Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/ 176 /2009 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009 ? 2013.


Uchwała Nr XXIX/ 176 /2009

Rady Gminy Osina

z dnia 28 sierpnia 2009 roku.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009 - 2013.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Aktywności Lokalnej na lata 2009 - 2013, zwany dalej „Programem”.

§ 2. 1. Celem ogólnym Programu jest rozwój społeczny poprzez aktywizowanie lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 1. Celami szczegółowymi Programu są:

 1. stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,

 2. wsparcie postaw obywatelskich poprzez promocję działań prospołecznych, dostęp do informacji o uprawnieniach oraz edukację,

 3. poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych,

 4. integracja społeczna,

 5. aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia,

 

§ 3. Cele programu realizowane będą poprzez podejmowanie następujących działań:

 1. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną;

 2. promowanie i wspieranie projektów realizowanych w partnerstwie,

 3. współdziałanie instytucji samorządowych z instytucjami pozarządowymi i lokalną społecznością,

 4. wspieranie organizacyjne oraz finansowe lokalnych inicjatyw,

 5. wspieranie lokalnych liderów poprzez pomoc techniczną i dostęp do informacji,

 6. umożliwienie dostępu do informacji i konsultacji,

 7. organizowanie i wspieranie rozwoju edukacji społecznej i obywatelskiej, wolontariatu, grup samopomocowych, edukacyjnych i innych

 8. systematyczne badanie potrzeb i problemów mieszkańców,

 9. poszukiwanie alternatywnych środków na finansowanie lokalnych inicjatyw z innych źródeł niż dochody własne Gminy Osina,

 10. realizacja programu CAL w Ośrodku Pomocy Społecznej,

 11. realizacja programu Ośrodek Pomocy Społecznej jako Gminne Centrum Wolontariatu,

 12. inne wynikające z aktualnych potrzeb i zgodne z celami programu.

§ 4. Założeniami Programu są:

 1. otwartość instytucji publicznych na potrzeby środowiska lokalnego,

 2. współpraca instytucji i służb,

 3. angażowanie lokalnej społeczności w realizacji celów i kierunków działań,

 4. kierowanie działań w pierwszej kolejności do osób i grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 5. Program skierowany jest do:

 1. członków danej społeczności,

 2. osób z konkretnego środowiska,

 3. osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia

 

§ 6. W ramach programu przewiduje się zastosowanie:

 1. środowiskowej pracy socjalnej - działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

 2. instrumentów aktywnej integracji - szereg instrumentów aktywizacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej o której mowa w zasadach przygotowania, realizacji rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,

 3. działań o charakterze środowiskowym- inicjatywy integrujące obejmujące między innymi, badania, opracowania, analizy, edukację społeczną i obywatelską, spotkania konsultacje, debaty, organizowanie i inspirowanie do udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym.

 

§ 7. Przewidywanymi efektami Programu są:

 1. integracja społeczności lokalnej i grup społecznych,

 2. zdiagnozowanie potrzeb i problemów oraz planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby,

 3. skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów,

 4. podwyższenie jakości realizowanych działań środowiskowych oraz inicjowanie nowych form i metod pracy,

 5. stworzenie płaszczyzny sprzyjającej angażowaniu się w życie lokalnej społeczności,

 6. wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące,

 7. wzrost zaangażowania instytucji oraz organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania działań środowiskowych,

 8. powstanie lokalnych grup działania oraz nowych organizacji pozarządowych,

 9. realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności,

 10. stały monitoring potrzeb środowiska lokalnego,

 11. aktywizacja osób wykluczonych,

 12. poprawa funkcjonowania osób wykluczonych w społeczeństwie.

 

§ 8. Realizatorami zadań programu są:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie,

 2. Urząd Gminy Osina,

 3. pozostałe jednostki organizacyjne i pomocnicze,

 4. organizacje pozarządowe.

  

§ 9. Realizacja zadań programu może być finansowana ze środków własnych Gminy Osina oraz źródeł zewnętrznych. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-09-2009 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2009 12:58