herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała nr XIX/116/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.


Uchwała Nr XIX/ 116 /2008

Rady Gminy Osina

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48 , poz.327, Nr 138 poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 137) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2008 rok o kwotę 49 330,00 zł

- dział 750 rozdział 75011 § 2360 o kwotę 500,00 zł,

- dział 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę 1 000,00 zł.

(Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.)

- dział 020 rozdział 02095 § 0750 o kwotę 5 000,00 zł.

( Leśnictwo , pozostała działalność -dochody z najmu i dzierżawy .)

- dział 756 rozdział75618 § 0460 o kwotę 10 000,00 zł.

- dział 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 32 830,00 zł.

(Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.)

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008r o kwotę 54 330,00 zł, z tego:

- dział 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł,

( Oświata i wychowanie, pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych)

- dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł,

( Gospodarka mieszkaniowa ,gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem
na zakup usług pozostałych.)

- dział 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 25 330,00 zł,

(Pomoc społeczna , pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne)

- dział 801 rozdział 80113 § 4300 o kwotę 7 000,00 zł,

(Oświata i wychowanie , dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.)

- dział 754 rozdział 75405 § 2320 o kwotę 5 000,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, komendy powiatowe policji

z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego).

§ 3.Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008 r. o kwotę

5 000,00 zł.

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 5 000,00zł.

( Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, komendy powiatowe policji , zakup materiałów i wyposażenia.)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-07-2008 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Irena Badowska 01-07-2008 11:40