herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XII-67-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały oraz zmian w budżecie gminy na 2011 r


Uchwała Nr XII/67/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2011 rok w ramach porozumień z jst
o kwotę 50 000,49 zł

-dział 853 rozdział 85395 § 2329 o kwotę 0,49 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu)

- dział 600 rozdział 60014 § 2320 o kwotę 50 000,00 zł,

(Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwestycji w zakresie budowy chodnika w miejscowości Osina od posesji nr 29a do posesji nr 29 i w pasie drogi powiatowej nr 747Z).

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy na 2011 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 0,49 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 2327 o kwotę 0,49 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu)

§ 3. Zwiększa się własne dochody budżetowe gminy na 2011 rok o kwotę 202 000,00 zł

- dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 77 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę 19 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -- wpływy z podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości )

- dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę 27 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 9 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych).

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę70 000,00 zł,

(Różne rozliczenia -różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki)

§ 4. Zmniejsza się własne dochody budżetowe gminy na 2011 rok o kwotę 202 000,00 zł

- dział 756 rozdział 75615 § 0330 o kwotę 15 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę 3 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -- wpływy z podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych )

- dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 100 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku od nieruchomości).

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 45 000,00 zł,

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości).

- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 35 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych).

- dział 020 rozdział 02095 § 0750 o kwotę 4 000,00 zł,

(Leśnictwo - pozostała działalność - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2011 rok w ramach porozumień z jst

o kwotę 50 000,00 zł

- dział 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł,

(Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwestycji w zakresie budowy chodnika w miejscowości Osina od posesji nr 29a do posesji nr 29i w pasie drogi powiatowej nr 747Z).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 02-01-2012 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 02-01-2012 14:18