Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/150/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.


Uchwała Nr XXV/150/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48, poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139//2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47 z dnia 13 stycznia 2009 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się własne dochody budżetowe gminy na 2009 rok o kwotę 83 798,00 zł

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 10 000,00 zł

(Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki)

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 71 798,00 zł

( Różne rozliczenia finansowe- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)

-dział 801 rozdział 80101 § 0750 o kwotę 2 000,00 zł,

( Oświata i wychowanie -szkoły podstawowe -dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst).

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2009 r. o kwotę 193 798,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 18 500,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 11 798,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 22 000,00 zł,

( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników ,zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii kwotę 52 298,00 zł

- dział 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 18 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 3 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 500,00 zł,

(Oświata i wychowanie - stołówki szkolne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników ,składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy kwotę

21 500,00 zł)

-dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę 110 000,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jst

„ Modernizacja - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz urządzenie miejsca rekreacji w m. miejscowości Kościuszki” )

- dział 921 rozdział 92195 § 2720 o kwotę 10 000,00

( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -pozostała działalność -dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dokumentacja projektowa na remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Redostowie).

§ 3. W załączniku Nr 6 „ Plan przychodów i wydatków dochodów własnych Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na 2009 rok” dokonuje się następujących zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- dział 801 rozdział 80148 § 4220 zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł ( zakup środków żywności)

- dział 801 rozdział 80148 § 4240 zwiększa się wydatki o kwotę 400,00 zł ( zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek)

§ 4. W załączniku Nr 7 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ”dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o kwotę 40 000,00zł.

- dział 900 rozdział 90011 § 0920 o kwotę 40 000,00 zł. ( pozostałe odsetki),

2) zwiększa się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o kwotę 40 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90011 § 4300 o kwotę 40 000,00 (sporządzenie dokumentacji

inwetaryzacyjnej mogilnika).

§ 5. Dokonano aktualizacji załącznika nr 7 uchwały budżetowej na 2009 rok dotyczącego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez wprowadzenie właściwego stanu środków finansowych na początek roku obrotowego wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2008 r. w kwocie 2 189 837,93 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§.6. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej dotyczącego dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Osina na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§.7. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2009 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§.8. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2009 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na projekty planowane do realizacji poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 110 000,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 18-03-2009 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2009 09:00