herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIV/147/2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Uchwała Nr XXIV/147/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2008 roku

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 137) uchwala się co następuje:

 § 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2008 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 2,00 zł

-dział 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę 2,00 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej).

 § 2. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy na 2008 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 2,00 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 2008 o kwotę 2,00 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej).

 § 3. Zwiększa się własne dochody budżetowe gminy na 2008 rok o kwotę 508 000,00 zł

 - dział 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 50 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 40 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych o kwotę 90 000,00 zł).

 - dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 100 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę 10 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę 10 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku rolnego , leśnego ,podatku od spadku i darowizn ,podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- podatek od nieruchomości -podatek rolny- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 120 000,00 zł)

 - dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 30 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę 40 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 10 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 10 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku rolnego , leśnego ,podatku od spadku i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób fizycznych - podatek od nieruchomości -podatek rolny- podatek od środków transportowych -podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 90 000,00 zł).

 - dział 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę 3 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej)

 - dział 756 rozdział 75647 § 0910 o kwotę 5 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)

 - dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 200 000,00 zł,

(Różne rozliczenia -różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki)

 § 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008r o kwotę

400 000 ,00 zł, z tego:

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę 400 000,00 zł,

(Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego- zakup usług pozostałych).

 § 5. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2008r o kwotę 2,00 zł, z

- dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 2,00 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników).

 § 6. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2008r o kwotę 2,00 zł, z tego:

- dział 853 rozdział 85395 § 4018 o kwotę 2,00 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe).

 § 7.Zmniejsza się niedobór budżetowy na 2008 rok o kwotę 908 000,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy

 Robert Jurgielaniec

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-01-2009 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Irena Badowska 08-01-2009 12:45