herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XXII/131/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie podatku leśnego.


UCHWAŁA Nr XXII/ 131/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie podatku leśnego.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216 poz.1826, z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 i z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego w wysokości 152,53 za 1m?.

 

§ 2. Stawka podatku leśnego od 1ha lasu wynosi 33,55 zł.

 

§ 3. Stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wynosi 16,77 od 1ha lasu.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII /68/2007 Rady Gminy Osina z dnia 29 października 2007 roku w sprawie podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 117, poz. 2102).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-12-2008 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 10-12-2008 08:55