Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/ 116/ 2012 z dnia 5 grudnia 2012 r w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Kikorze po przepompownię


U C H W A Ł A Nr XXI / 116/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 05 grudnia 2012 r.

w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Kikorze pod przepompownię.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 1281, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie działki nr 206/4 o pow. 12 m? położonej w obrębie ewidencyjnym Kikorze, stanowiącej własność osoby fizycznej, z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków w związku z inwestycją pn.: Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina, Kikorze, Kościuszki. Dla działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Goleniowie księga wieczysta Kw SZ1O/00013953/8.

2. Wartość wymienionej w ust. 1 działki jest ustalona na podstawie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego (zgodnie z porozumieniem z dnia 6 marca 2012 zawartym z właścicielem nieruchomości) na kwotę 379,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 18.08.2011 r. zakończono I etap zadania pn. „Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - I etap Osina, Kikorze, Kościuszki”. W ramach inwestycji na dz. nr 206/2 (przed podziałem) zgodnie z dokumentacją projektową oraz decyzją Nr 07/04 lokalizacji inwestycji celu publicznego: znak BG-7331- 01/2004 z dn. 14 kwietnia 2004 r. wybudowano przepompownię ścieków. Przed przystąpieniem do ww. inwestycji uzyskano od właściciela zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane a w dn. 6 marca 2012 r. z właścicielem nieruchomości (Zbigniewem Pabiniak) zawarto porozumienie na mocy którego uzgodniono warunki:

- podziału geodezyjnego nieruchomości;

- wyceny nieruchomości;

- terminu i kosztów zawarcia umowy notarialnej;

Biorąc powyższe pod uwagę stało się zasadne wykupienie w/w działki.

Opracował: Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-12-2012 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2012 11:10