herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIV/ 149/ 2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi


Uchwała Nr XXIV/ 149/ 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Celem programu jest określenie współpracy organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na terenie Gminy z samorządem oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych.

2. Program określa zasady, obszary i formy wzajemnej współpracy oraz udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym przez samorząd.

3.Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm. );

 2. Programie - rozumie się przez to niniejszy program;

 3. Organizacjach - rozumie się przez to:

  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy,

  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy,

  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

 4. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Osina;

 5. Gminie - rozumie się przez to Gminę Osina;

 6. Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Osina,

 7. Koordynatorze - rozumie się przez to pracownika Urzędu Gminy Osina, właściwego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. 1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z Organizacjami jest prowadzenie przez nich działalności na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

2. Współpraca Gminy z Organizacjami odbywa się w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności:

 1. zasada partnerstwa oznacza współpracę na równych warunkach określonych dobrowolną umową;

 2. zasada pomocniczości oznacza, że Gmina powierza Organizacjom realizację zadań własnych, a Organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

 3. zasada suwerenności przejawia się w poszanowaniu autonomii Organizacji oraz nie narzucanie sobie wzajemnie woli ingerowania w wewnętrzne sprawy;

 4. zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;

 5. zasada uczciwej konkurencji zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych kryteriach wspierania finansowego i poza finansowego organizacji pozarządowych;

 6. zasada jawności urzeczywistniana jest poprzez udostępnienie przez Gminę informacji o celach, kosztach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępnienia Gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

§ 3. Ustala się kierunki podejmowanej współpracy, które obejmować będą zadania własne Gminy oraz sferę zadań publicznych, polegające na:

 1. umacnianiu w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, jej tożsamość i tradycje poprzez naukę, edukację, oświatę i wychowanie,

 2. stwarzaniu warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Gminy poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, twórczym lub rekreacyjnym,

 3. ochronie i promocji zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej,

 4. zwiększaniu udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych,

 5. podejmowaniu działań w zakresie przeciwdziałania powstawania patologiom społecznym,

 6. poszerzeniu możliwości komunikacji władz Gminy ze społecznością lokalną, promocją Gminy, w tym osiągnięć jej mieszkańców,

 7. promowaniu pozytywnych postaw oraz inicjatyw cennych społecznie, związanym m.in. z ekologią, ochroną zwierząt czy ochroną dziedzictwa przyrodniczego.

§ 4.1. Gmina realizuje zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ustawy, we współpracy z Organizacjami.

 1. Współpraca obejmuje współdziałanie o charakterze finansowym i poza finansowym.

 2. Współpraca finansowa polega na zleceniu realizacji zadań Gminy Organizacjom poprzez :

 1. powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację;

 2. wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 1. Współpraca poza finansowa polega na :

 1. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności poprzez:

 1. utworzenie strony internetowej na portalu Gminy, umożliwiającym prezentację jego realizacji,

 2. zapoznawanie Organizacji z obszarami działań, w które mogą włączyć się jako realizatorzy powierzonych przez Gminę zadań,

 3. przekazywanie Koordynatorowi kompleksowych wniosków, opinii i uwag dotyczących bieżącej realizacji programu,

 1. konsultowaniu aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności pożytku publicznego poprzez udział przedstawicieli Organizacji w zespole opracowującym projekt rocznego programu współpracy oraz udział władz samorządowych w spotkaniach mających na celu merytoryczne diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej.

 1. Zlecanie zadań publicznych następuje w trybie otwartych konkursów ofert, rozstrzyganych przez komisje konkursowe.

 2. Wójt w ciągu roku ogłasza otwarte konkursy ofert. Ogłoszenie publikowane jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 3. Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniami Wójta. W przypadku związania członka Komisji z rozpatrywaną przez Komisję ofertą, członek komisji nie bierze udziału w rozstrzyganiu w tej konkretnej sprawie.

§ 5. Zadania publiczne Gminy realizowane mogą być w szczególności:

 1. w sferze dotyczącej polityki społecznej, np.:

  1. realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia;

  2. realizacja programów wychodzenia z bezdomności, wprowadzenie programów terapeutycznych dla osób bezdomnych, zabezpieczenie schronienia, posiłków i ubrania osobom tego pozbawionym;

  3. realizacja programów służących aktywizacji i integracji społecznej, przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych;

  4. poprawę sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dzieci i młodzieży oraz wsparcie rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu;

  5. aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych.

 2. w sferze dotyczącej oświaty i kultury fizycznej, np.:

  1. z zakresu edukacji, oświaty i wychowania:

- działania wspierające dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną;

- działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym;

  1. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, np.:

- wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki,

- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,

  1. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, np.:

- upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży,

- wspieranie klubów sportowych,

- organizowanie masowych imprez sportowych,

  1. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, np.:

- edukacja ekologiczna poza szkołą;

- podejmowanie działań w sferze ochrony środowiska;

- promowanie dotyczących rozwiązań proekologicznych;

 1. w sferze dotyczącej bezpieczeństwa publicznego, np. działania mające na celu realizację programów dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 2. w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym, np.:

  1. udzielanie pomocy rodzinom w których występują problemy alkoholowe;

  2. prowadzenie profilaktycznej i informacyjnej działalności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;

  3. realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-01-2009 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 12:48