herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXIII/144/2008 Rady Gminy Osina z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Osinie.

U C H W A Ł A Nr XXIII/144/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Osinie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468) uchwala się , co następuje:

 

 

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 79,65 m2 w 12 rodzinnym budynku mieszkalnym nr 51, położonym na dz. nr 203/4 o pow. 1697 m2 w udziale 822/10000 w Osinie na rzecz najemców lokalu - małżonków Iwony i Romana Idziak.

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy może nastąpić w przypadku, gdy najemca nie zalega z zapłatą czynszu.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży nieruchomości określonej w § 1, według następujących zasad:

  1. 60 % bonifikaty od ceny - dla nabywcy składającego wniosek o wykup nieruchomości;

  2. 24 % bonifikaty - dodatkowo dla nabywcy przy wykupie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, jeśli wniósł całą kwotę należną do zapłaty jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego;

§ 3.1. Nabywcę powinny obciążać koszty przygotowania udziału do sprzedaży (koszty wyceny nieruchomości, opracowań geodezyjnych, ogłoszenia do publicznej wiadomości, odpis z księgi wieczystej) oraz koszt sporządzenia umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej.

2. Postanowienie ust. 1 ma zastosowanie również w przypadku rezygnacji

wnioskodawcy z nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-12-2008 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Irena Badowska 12-12-2008 08:35