Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XV/85/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie


U C H W A Ł A Nr XV / 85 /2012

Rady Gminy Osina

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą gruntu stanowiącego część działki nr 70/45 o powierzchni 379 m? - obręb Osina, z przeznaczeniem na cele rolne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marian Szymczak

Uzasadnienie:

Grunt będący przedmiotem niniejszej uchwały jest własnością Gminy Osina.

W/w teren oznaczony w ewidencji gruntów nr 70/45 o pow. 379 m? (część) jest przedmiotem dzierżawy do dnia 30.06.2012 r. . Działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Wg operatu ewidencji gruntów PODGiK w Goleniowie w skład działki wchodzą niżej wymienione użytki:

Arkusz

Nr działki

Położenie opis

Powierzchnia
działki [ha]

Użytek lub klasa

Pow[ha]

Nr KW lub inne dokumenty

1

70/45

8.4196

RIVa
ŁIV
PsV
LsIII

0.0379
0.6728
0.7125
6.9964

KW

Grunt objęty przedmiotem dzierżawy przylega do działki siedliskowej dzierżawcy - Adama Karczewskiego.

W dniu 13.03.2012 r dzierżawca złożył wniosek o kontynuację dzierżawy na okres kolejnych trzech lat. Czynsz dzierżawny będzie wynosił 50,00 zł/rok i będzie corocznie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Zgodnie z dyspozycją art. 18 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególnie nie stanowią inaczej należą do wyłącznej właściwości rady gminy; uchwała rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. W związku z powyższym, sprawa winna zostać rozstrzygnięta przez Radę Gminy w formie indywidualnej uchwały.

Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-04-2012 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2012 08:34