herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XVIII-97-12 z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasot


UCHWAŁA Nr XVIII / 97 / 2012

RADY GMINY OSINA

z dnia 12 lipca 2012 r.

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,

określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 143, poz. 1199, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, Nr191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r., Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z 2003 r. Nr 216 poz.1826, z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 i z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) w związku z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 2 pkt 9 uchwały Nr V/23/2011 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60, poz. 1072, zm. z 2012 r., poz. 873) otrzymuje brzmienie:

„9) Piotr Pazdan - na obszarze sołectwa Przypólsko,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 18-07-2012 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2012 09:33