herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXVI /163/2009 Rady Gminy Osina z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu


UCHWAŁA

Nr XXVI /163/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 1 kwietnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje :

§ 1. W celu dbałości o wygląd estetyczny naszych miejscowości oraz propagowania wśród mieszkańców Gminy Osina porządku, czystości i zasad ochrony środowiska naturalnego, przyjmuje się Regulamin Konkursu na:

 • Najładniejszą wieś”

 • „ Najestetyczniejszą zagrodę wiejska” - w dwóch kategoriach

w Gminie Osina w 2009 roku

jako załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Komisji Konkursowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik do Uchwały Nr XXVI / 163 /2009

Rady Gminy Osina

z dnia 1 kwietnia 2009 roku

REGULAMIN KONKURSU

 1. Rada Gminy i Wójt Gminy Osina ogłaszają X edycję konkursu na najładniejszą wieś
  i najestetyczniejszą zagrodę w Gminie Osina w 2009 r.

 2. Konkurs jest zachętą do poprawy estetyki , wyglądu naszych wsi i zabudowań

oraz warunków higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych .

 1. Celem konkursu jest uczynienie naszej gminy, gminą piękną, zadbaną, z funkcjonalną i ładną zielenią, a także podniesienie standardu życia i pracy na wsi.

Konkurs powinien skłonić mieszkańców poszczególnych miejscowości do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych .

I. KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ WIEŚ

 1. Organizacja konkursu.

  • w konkursie uczestniczą wszystkie sołectwa w gminie

 • Przedmiotem oceny i podstawą wyboru najładniejszej wsi będą :

 • a) ogólny wygląd miejscowości, utrzymanie czystości ładu i porządku od 1 do 10 pkt.

  b) aktywność i zaangażowanie na rzecz poprawy estetyki miejscowości od 1 do 5 pkt.

  (ocena ta dotyczy wszystkich prac i przedsięwzięć przeprowadzonych

  przez mieszkańców w celu poprawy estetyki miejscowości między

  pierwszą a drugą wizytą komisji konkursowej)

  c) za I miejsce w konkursie „Najestetyczniejsza zagroda” /w obu kategoriach 1 pkt.

  1. Zasady punktacji.

  Wylicza się średnią ilość punktów przyznanych przez członków komisji :

  • w ppkt. a) z pierwszej oraz drugiej wizyt komisji ,

  • w ppkt. b) po drugiej wizycie komisji.

  O kolejności miejsc decyduje suma średnich punktów uzyskanych za ppkt. a) i b) plus punkty uzyskane za ppkt c) .

  W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje dodatkowe głosowanie członków komisji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  II. KONKURS NA NAJESTETYCZNIEJSZĄ ZAGRODĘ

  1. Konkurs jest otwarty i przeznaczony dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy posiadają umowę z ZUK Sp. z o.o. w Nowogardzie na wywóz odpadów komunalnych.

  2. W obecnej X edycji konkursu nie mogą brać udziału laureaci konkursu z 2008 r. (zdobywcy miejsca od I do III).

  3. Każdy chcący w nim uczestniczyć zgłasza swój pisemny akces na zasadach dobrowolności
   u sołtysa lub radnego danej miejscowości.

  4. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.

  I etap - na poziomie miejscowości

  II etap - gminny

  1. W pierwszym etapie Rady Sołeckie zbiorą zgłoszenia i wytypują (wybiorą) maksymalnie po pięć zagród w każdej kategorii, które będą reprezentowały miejscowość w drugim etapie konkursu.

  Zasady wyboru i wytypowania zagród do II etapu konkursu pozostawia się do dyspozycji Rad Sołeckich poszczególnych miejscowości.

  1. W drugim etapie Gminna Komisja Konkursowa wybierze „Najestetyczniejszą zagrodę” w obu kategoriach spośród zagród zgłoszonych przez Rady Sołeckie poszczególnych miejscowości według poniżej przedstawionych zasad i punktacji.

  2. W przypadku gdy będzie 5 (pięć) lub mniej zgłoszonych zagród, konkurs w danej kategorii nie odbędzie się.

  3. Przedmiotem oceny i podstawą wyboru „Najestetyczniejszej zagrody” będą :

  I kategoria - dla rolników indywidualnych posiadających powyżej 5 ha i prowadzących

  produkcję roślinną lub zwierzęcą

  a) stan budynku mieszkalnego /wygląd zewnętrzny/ od 1 do 5 pkt.

  b) ogrodzenie (w przypadku cząstkowego ogrodzenia lub jego braku o ilości od 1 do 10 pkt.

  punktów dla danej zagrody decyduje Komisja większością głosów)

  c) stan budynków inwentarskich od 1 do 5 pkt.

  d) estetyka podwórka (trawnik, wydzielenie chodników, wybiegi dla zwierząt,

  wiata na maszyny, przydomowy ogród warzywny i kwiatowy, płyta obornikowa) od 1 do 15 pkt.

  II kategoria - dla pozostałych w tym wspólnot z budynków wielorodzinnych

  a) stan budynku mieszkalnego /wygląd zewnętrzny/ od 1 do 5 pkt.

  b) ogrodzenie (w przypadku cząstkowego ogrodzenia lub jego braku o ilości od 1 do 10 pkt.

  punktów dla danej zagrody decyduje Komisja większością głosów)

  c) estetyka podwórka (trawnik, wydzielenie chodników, przydomowy ogród warzywny i kwiatowy)

  od 1 do 15 pkt.

  1. Zasady punktacji.

  O kolejności miejsc decyduje suma średnich punktów komisji z dwóch wizyt.

  W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje dodatkowe głosowanie członków komisji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  III. GMINNA KOMISJA KONKURSOWA

  1. Oceny oraz wyboru najładniejszej wsi i najestetyczniejszej zagrody w obu kategoriach

  dokona powołana przez Wójta Gminy Gminna Komisja Konkursowa, składająca się

  z maksymalnie pięciu osób.

  1. Przy wizytowaniu poszczególnych miejscowości, w pracach komisji może uczestniczyć

  sołtys lub radny z głosem doradczym jako gospodarz /rzecznik/ danej miejscowości .

  1. Komisja konkursowa :

   • zatwierdza wyniki konkursu,

   • ocenia i rozstrzyga konkursy na: najładniejszą wieś i najestetyczniejszą zagrodę,

   • przyznaje nagrody i wyróżnienia.

   • Członek komisji będący mieszkańcem ocenianej miejscowości nie uczestniczy przy jej ocenie.

   • Osoby biorące udział w obradach komisji obowiązuje zachowanie tajności w sprawach ich

   • przebiegu.

    1. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny .

    2. Pełna dokumentacja dotycząca konkursu przechowywana jest w Urzędzie Gminy na stanowisku

    inspektora ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu.

    IV. TERMINARZ KONKURSU

    1.Ogłoszenie konkursów w poszczególnych sołectwach

    na tablicach ogłoszeń i prasie lokalnej do 30.04.2009 r.

    2. Zgłoszenie u Sołtysa bądź radnego chęci udziału w konkursie

    „Najestetyczniejsza zagroda” w obu kategoriach do 30.05.2009 r.

    3.Zgłoszenie przez Rady Sołeckie do Gminnej Komisji Konkursowej

    zagród do obu kategorii konkursu „Najestetyczniejsz zagroda” do 5.06.2009 r.

    4.Pierwsza wizyta Gminnej Komisji Konkursowej w sołectwach

    ocena wsi i zagród, od 15.06 do 30.06.2009 r.

    5.Druga wizyta Gminnej Komisji Konkursowej w sołectwach

    Ocena wsi i zagród, od 01.09 do 11.09.2009 r.

    6.Podsumowanie i ogłoszenie wyniku konkursów do 30.09.2009 r.

    V. NAGRODY

    Konkurs na najładniejszą wieś

    I Nagroda - Puchar Wójta Gminy Osina + nagroda pieniężna w wysokości -5500 zł

    II Nagroda - Dyplom + nagroda pieniężna w wysokości - 4500

    III Nagroda - Dyplom + nagroda pieniężna w wysokości - 3500 zł

    Wyróżnienia - do decyzji komisji konkursowej

    Nagrody pieniężne powinny być wydane na poprawę estetyki wsi.

    Konkurs na najestetyczniejszą zagrodę

    I kategoria - dla rolników indywidualnych posiadających powyżej 5 ha i prowadzących

    produkcję roślinną lub zwierzęcą

    I Nagroda - Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Osina

    + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 1000 zł

    II Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 600

    III Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 400

    Wyróżnienia - do decyzji komisji konkursowej

    II kategoria - dla pozostałych w tym wspólnot z budynków wielorodzinnych

    I Nagroda - Puchar Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Osina

    + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 1000 zł

    II Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 700

    III Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 500

    Wyróżnienia - do decyzji komisji konkursowej

    O przyznaniu nagród ufundowanych przez sponsorów konkursu, decyduje fundator, po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminną Komisją Konkursową.

    Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas Ekologicznej Sesji Rady Gminy Osina.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 14-04-2009 11:17
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2009
  Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2009 11:17