herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

UCHWAŁA Nr XLII /243/ 2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października 2010 roku w sprawie podatku leśnego.


UCHWAŁA Nr XLII /243/ 2010

Rady Gminy Osina

z dnia 22 października 2010 roku

w sprawie podatku leśnego.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216 poz.1826, z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego w wysokości 154,65 za 1m?.

§ 2. Stawka podatku leśnego od 1ha lasu wynosi 34,02 zł.

§ 3. Stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wynosi 17,01 od 1ha lasu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/183/2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 87, poz. 2335).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-11-2010 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2010 13:51