herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XVI/96/2008 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Osinie


U C H W A Ł A Nr XVI/96/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości w Osinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy bez

przetargu na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy

Osina, oznaczonych numerami : 44/5 o pow. 500 m2 , 44/6 o pow. 489 m2 , 44/7

o pow. 483 m2 , 44/8 o pow. 700 m2, 44/9 o pow. 639 m2 44/10 o pow. 639 m2 , 44/11

o pow. 640 m2 , 44/12 o pow. 640 m2 , 44/13 o pow. 630 m2 , 44/14 o pow. 3220 m2 ,

45/4 o pow. 625 m2, 45/5 o pow. 655 m2 , 45/6 o pow. 653 m2 , 45/7 o pow. 650 m2 ,

45/8 o pow. 650 m2 ,45/9 o pow. 649 m2 , 45/10 o pow. 580 m2, 45/11 o pow. 694 m2 ,

45/12 o pow. 690 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym Osina .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XVI/96 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2008 r.

Z dniem 22 października 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dyspozycja art. 23 ust. 1 pkt 7a nowelizacji ustawy stanowi, że w przypadku gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Gminy a ponadto stosownie do art. 37 ust. 3 i 4 w/w ustawy Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Z dniem 31 grudnia 2007 roku upłynął termin dzierżawy nieruchomości rolnych stanowiących kompleks działek graniczących ze sobą , oznaczonych numerami ewidencyjnymi 44/5 o pow. 500 m2 , 44/6 o pow. 489 m2 , 44/7 o pow. 483 m2 , 44/8 o pow. 700 m2, 44/9 o pow. 639 m2 44/10 o pow. 639 m2 , 44/11 o pow. 640 m2 , 44/12 o pow. 640 m2 , 44/13 o pow. 630 m2 , 44/14 o pow. 3220 m2 , 45/4 o pow. 625 m2, 45/5 o pow. 655 m2 , 45/6 o pow. 653 m2 , 45/7 o pow. 650 m2 , 45/8 o pow. 650 m2 ,45/9 o pow. 649 m2 , 45/10 o pow. 580 m2, 45/11 o pow. 694 m2 , 45/12 o pow. 690 m2 - obręb Osina. Łączna powierzchnia w/w działek wynosi 1,4426 ha .

Dzierżawca tj. Pan Robert Micał wystąpił do Wójta Gminy z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 3 lat.

W związku z nowelizacją w/w ustawy wymagana jest zgoda Rady Gminy.

Inspektor

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 07:57