herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XIX/117/2008 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA Nr XIX/ 117/ 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 184, z 2007 r. Nr 47, poz. 557 i Nr 76, poz. 813) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle:

  1. stanowiące własność komunalną, nie będące w użytkowaniu wieczystym lub posiadaniu zależnym innych osób,

  2. związane wyłącznie z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa publicznego,

  3. stanowiące własność lub będące w posiadaniu zależnym instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-07-2008 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2008 11:44