Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVII/ 215/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osina oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.


Uchwała Nr XXXVII/ 215/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osina oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) , Rada Gminy Osina uchwala, co następuje :

§ 1.Wójt przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie
do dnia 31 sierpnia każdego roku:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego

2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury .

§ 2. 1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osina za I półrocze
powinien zawierać część opisową obejmującą :

a) analizę realizacji dochodów budżetowych,

b) analizę wykonanych wydatków budżetowych,

c) analizę przychodów i rozchodów budżetu,

d) ocenę zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych,

e) ocenę realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, z

wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów

f) analizę realizacji dochodów własnych,

g) określenie stanu zadłużenia gminy, okresu kredytowania,

h) ustalenie wyniku finansowego (nadwyżki - niedoboru budżetu); w przypadku

wystąpienia deficytu budżetu należy wykazać źródło jego pokrycia,

i) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach,

programach lub zadaniach wieloletnich.

j) realizację planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

2. Część opisowa w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych winna określać

przyczyny istotnych odchyleń od wielkości planowanych i skutków mogących mieć

wpływ na wykonanie budżetu rocznego.

§ 3. 1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze powinien

zawierać zestawienia w formie tabelarycznej:

  1. planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe,

b) planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych według działów ,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w tym w szczególności :

1. wydatków bieżących, a w nich:

a) wydatków jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

b) dotacji na zadania bieżące

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z
realizacją zadań Gminy,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Gminę, przypadające
do spłaty w danym roku budżetowym,

f) wydatków na obsługę długu,

2. wydatków majątkowych

c) zadań inwestycyjnych,

d) zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu
państwa na zadania zlecone, w podziale na działy ,rozdziały i paragrafy klasyfikacji
budżetowej,

e) zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi z
podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

f) zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej

g) zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu

h) zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków realizowanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

i) zestawienie dotacji udzielanych z budżetu, z podziałem na:

- dotacje podmiotowe, przedmiotowe

- dotacje celowe udzielane z budżetu,

2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 , sporządzane w formie tabelarycznej powinny

zawierać porównanie do wielkości planowanych określonych w uchwale budżetowej,

według stanu na dzień 30 czerwca.

§ 4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:
1) przedstawienie stopnia wykonania planu danych ujętych w informacji o wykonaniu
budżetu Gminy za pierwsze półrocze, w tym :
- dochodów bieżących i wydatków bieżących, w tym na obsługę długu, gwarancje i
poręczenia,
- dochody majątkowe, z tego dochody ze sprzedaży oraz wydatki majątkowe,
- wynik wykonania budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz
planowanego do zaciągnięcia;
2) kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, sposób spłaty długu oraz ocenę tej relacji;
3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ujętych w załączniku do
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5.Jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, dla
których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają
właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia:

1) 31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i
zobowiązań, w tym wymagalnych;

§ 6 . Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury, która stanowi załącznik
do informacji, jest przedkładana Wójtowi do dnia 31 lipca roku budżetowego i
obejmuje:

1)część opisową dotyczącą zrealizowanych przychodów i kosztów;
2)część tabelaryczną dotyczącą przychodów i kosztów , w której należy wykazać plan w
szczegółowości wynikającej z ustalonego planu finansowego, wykonanie planu i
procentowy wskaźnik jego realizacji;
3)stan należności i zobowiązań , w tym zobowiązań wymagalnych.

§ 7.Zapisy § 2 ust. 1 pkt ” i” oraz § 4 pkt 1 i 3 mają zastosowanie po raz pierwszy do
informacji za I półrocze 2011 r. a § 4 pkt 2 ma zastosowanie od roku budżetowego
2014.

§ 8.Zapisy § 2 ust. 1 pkt , „ f” i „j” mają zastosowanie tylko do informacji za I półrocze
2010 r.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXII/222/06 Rady Gminy Osina z dnia 17 maja 2006 r. w
sprawie : zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osina za I
półrocze roku budżetowego.

§ 10.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 11.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 05-07-2010 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 13:43