herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr VIII-41-11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Uchwała Nr VIII/ 41 / 2011

Rady Gminy Osina

z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113, Nr 106, poz. 622, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 31 300,00 zł

- dział 630 rozdział 63003 § 6207o kwotę 8 500,00 zł

( Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ).

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 8 703,92 zł

(Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - odsetki pozostałe)

- dział 900 rozdział 90095 § 2320 o kwotę 2 849,08 zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

- dział 921 rozdział 92195 § 0960 o kwotę 2 400,00zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej)

- dział 926 rozdział 92695 § 0960 o kwotę 1 000,00zł

(Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej)

- dział 921 rozdział 92109 § 6207o kwotę 7 847,00 zł

( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ).

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2011 rok o kwotę 31 300,00 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł,

(Rolnictwo i łowiectwo -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych)

- dział 010 rozdział 01095 § 4300 o kwotę 6 900,00 zł

(Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zakup usług pozostałych).

- dział 921 rozdział 92195 § 4170 o kwotę 1 540,66 zł

- dział 921 rozdział 92195 § 4210 o kwotę 859,34 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe ,zakup materiałów i wyposażenia)

- dział 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł

( Kultura fizyczna i sport- pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia)

-dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 11 000,00 zł

( Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-09-2011 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2011 10:28