herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.


Uchwała Nr XXIX/173/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

§ 1.Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2009 r. o kwotę 105 000,00 zł

-dział 801 rozdział 80101 § 4210 kwotę 20 000,00 zł ,

(Oświata i wychowanie-szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia).

-dział 801 rozdział 80113 § 4300 kwotę 27 000,00 zł ,

-dział 801 rozdział 80113 § 4170 kwotę 2 300,00 zł ,

-dział 801 rozdział 80113 § 4110 kwotę 500,00 zł ,

-dział 801 rozdział 80113 § 4120 kwotę 200,00 zł ,

(Oświata i wychowanie dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe łącznie w kwocie 30 000,00 zł.).

-dział 801 rozdział 80195 § 4210 kwotę 15 000,00 zł ,

-dział 801 rozdział 80195 § 4300 kwotę 10 000,00 zł ,

(Oświata i wychowanie- pozostałą działalność z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł).

- dział 900 rozdział 90015§ 4260 o kwotę 15 000,00 zł

- dział 900 rozdział 90015§ 4270 o kwotę 15 000,00 zł

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic ,placów ,dróg z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł).

§ 2.Zwiększa się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 105 000,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. Ustala się rozchody budżetu na 2009 r w wysokości 4 875 194,03 zł.-§ 994 lokaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-09-2009 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2009 12:47