Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III /11/ 2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osina oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych.


UCHWAŁA Nr  III /11/ 2010

Rady Gminy Osina

z dnia  30 grudnia 2010 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osina oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów  do tego uprawnionych.

 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym   (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055,  Nr 116 , poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138 , poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106,  poz.675),  w związku z art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

    § 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na
raty należności  pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie  

Osina oraz jej jednostkom podległym,  warunki dopuszczalności udzielania pomocy
publicznej oraz wskazuje się podmioty  do tego uprawnione. Przepisów uchwały nie
stosuje się do należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania oraz rozkładania na
raty regulują odrębne przepisy.

 

    § 2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  1. ustawie  -  oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych            (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

  2. należnościach - oznacza to należności pieniężne główne , odsetki za opóźnienie lub zwłokę oraz inne należności uboczne ( koszty postępowania sądowego i inne), mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Osina  lub jednostkom podległym;

  3. dłużniku - oznacza to osobę fizyczną, prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą  osobowości prawnej;

  4. Wójcie - oznacza to Wójta Osiny;

  5. przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania;

  6. działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej Tytuł VII, Rozdział 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115 z dnia 9 maja 2008r.);

  7. uldze - oznacza to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności.

 § 3. 1.Należności pieniężne mogą być umorzone w całości lub w części  jeżeli:

1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;

2) na skutek likwidacji, upadłości lub rozwiązania dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) kwota należności nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

4) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika oraz członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, a mianowicie: spłacenie należności zagrażałoby jego egzystencji, bądź zaistniała szczególna sytuacja losowa z przyczyn niezależnych od dłużnika, mająca istotny wpływ na jego sytuacje materialną;

5) nie można trwale ustalić osoby, miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika;

6) zachodzi inny niż wymieniony wyżej ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby , należności
mogą zostać umorzone tylko wtedy ,gdy warunki umarzania są spełnione wobec
wszystkich zobowiązanych.

 § 4.1 Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności
albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnej
ugody zawartej na wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi.

2.Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w
całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera
się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, do dnia zapłaty. 

4.W przypadku niedotrzymania przez dłużnika terminu płatności odroczonej należności,
terminu płatności rat , wpłaty należności w wysokości niższej  od ustalonej przez Wójta
przyznającego ulgę, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast
wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia wymagalności
należności.

 

  § 5.1. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1 powinien zawierać co najmniej wskazanie
osoby, od której pochodzi, adres (miejsce zamieszkania, pobytu, siedziba, miejsce          
prowadzenia działalności gospodarczej), treść prośby ze wskazaniem uzasadnienia            
zastosowania ulgi oraz dowody uzasadniające zastosowanie ulgi.

2. W przypadku, gdy wniosek dłużnika jest niekompletny, zawiera braki formalne,
Wójt wzywa dłużnika do ich usunięcia w terminie 7 dni, z pouczeniem, że
niespełnienie warunków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3.Wójt zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego
wniosku bez rozpatrzenia.

§ 6.1. Wójt,  na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą , może
udzielić określonych w § 4 ust.1 uchwały ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny  w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt  4 i 6 uchwały, w
stosunku do należności, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji
Europejskiej (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i
88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379 z dnia 28.12.2006 r.).

2. Podmiot, który ubiega się o pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z
wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega
się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nie otrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności
formy prawnej wnioskodawcy, wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie
których ma być przeznaczona pomoc de minimis, sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy , w
tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z

przepisami o rachunkowości, zgodnie ze wzorem formularza informacji określonym w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.

311).
3. Pomoc de minimis określona w niniejszej uchwale może być udzielana do dnia 31 grudnia
2013 r.

 § 7. Do umorzenia należności pieniężnej uprawniony jest:

1) Wójt - jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza 5-krotności kwoty przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu roku
poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla
celów naliczania odpisu podstawowego na fundusz świadczeń socjalnych;

2) Wójt - po uzyskaniu zgody w formie uchwały Rady Gminy - jeżeli wartość

wierzytelności jest wyższa niż 5-krotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia określonego
w pkt. 1

§ 8. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, Wójt na
wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności pieniężnych
lub rozłożyć płatności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz
uzasadniony interes Gminy, jeśli kwota należności nie przekracza 5 - krotności kwoty
miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 pkt 1 ;


2. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi ,Wójt na
wniosek dłużnika, po uzyskaniu zgody Rady Gminy, może odroczyć termin zapłaty
całości lub części należności pieniężnych lub rozłożyć płatności na raty, biorąc pod uwagę
możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy, jeżeli kwota należności
przekracza 5- krotność kwoty miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 pkt 1

§ 9. 1.Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo
rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnej , na
podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,2 i 5  uchwały , umorzenie
należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli Wójta.

3. Wójt może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności cywilnoprawnych , której
kwota wraz z odsetkami nie przekracza kwoty 25,00zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

 § 11. Traci moc uchwała Nr XXXIV/203/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawi zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osina lub jej jednostkom podległym ( Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 23 poz.501 z dnia 29 marca 2010 r.).

§12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

 

 

 

 

 

 

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 10-01-2011 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2011 14:23