herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Załącznik do uchwały Nr VI / 30/2011 w sprawie konkursu - Regulamin Konkursu " Najładniejsza wieś" i " Najestetyczniejsza zagroda wiejska"


Załącznik do Uchwały Nr VI / 30/ 2011

Rady Gminy Osina

z dnia 18 maja 2011 roku

w sprawie przyjęcia Konkursu na „Najładniejszą wieś”

i „Najestetyczniejszą zagrodę wiejską”.

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZĄ WIEŚ” I „NAJESTETYCZNIEJSZĄ ZAGRODĘ WIEJSKĄ

 1. Rada Gminy Osina i Wójt Gminy Osina ogłaszają XII edycję konkursu na „Najładniejszą wieś”
  i „Najestetyczniejszą zagrodę” w Gminie Osina w 2011 r.

 2. Konkurs jest zachętą do poprawy estetyki, wyglądu naszych wsi i zabudowań oraz warunków higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych.

 3. Celem konkursu jest uczynienie naszej gminy: piękną, zadbaną, z funkcjonalną i ładną zielenią, a także podniesienie standardu życia i pracy na wsi.

Konkurs powinien skłonić mieszkańców poszczególnych miejscowości do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych .

 • I. KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ WIEŚ

 1. Organizacja konkursu.

W konkursie uczestniczą wszystkie sołectwa w gminie

 1. Kryteria wyboru:

a) ogólny wygląd miejscowości, utrzymanie czystości ładu i porządku: od 1 do 10 pkt

b) aktywność i zaangażowanie na rzecz poprawy estetyki miejscowości: od 1 do 5 pkt

(ocena ta dotyczy wszystkich prac i przedsięwzięć przeprowadzonych

przez mieszkańców w celu poprawy estetyki miejscowości między

pierwszą a drugą wizytą komisji konkursowej)

c) zajęcie I miejsca w konkursie „Najestetyczniejsza zagroda” /w obu kategoriach/ 1 pkt

 1. Zasady punktacji.

Wylicza się średnią ilość punktów przyznanych przez członków komisji :

 • w ppkt. a) z pierwszej oraz drugiej wizyt komisji ,

 • w ppkt. b) po drugiej wizycie komisji.

O kolejności miejsc decyduje suma średnich punktów uzyskanych za ppkt. a) i b) plus punkty uzyskane za ppkt c) .

W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje dodatkowe głosowanie członków komisji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

   • II. KONKURS NA NAJESTETYCZNIEJSZĄ ZAGRODĘ

 1. Konkurs jest otwarty i przeznaczony dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy posiadają umowę na wywóz odpadów komunalnych.

 2. W obecnej XII edycji konkursu nie mogą brać udziału laureaci konkursu z 2010 r. (zdobywcy miejsca od I do III).

 3. Każdy chcący w nim uczestniczyć zgłasza swój pisemny akces na zasadach dobrowolności,
  u sołtysa lub radnego danej miejscowości.

 4. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.

I etap - na poziomie miejscowości

II etap - gminny

 1. W pierwszym etapie Rady Sołeckie zbiorą zgłoszenia i wytypują (wybiorą) maksymalnie po pięć zagród w każdej kategorii, które będą reprezentowały miejscowość w drugim etapie konkursu.

Zasady wyboru i wytypowania zagród do II etapu konkursu pozostawia się do dyspozycji Rad Sołeckich poszczególnych miejscowości.

 1. W drugim etapie Gminna Komisja Konkursowa wybierze „Najestetyczniejszą zagrodę” w obu kategoriach spośród zagród zgłoszonych przez Rady Sołeckie poszczególnych miejscowości według poniżej przedstawionych zasad i punktacji.

 2. W przypadku gdy będzie 5 (pięć) lub mniej zgłoszonych zagród, konkurs w danej kategorii nie odbędzie się.

 3. Przedmiotem oceny i podstawą wyboru „Najestetyczniejszej zagrody” będą :

I kategoria - dla rolników indywidualnych posiadających powyżej 5 ha i prowadzących

produkcję roślinną lub zwierzęcą

a) stan budynku mieszkalnego /wygląd zewnętrzny/ od 1 do 5 pkt.

b) ogrodzenie (w przypadku cząstkowego ogrodzenia lub jego braku o ilości od 1 do 10 pkt.

punktów dla danej zagrody decyduje Komisja większością głosów)

c) stan budynków inwentarskich od 1 do 5 pkt.

d) estetyka podwórka (trawnik, wydzielenie chodników, wybiegi dla zwierząt,

wiata na maszyny, przydomowy ogród warzywny i kwiatowy, płyta obornikowa) od 1 do 15 pkt.

    • II kategoria - dla pozostałych, w tym wspólnot z budynków wielorodzinnych

a) stan budynku mieszkalnego /wygląd zewnętrzny/ od 1 do 5 pkt.

b) ogrodzenie (w przypadku cząstkowego ogrodzenia lub jego braku o ilości od 1 do 10 pkt.

punktów dla danej zagrody decyduje Komisja większością głosów)

c) estetyka podwórka (trawnik, wydzielenie chodników, przydomowy ogród

warzywny i kwiatowy) od 1 do 15 pkt.

 1. Zasady punktacji.

O kolejności miejsc decyduje suma średnich punktów komisji z dwóch wizyt.

W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje dodatkowe głosowanie członków komisji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

III. GMINNA KOMISJA KONKURSOWA

 1. Oceny oraz wyboru najładniejszej wsi i najestetyczniejszej zagrody w obu kategoriach

dokona powołana przez Wójta Gminy Gminna Komisja Konkursowa, składająca się

z maksymalnie pięciu osób.

 1. Przy wizytowaniu poszczególnych miejscowości, w pracach komisji może uczestniczyć

sołtys lub radny z głosem doradczym jako gospodarz /rzecznik/ danej miejscowości.

 1. Komisja konkursowa :

  • zatwierdza wyniki konkursu,

  • ocenia i rozstrzyga konkursy na: najładniejszą wieś i najestetyczniejszą zagrodę,

  • przyznaje nagrody i wyróżnienia.

  • Członek komisji będący mieszkańcem ocenianej miejscowości nie uczestniczy przy jej ocenie.

  • Osoby biorące udział w obradach komisji obowiązuje zachowanie tajności w sprawach ich

  • przebiegu.

   1. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.

   2. Pełna dokumentacja dotycząca konkursu przechowywana jest w Urzędzie Gminy Osina na stanowisku inspektora ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu.

     • IV. TERMINARZ KONKURSU

   1. Ogłoszenie konkursów w poszczególnych sołectwach

   na tablicach ogłoszeń do 20.05.2011 r.

   1. Zgłoszenie u Sołtysa bądź radnego chęci udziału w konkursie

   „Najestetyczniejsza zagroda” w obu kategoriach do 31.05.2011 r.

   1. Zgłoszenie przez Rady Sołeckie do Gminnej Komisji Konkursowej

   zagród do obu kategorii konkursu „Najestetyczniejsza zagroda” do 03.06.2011 r.

   1. Pierwsza wizyta Gminnej Komisji Konkursowej w sołectwach

   ocena wsi i zagród, od 06.06 do 17.06.2011 r.

   1. Druga wizyta Gminnej Komisji Konkursowej w sołectwach

   Ocena wsi i zagród, od 22.08 do 31.08.2011r.

   1. Podsumowanie i ogłoszenie wyniku konkursów do 17.09.2011 r.

     • V. NAGRODY

     • Konkurs na najładniejszą wieś

   I Nagroda - Puchar Wójta Gminy Osina + nagroda pieniężna w wysokości - 4000 zł

   II Nagroda - Dyplom + nagroda pieniężna w wysokości - 3000

   III Nagroda - Dyplom + nagroda pieniężna w wysokości - 2000 zł

   Wyróżnienia - do decyzji komisji konkursowej

   Nagrody pieniężne powinny być wydane na poprawę estetyki wsi.

     • Konkurs na najestetyczniejszą zagrodę

      • I kategoria - dla rolników indywidualnych posiadających powyżej 5 ha i prowadzących

      • produkcję roślinną lub zwierzęcą

   I Nagroda - Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Osina

   + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 800

   II Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 500

   III Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 300

       • Wyróżnienia - do decyzji komisji konkursowej

      • II kategoria - dla pozostałych w tym wspólnot z budynków wielorodzinnych

   I Nagroda - Puchar Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Osina

   + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 800 zł

   II Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 500

   III Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 300

       • Wyróżnienia - do decyzji komisji konkursowej

   O przyznaniu nagród ufundowanych przez sponsorów konkursu, decyduje fundator, po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminną Komisją Konkursową.

   1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 24-05-2011 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2011 14:19