Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/107/2012 z dnia 29-10-2012 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r.


Uchwała Nr XX / 107 /2012

Rady Gminy Osina

z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na kwotę 249 402,60 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 2707 o kwotę 119 807,16 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 2709 o kwotę 21 142,44 zł

(Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa” oraz zadanie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie)

- dział 801 rozdział 80110 § 2707 o kwotę 92 185,05 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 2709 o kwotę 16 267,95 zł

(Oświata i wychowanie - gimnazja- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie)

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na kwotę 249 402,60 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 2007 o kwotę 119 807,16 zł,

- dział 801 rozdział 80101 § 2009 o kwotę 21 142,44 zł

(Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa” oraz zadanie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie)

- dział 801 rozdział 80110 § 2007 o kwotę 92 185,05 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 2009 o kwotę 16 267,95 zł

(Oświata i wychowanie - gimnazja- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie)

§ 3. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 20 000,00 zł

- dział 754 rozdział 75412 § 6620 o kwotę 20 000,00 zł,

( Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- straże pożarne - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja otrzymana z powiatu
z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowego , średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego)

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy na 2012 rok o kwotę 9 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę 3 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 1 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług remontowych)

- dział 801 rozdział 80146 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł

( Oświata i wychowanie - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- zakup usług pozostałych)

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 20 000,00 zł

- dział 754 rozdział 75412 § 6060 o kwotę 20 000,00 zł,

( Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- straże pożarne -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2012 r o kwotę 9 000,00 zł, z tego :

- dział 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 3 000,00zł

( Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne- składki na ubezpieczenie społeczne )

- dział 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę 1 000,00zł

( Edukacyjna opieka wychowawcza -pomoc materialna dla uczniów-inne formy pomocy dla uczniów),

- dział 750 rozdział 75095 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł,

( Administracja publiczna - pozostała działalność - zakup usług pozostałych)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 31-10-2012 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2012 12:14