herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXVII/166/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.


Uchwała Nr XXVII/166/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 27 maja 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2009 rok o kwotę 19 287,00 zł

-dział 900 rozdział 90002 § 2440 o kwotę 19 287,00 zł,

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -gospodarka odpadami - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu likwidacji mogilnika w Osinie” z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 000,00 zł. oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 16 287,00 zł.).

§ 2.Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2009 r. o kwotę

41 287,00 zł.

- dział 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł.,

( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- utrzymanie zieleni miast i wsi z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wykaszanie terenów zielonych).

- dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 19 287,00zł

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -gospodarka odpadami-zakup usług pozostałych- zadanie pn.„Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu likwidacji mogilnika w Osinie”

- dział 852 rozdział 85295 § 2710 o kwotę 2 000,00 zł,

(Pomoc społeczna - pozostała działalność -dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- pomoc finansowa dla poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim).

§ 3.Zwiększa się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 22 000,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu na 2009 r w wysokości 4 942 849,03 zł.-§ 994 lokaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 17-06-2009 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2009 11:56