Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/24/2011z dnia 29 marca w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości


U C H W A Ł A Nr V/24/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej na cele mieszkaniowe, stanowiącej działkę nr 87 o pow. 2368 m2 - obręb Węgorza.

2. Bonifikatę o której mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 95 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stanowiącej różnicę miedzy wartością nieruchomości gruntowej a wartością prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

3. Ustalona w ust. 2 wysokość bonifikaty ma zastosowanie przy jednorazowym sposobie uiszczenia opłaty.

§ 2. Bonifikaty, o której mowa w § 1 nie stosuje się, gdy użytkownik wieczysty posiada zadłużenie wobec Gminy - związane z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego i podatkiem od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

U Z A S A D N I E N I E do Uchwały V/24/2011 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2011 r.

Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. , Nr 191, poz. 1371).

Powołana powyżej ustawa wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. umożliwiając właściwej radzie na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a także m. inn. przyznanie obligatoryjnej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek osób fizycznych których dochód miesięczny na członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest lub przeznaczona na cele mieszkaniowe. Rada w drodze uchwały może wyrazić wolę i uchwalić bonifikaty wyższe od tych , które przewiduje wspomniana powyżej nowelizacja a mianowicie w wys. np. 95 % .

Ustawa zastrzega jednak, że w razie zbycia lub wykorzystania nieruchomości na inne cele niż te, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty, przed upływem 5 lat od dnia przekształcenia, bonifikata podlegać będzie zwrotowi. Nie będzie to dotyczyć zbycia na rzecz osoby bliskiej.

Działka nr 87 - obręb Węgorza jest zabudowana budynkiem mieszkalnym .

W dniu 22.02.2011 r. Bogusław i Halina Wielgat zam. w m. Węgorza jako użytkownicy wieczyści gruntu i właściciele budynku złożyli wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem dodatkowej bonifikaty.

Prawo do bonifikaty mają użytkownicy wieczyści nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego typu zabudowę.

Inspektor Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 04-04-2011 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2011 13:04