Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI-88-2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r.


Uchwała Nr XVI/88/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 19 061,00 zł

-dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 18 600,00 zł,

(Różne rozliczenia finansowe-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne

z budżetu państwa).

- dział 010 rozdział 01010 § 6207 o kwotę 461,00 zł

( Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi- dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich)

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 41 389,00 zł

-dział 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 41 389,00 zł,

(- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych)

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2012 r o kwotę 18 600,00 zł, z tego :

- dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 16 600,00 zł

( Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne-wynagrodzenia osobowe pracowników)

- dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 2 000,00 zł

( Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów)

§.4.Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2012 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osina w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 11 670 681,30 zł,

2) plan wydatków ogółem: 15 487 609,30 zł.

§ 6.Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 816 928,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 798 144,24 zł,

2) wolnych środków w wysokości 18 783,76 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 24-05-2012 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2012 09:17