herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIX/ 176 /2009 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009 ? 2013.


Uchwała Nr XXIX/ 176 /2009

Rady Gminy Osina

z dnia 28 sierpnia 2009 roku.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009 - 2013.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Aktywności Lokalnej na lata 2009 - 2013, zwany dalej „Programem”.

§ 2. 1. Celem ogólnym Programu jest rozwój społeczny poprzez aktywizowanie lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 1. Celami szczegółowymi Programu są:

 1. stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,

 2. wsparcie postaw obywatelskich poprzez promocję działań prospołecznych, dostęp do informacji o uprawnieniach oraz edukację,

 3. poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych,

 4. integracja społeczna,

 5. aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia,

 

§ 3. Cele programu realizowane będą poprzez podejmowanie następujących działań:

 1. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną;

 2. promowanie i wspieranie projektów realizowanych w partnerstwie,

 3. współdziałanie instytucji samorządowych z instytucjami pozarządowymi i lokalną społecznością,

 4. wspieranie organizacyjne oraz finansowe lokalnych inicjatyw,

 5. wspieranie lokalnych liderów poprzez pomoc techniczną i dostęp do informacji,

 6. umożliwienie dostępu do informacji i konsultacji,

 7. organizowanie i wspieranie rozwoju edukacji społecznej i obywatelskiej, wolontariatu, grup samopomocowych, edukacyjnych i innych

 8. systematyczne badanie potrzeb i problemów mieszkańców,

 9. poszukiwanie alternatywnych środków na finansowanie lokalnych inicjatyw z innych źródeł niż dochody własne Gminy Osina,

 10. realizacja programu CAL w Ośrodku Pomocy Społecznej,

 11. realizacja programu Ośrodek Pomocy Społecznej jako Gminne Centrum Wolontariatu,

 12. inne wynikające z aktualnych potrzeb i zgodne z celami programu.

§ 4. Założeniami Programu są:

 1. otwartość instytucji publicznych na potrzeby środowiska lokalnego,

 2. współpraca instytucji i służb,

 3. angażowanie lokalnej społeczności w realizacji celów i kierunków działań,

 4. kierowanie działań w pierwszej kolejności do osób i grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 5. Program skierowany jest do:

 1. członków danej społeczności,

 2. osób z konkretnego środowiska,

 3. osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia

 

§ 6. W ramach programu przewiduje się zastosowanie:

 1. środowiskowej pracy socjalnej - działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

 2. instrumentów aktywnej integracji - szereg instrumentów aktywizacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej o której mowa w zasadach przygotowania, realizacji rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,

 3. działań o charakterze środowiskowym- inicjatywy integrujące obejmujące między innymi, badania, opracowania, analizy, edukację społeczną i obywatelską, spotkania konsultacje, debaty, organizowanie i inspirowanie do udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym.

 

§ 7. Przewidywanymi efektami Programu są:

 1. integracja społeczności lokalnej i grup społecznych,

 2. zdiagnozowanie potrzeb i problemów oraz planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby,

 3. skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów,

 4. podwyższenie jakości realizowanych działań środowiskowych oraz inicjowanie nowych form i metod pracy,

 5. stworzenie płaszczyzny sprzyjającej angażowaniu się w życie lokalnej społeczności,

 6. wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące,

 7. wzrost zaangażowania instytucji oraz organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania działań środowiskowych,

 8. powstanie lokalnych grup działania oraz nowych organizacji pozarządowych,

 9. realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności,

 10. stały monitoring potrzeb środowiska lokalnego,

 11. aktywizacja osób wykluczonych,

 12. poprawa funkcjonowania osób wykluczonych w społeczeństwie.

 

§ 8. Realizatorami zadań programu są:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie,

 2. Urząd Gminy Osina,

 3. pozostałe jednostki organizacyjne i pomocnicze,

 4. organizacje pozarządowe.

  

§ 9. Realizacja zadań programu może być finansowana ze środków własnych Gminy Osina oraz źródeł zewnętrznych. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-09-2009 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2009 12:58