herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Finansowych i Społecznych. 2018-11-29 10:21
Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych. 2018-11-29 10:21
Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2018-11-29 10:19
Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2018-11-29 10:18
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2018-11-29 10:17
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 2018-11-29 10:16
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osina. 2018-11-29 10:15
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Osina. 2018-11-29 10:13
UCHWAŁA Nr XXXII/222/2018 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2018-10-31 09:21
UCHWAŁA Nr XXXII/221/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2018-10-31 09:20
Uchwała Nr XXXII/220/2018 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osina. 2018-10-31 09:18
Uchwała Nr XXXII/219/2018 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. 2018-10-31 09:16
UCHWAŁA NR XXXI/218/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Osina 2018-10-01 11:25
UCHWAŁA Nr XXXI/217/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 21 września 2018 roku w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 2018-10-01 11:24
Uchwała Nr XXXI/216/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 241 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 2018-10-01 11:22
U C H W A Ł A Nr XXXI/215/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Osina. 2018-10-01 11:20
U C H W A Ł A Nr XXXI/214/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 2018-10-01 11:19
Uchwała Nr XXXI/213/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osina oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018-10-01 11:17
Uchwała Nr XXXI/212/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. 2018-10-01 11:16
Uchwała Nr XXXI/211/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. 2018-10-01 11:13
UCHWAŁA Nr XXX/210/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Osina. 2018-07-05 12:07
UCHWAŁA Nr XXX/209/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina. 2018-07-05 12:06
Uchwała Nr XXX/208/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Osina przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej. 2018-08-07 13:37
Uchwała Nr XXX/207/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2018-07-05 11:11
Uchwała Nr XXX/206/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina 2018-07-05 11:09
UCHWAŁA Nr XXX/205/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osina?. 2018-07-05 11:08
Uchwała Nr XXX/204/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice 2018-07-17 12:50
Uchwała Nr XXX/203/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. 2018-07-05 10:57
Uchwała Nr XXX/202/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. 2018-07-05 10:52
Uchwała Nr XXX/201/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 r. 2018-07-05 10:49
UCHWAŁA Nr XXX/200/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2017 rok 2018-07-05 10:48
Uchwała Nr XXIX/199/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. 2018-06-06 14:33
UCHWAŁA Nr XXIX/198/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 2018-06-06 14:32
UCHWAŁA Nr XXIX/197/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2018-06-06 14:30
UCHWAŁA Nr XXIX/196/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2018-06-06 14:29
UCHWAŁA Nr XXIX/195/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Osina na lata 2018 - 2026. 2018-06-06 14:28
U C H W A Ł A XXIX/194/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Osina. 2018-06-06 14:26
U C H W A Ł A XXIX/193/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina 2018-06-06 14:25
UCHWAŁA Nr XXIX/192/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022. 2018-06-06 14:24
UCHWAŁA NR XXIX/191/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze 2018-06-06 14:22
UCHWAŁA NR XXVIII/190/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2018-04-05 15:14
UCHWAŁA NR XXVIII/189/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wskazania kierunków działania Wójta w celu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Osina. 2018-04-05 15:12
Uchwała Nr XXVIII/188/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Osina a Gminą Nowogard w sprawie przejęcia zadań oświatowych 2018-04-05 15:11
UCHWAŁA Nr XXVIII/187/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Osina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-04-05 15:10
Uchwała Nr XXVIII/186/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Osina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-04-05 15:09
UCHWAŁA Nr XXVIII / 185/ 2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2018-04-05 15:07
UCHWAŁA Nr XXVIII/184/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2018 2018-04-05 14:47
UCHWAŁA Nr XXVIII/183/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres czterech lat nieruchomości 2018-04-05 14:45
Uchwała Nr XXVIII/182/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. 2018-04-05 14:44
Uchwała Nr XXVIII/181/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. 2018-04-05 14:38
Uchwała Nr XXVII/180/2018 Rady Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 2018-02-02 10:07
UCHWAŁA Nr XXVII/179/2018 Rady Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 2018-02-02 10:06
UCHWAŁA Nr XXVII/178/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Osinie. 2018-02-02 10:05
UCHWAŁA Nr XXVII/177/2018 Rady Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022 2018-02-02 10:01