herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXXI/183 /2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie podatku leśnego.


UCHWAŁA Nr XXXI/183 /2009

Rady Gminy Osina

z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie podatku leśnego.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216 poz.1826, z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego w wysokości 136,54 zł za 1m?.

§ 2. Stawka podatku leśnego od 1ha lasu wynosi 30,04 zł.

§ 3. Stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wynosi 15,02 zł od 1ha lasu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII /131/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 101, poz. 2277).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-11-2009 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 10:25