herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXXVII/220/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych


UCHWAŁA Nr XXXVII/220/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Nr 28, poz. 142 i 146) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXII/133/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 1, poz. 46).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 05-07-2010 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 13:52