herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XVI-88-2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r.


Uchwała Nr XVI/88/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 19 061,00 zł

-dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 18 600,00 zł,

(Różne rozliczenia finansowe-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin- subwencje ogólne

z budżetu państwa).

- dział 010 rozdział 01010 § 6207 o kwotę 461,00 zł

( Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjne wsi- dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich)

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 41 389,00 zł

-dział 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 41 389,00 zł,

(- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych)

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2012 r o kwotę 18 600,00 zł, z tego :

- dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 16 600,00 zł

( Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne-wynagrodzenia osobowe pracowników)

- dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 2 000,00 zł

( Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów-stypendia dla uczniów)

§.4.Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2012 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osina w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 11 670 681,30 zł,

2) plan wydatków ogółem: 15 487 609,30 zł.

§ 6.Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 816 928,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 798 144,24 zł,

2) wolnych środków w wysokości 18 783,76 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 24-05-2012 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2012 09:17