herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXVII/160/2013 r. z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 213 r.


Uchwała Nr XXVII/160/2013

Rady Gminy Osina

z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się własne dochody budżetowe Gminy na 2013 rok o kwotę 34 960,00 zł

-dział 754 rozdział 75412 § 6290 o kwotę 30 000,00 zł,

- dział 754 rozdział 75412 § 2700 o kwotę 4 960,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - straże pożarne- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2013 r. realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich o kwotę 165 504,98 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6207 o kwotę 144 572,00 zł,

( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich)

- dział 926 rozdział 92695 § 2007 o kwotę 20 932,98 zł

(Kultura fizyczna- pozostała działalność- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich).

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe Gminy Osina na 2013 rok o kwotę 3 994 943,70 zł

- dział 754 rozdział 75412 § 6610 o kwotę 40 000,00 zł

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - straże pożarne -dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla jednostek OSP)

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 3 350 000,00 zł

( Rolnictwo i łowiectwo - gospodarka ściekowa i sanitacyjna wsi- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

-dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę 94 943,70 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

§ 4. Zmniejsza wydatki budżetowe Gminy na 2013 r. realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich o kwotę 170 812,08 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6059 o kwotę 113 558,21 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6057 o kwotę 57 153,87 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

§ 5. Zwiększa wydatki budżetowe Gminy na 2013 r. realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich o kwotę 152 097,57 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6059 o kwotę 90 345,57 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 6057 o kwotę 61 752,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2013 r. o kwotę 45 119,23 zł, z tego :

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 5 159,23 zł

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł

(Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych - nadwyżka środków z roku poprzedniego),

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 4 960,00 zł

- dział 754 rozdział 75412 § 6060 o kwotę 30 000,00zł

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na zakupy inwestycyjne)

§ 7.Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/110/2012 Rady Gminy Osina z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, dotyczący przychodów
i rozchodów budżetu Gminy Osina w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 10 642 314,71 zł,

2) plan wydatków ogółem: 13 376 608,08 zł,

3) przychody 9 122 348,07 zł

4) rozchody 6 388 054,70 zł

§ 9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 734 293,37zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 734 293 37 zł,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Marian Szymczak


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 18-09-2013 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2013 10:16