herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XX/107/2012 z dnia 29-10-2012 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r.


Uchwała Nr XX / 107 /2012

Rady Gminy Osina

z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na kwotę 249 402,60 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 2707 o kwotę 119 807,16 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 2709 o kwotę 21 142,44 zł

(Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa” oraz zadanie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie)

- dział 801 rozdział 80110 § 2707 o kwotę 92 185,05 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 2709 o kwotę 16 267,95 zł

(Oświata i wychowanie - gimnazja- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie)

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na kwotę 249 402,60 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 2007 o kwotę 119 807,16 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 2009 o kwotę 21 142,44 zł

(Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa” oraz zadanie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie)

- dział 801 rozdział 80110 § 2007 o kwotę 92 185,05 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 2009 o kwotę 16 267,95 zł

(Oświata i wychowanie - gimnazja- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie)

§ 3. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 20 000,00 zł

- dział 754 rozdział 75412 § 6620 o kwotę 20 000,00 zł,

( Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- straże pożarne - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja otrzymana z powiatu
z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowego , średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego)

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 9 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę 3 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 1 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług remontowych)

- dział 801 rozdział 80146 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- zakup usług pozostałych)

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 20 000,00 zł

- dział 754 rozdział 75412 § 6060 o kwotę 20 000,00 zł,

( Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- straże pożarne -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2012 r o kwotę 9 000,00 zł, z tego :

- dział 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 3 000,00zł

( Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne- składki na ubezpieczenie społeczne )

- dział 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę 1 000,00zł

( Edukacyjna opieka wychowawcza -pomoc materialna dla uczniów-inne formy pomocy dla uczniów),

- dział 750 rozdział 75095 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł,

( Administracja publiczna - pozostała działalność - zakup usług pozostałych)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 31-10-2012 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2012 12:14