochodów własnych,

g) określenie stanu zadłużenia gminy, okresu kredytowania,

h) ustalenie wyniku finansowego (nadwyżki - niedoboru budżetu); w przypadku

wystąpienia deficytu budżetu należy wykazać źródło jego pokrycia,

i) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach,

programach lub zadaniach wieloletnich.

j) realizację planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

2. Część opisowa w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych winna określać

przyczyny istotnych odchyleń od wielkości planowanych i skutków mogących mieć

wpływ na wykonanie budżetu rocznego.

§ 3. 1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze powinien

zawierać zestawienia w formie tabelarycznej:

  1. planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe,

b) planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych według działów ,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w tym w szczególności :

1. wydatków bieżących, a w nich:

a) wydatków jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

b) dotacji na zadania bieżące

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z
realizacją zadań Gminy,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Gminę, przypadające
do spłaty w danym roku budżetowym,

f) wydatków na obsługę długu,

2. wydatków majątkowych

c) zadań inwestycyjnych,

d) zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu
państwa na zadania zlecone, w podziale na działy ,rozdziały i paragrafy klasyfikacji
budżetowej,

e) zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi z
podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

f) zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej

g) zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu

h) zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków realizowanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

i) zestawienie dotacji udzielanych z budżetu, z podziałem na:

- dotacje podmiotowe, przedmiotowe

- dotacje celowe udzielane z budżetu,

2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 , sporządzane w formie tabelarycznej powinny

zawierać porównanie do wielkości planowanych określonych w uchwale budżetowej,

według stanu na dzień 30 czerwca.

§ 4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:
1) przedstawienie stopnia wykonania planu danych ujętych w informacji o wykonaniu
budżetu Gminy za pierwsze półrocze, w tym :
- dochodów bieżących i wydatków bieżących, w tym na obsługę długu, gwarancje i
poręczenia,
- dochody majątkowe, z tego dochody ze sprzedaży oraz wydatki majątkowe,
- wynik wykonania budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz
planowanego do zaciągnięcia;
2) kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, sposób spłaty długu oraz ocenę tej relacji;
3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ujętych w załączniku do
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5.Jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, dla
których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają
właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia:

1) 31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i
zobowiązań, w tym wymagalnych;

§ 6 . Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury, która stanowi załącznik
do informacji, jest przedkładana Wójtowi do dnia 31 lipca roku budżetowego i
obejmuje:

1)część opisową dotyczącą zrealizowanych przychodów i kosztów;
2)część tabelaryczną dotyczącą przychodów i kosztów , w której należy wykazać plan w
szczegółowości wynikającej z ustalonego planu finansowego, wykonanie planu i
procentowy wskaźnik jego realizacji;
3)stan należności i zobowiązań , w tym zobowiązań wymagalnych.

§ 7.Zapisy § 2 ust. 1 pkt ” i” oraz § 4 pkt 1 i 3 mają zastosowanie po raz pierwszy do
informacji za I półrocze 2011 r. a § 4 pkt 2 ma zastosowanie od roku budżetowego
2014.

§ 8.Zapisy § 2 ust. 1 pkt , „ f” i „j” mają zastosowanie tylko do informacji za I półrocze
2010 r.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXII/222/06 Rady Gminy Osina z dnia 17 maja 2006 r. w
sprawie : zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osina za I
półrocze roku budżetowego.

§ 10.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 11.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 05-07-2010 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 13:43