herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXIV/ 146/ 2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.


UCHWAŁA Nr XXIV/ 146/ 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

Na podstawie art. 18a ust. 4 i 5, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 48 ust. 1 Statutu Gminy Osina przyjętego uchwałą Nr VI/46/2003 z dnia 28 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56, poz. 1001) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy i plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku .

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/146/2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY OSINA

NA 2009 ROK.

I. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osina

  1. Wydanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2008 rok.

  2. Sporządzenie wniosku do Rady Gminy Osina w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

  3. Wydawanie opinii i sporządzanie wniosków do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Osina za I półrocze 2009 roku.

  4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy Osina.

II. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osina

Lp.

Miesiąc

Dział

Przedmiot Kontroli

1

Kwiecień

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki, utrzymanie świetlic)

2

Maj

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (koszty związane z działalnością OSP, obrona cywilna - zakup materiałów i sprzętu )

3

Czerwiec

700

Gospodarka mieszkaniowa (sprzedaż mienia, utrzymanie mienia gminnego)

4

Wrzesień

750

Administracja publiczna (koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)

5

Październik

750

Administracja publiczna (zadania zlecone, składki i opłaty na Związki i Stowarzyszenia)

6

Listopad

600

Transport i łączność (remont dróg gminnych, powiatowych, transportu rolniczego)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-01-2009 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 12:40