herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXVI/ 164/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 1 kwietnia 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia ?Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008 ? 2015? oraz o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia aneksu do tego planu.


Uchwała Nr XXVI/ 164/ 2009

Rady Gminy Osina

z dnia 1 kwietnia 2009 roku

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008 - 2015” oraz o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia aneksu do tego planu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/121/2008 Rady Gminy Osina z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008-2015” wprowadza się następujące zmiany:

  1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008-2015””,

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008-2015”, który stanowi załącznik do uchwały.”.

§ 2. W uchwale Nr XXV/151/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia aneksu do „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008-2015” wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zatwierdzenia aneksu do „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008-2015””,

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zatwierdza się aneks do „Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008-2015”, który stanowi załącznik do uchwały.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 14-04-2009 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2009 11:18