herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XIX/118/2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówki Zespołu Szkół Publicznych


UCHWAŁA Nr XIX/ 118 /2008

Rady Gminy Osina

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie zasad korzystania ze stołówki Zespołu Szkół Publicznych

im. Bronisława Malinowskiego w Osinie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie prowadzona jest stołówka szkolna.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) „szkole”, należy przez to rozumieć zespół szkół, o którym mowa w ust. 1,

2) „stołówce”, należy przez to rozumieć stołówkę zorganizowaną w zespole szkół, o którym mowa w ust. 1.

3. Czas pracy stołówki określa dyrektor szkoły.

§ 2. 1. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są uczniowie szkoły.

2. Przez uczniów, o których mowa w ust. 1, rozumie się także dzieci przygotowujące się do nauki w szkole w oddziale „O”.

3. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia powinni złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze korzystania ze stołówki na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

4. Oświadczenie wymienione w ust. 3 nie jest wymagane w sytuacji, gdy posiłek opłacany jest ze środków pomocy społecznej.

§ 3. 1. Za korzystanie z posiłków ze stołówki pobiera się opłatę miesięczną.

2. Wysokość opłaty miesięcznej stanowi iloczyn dni pracy stołówki w danym miesiącu i dziennej stawki odpłatności za posiłek.

3. Dzienna stawka odpłatności za posiłek równa jest wyłącznie kosztom produktów zużytych do przygotowania posiłków i wynosi 2,37 zł.

4. Stawka, o której mowa w ust. 3, będzie waloryzowana z dniem 1 kwietnia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanym przez Prezesa GUS na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz.353, z późn. zm).

§ 4. 1. Osoby korzystające z posiłków wydawanych przez stołówkę zobowiązane są do uregulowania należności za posiłki za dany miesiąc do 15 dnia tego miesiąca, w sposób określony przez dyrektora szkoły. W przypadku, gdy w ten dzień szkoła jest zamknięta za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień pracy szkoły.

2. W przypadkach uzasadnionych szczególną sytuacją materialną korzystającego dyrektor szkoły może wyznaczyć określonej osobie późniejszy, niż określony w ust. 1, termin uregulowania należności.

§ 5. 1. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do korzystania z posiłków przysługuje jej częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

2. Zwrot opłaty, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na koniec miesiąca, w którym wystąpiły dni nieobecności albo w formie odpisu z należności za posiłek w następnym miesiącu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina oraz dyrektorowi szkoły.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-07-2008 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2008 11:46