Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVII/160/2013 r. z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 213 r.


Uchwała Nr XXVII/160/2013

Rady Gminy Osina

z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się własne dochody budżetowe Gminy na 2013 rok o kwotę 34 960,00 zł

-dział 754 rozdział 75412 § 6290 o kwotę 30 000,00 zł,

- dział 754 rozdział 75412 § 2700 o kwotę 4 960,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - straże pożarne- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2013 r. realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich o kwotę 165 504,98 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6207 o kwotę 144 572,00 zł,

( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich)

- dział 926 rozdział 92695 § 2007 o kwotę 20 932,98 zł

(Kultura fizyczna- pozostała działalność- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich).

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy Osina na 2013 rok o kwotę 3 994 943,70 zł

- dział 754 rozdział 75412 § 6610 o kwotę 40 000,00 zł

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - straże pożarne -dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla jednostek OSP)

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 3 350 000,00 zł

( Rolnictwo i łowiectwo - gospodarka ściekowa i sanitacyjna wsi- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

-dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę 94 943,70 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

§ 4. Zmniejsza wydatki budżetowe Gminy na 2013 r. realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich o kwotę 170 812,08 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6059 o kwotę 113 558,21 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6057 o kwotę 57 153,87 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

§ 5. Zwiększa wydatki budżetowe Gminy na 2013 r. realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich o kwotę 152 097,57 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6059 o kwotę 90 345,57 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6057 o kwotę 61 752,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2013 r. o kwotę 45 119,23 zł, z tego :

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 5 159,23 zł

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł

(Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych - nadwyżka środków z roku poprzedniego),

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 4 960,00 zł

- dział 754 rozdział 75412 § 6060 o kwotę 30 000,00zł

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na zakupy inwestycyjne)

§ 7.Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/110/2012 Rady Gminy Osina z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, dotyczący przychodów
i rozchodów budżetu Gminy Osina w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 10 642 314,71 zł,

2) plan wydatków ogółem: 13 376 608,08 zł,

3) przychody 9 122 348,07 zł

4) rozchody 6 388 054,70 zł

§ 9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 734 293,37zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 734 293 37 zł,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Marian Szymczak


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 18-09-2013 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2013 10:16