herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXXIII/203/2014 z dnia 30 maja 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 r.


Uchwała Nr XXXIII/ 203/2014

Rady Gminy Osina

z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz.594 i poz.645) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się własne dochody budżetowe Gminy na 2014 rok o kwotę 19 000,00 zł
-dział 756 rozdział 75618 § 0970 o kwotę 19 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z różnych dochodów).

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na kwotę 666 389,24 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 6057 o kwotę 666 389,24 zł,

(Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 3. Zmniejsza się własne wydatki budżetowe Gminy o kwotę 203 000,00 zł

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 203 000,00 zł

(Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 4. Zwiększa się własne wydatki budżetowe Gminy o kwotę 203 000,00 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 203 000,00 zł

( Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

§ 5.Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osina w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 11 333 072,66 zł,

2) plan wydatków ogółem: 19 215 793,42 zł,

3) plan przychodów ogółem: 8 020 720,76 zł,

4) plan rozchodów ogółem: 138 000,00 zł

§7.Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 882 720,76 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6 509 483,54 zł,

  2. wolnych środków w wysokości 1 373 237,22 zł.

§ 8.W związku z dokonanymi zmianami Zarządzeniem nr 196/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w zakresie wydatków z Funduszu Sołeckiego zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej

na rok 2014 dotyczący Wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Osina na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 05-06-2014 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2014 09:56