herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XV/86/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do " Planu Odnowy Miejscowości Osina na lata 2010 - 2017 "


U C H W A Ł A Nr XV/86/2012

RADY GMINY OSINA

z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Planu Odnowy Miejscowości Osina

na lata 2010 - 2017”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się aneks do „Planu Odnowy Miejscowości Osina na lata 2010 - 2017”, który jest załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Szymczak

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-04-2012 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2012 08:35