herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr IX/47/2011 z dnia 23-09-2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 r.


Uchwała Nr IX/47/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 23 września 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 62 470,00 zł

- dział 754 rozdział 75412 § 2700 o kwotę 6 400,00 zł

- dział 754 rozdział 75412 § 6290 o kwotę 44 570,00 zł

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - straże pożarne - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,powiatów, samorządów województw, pozyskane

z innych źródeł ).

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 10 000,00 zł

(Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - odsetki pozostałe)

- dział 926 rozdział 92695 § 0960 o kwotę 1 500,00 zł

(Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność - otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej)

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 62 470,00 zł

- dział 700 rozdział 70050 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł,

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami- zakup usług pozostałych)

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 6 400,00 zł

- dział 754 rozdział 75412 § 6060 o kwotę 44 570,00 zł

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - straże pożarne - zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 1 500,00 zł

( Kultura fizyczna i sport- pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 04-10-2011 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2011 11:04