herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXV/150/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.


Uchwała Nr XXV/150/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48, poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139//2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47 z dnia 13 stycznia 2009 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się własne dochody budżetowe gminy na 2009 rok o kwotę 83 798,00 zł

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 10 000,00 zł

(Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki)

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 71 798,00 zł

( Różne rozliczenia finansowe- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)

-dział 801 rozdział 80101 § 0750 o kwotę 2 000,00 zł,

( Oświata i wychowanie -szkoły podstawowe -dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst).

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2009 r. o kwotę 193 798,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 18 500,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 11 798,00 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 22 000,00 zł,

( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników ,zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii kwotę 52 298,00 zł

- dział 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 18 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 3 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 500,00 zł,

(Oświata i wychowanie - stołówki szkolne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników ,składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy kwotę

21 500,00 zł)

-dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę 110 000,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jst

„ Modernizacja - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz urządzenie miejsca rekreacji w m. miejscowości Kościuszki” )

- dział 921 rozdział 92195 § 2720 o kwotę 10 000,00

( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -pozostała działalność -dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dokumentacja projektowa na remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Redostowie).

§ 3. W załączniku Nr 6 „ Plan przychodów i wydatków dochodów własnych Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na 2009 rok” dokonuje się następujących zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

- dział 801 rozdział 80148 § 4220 zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł ( zakup środków żywności)

- dział 801 rozdział 80148 § 4240 zwiększa się wydatki o kwotę 400,00 zł ( zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek)

§ 4. W załączniku Nr 7 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ”dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o kwotę 40 000,00zł.

- dział 900 rozdział 90011 § 0920 o kwotę 40 000,00 zł. ( pozostałe odsetki),

2) zwiększa się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

o kwotę 40 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90011 § 4300 o kwotę 40 000,00 (sporządzenie dokumentacji

inwetaryzacyjnej mogilnika).

§ 5. Dokonano aktualizacji załącznika nr 7 uchwały budżetowej na 2009 rok dotyczącego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez wprowadzenie właściwego stanu środków finansowych na początek roku obrotowego wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2008 r. w kwocie 2 189 837,93 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§.6. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej dotyczącego dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Osina na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§.7. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2009 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§.8. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2009 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na projekty planowane do realizacji poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 110 000,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 18-03-2009 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2009 09:00