Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Załacznik Nr 2 do uchwały XIX-100-2012 - objaśnienia do WPF


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX / 100/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 06 września 2012 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI/59/2011

Rady Gminy Osina

z dnia 08 grudnia 2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Osina

na lata 2012- 2024

Dla celów prognozy zastosowano założenia makroekonomiczne podawane przez Ministerstwo Finansów oraz sytuację makroekonomiczną naszego regionu tj :

- realny wzrost PKB (%),
- wzrost CIT, PIT,
- stopa bezrobocia na koniec roku (%),
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (%),
- nominalna stopa procentowa,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (w zł),
- kurs walutowy.

  1. Dotyczy dochodów lat 2012-2024 wykazanych w poz. 1) .

Objaśnienia:

Dochody bieżące budżetu gminy lat przyszłych obliczono na podstawie planowanej realizacji dochodów lat poprzednich z uwzględnieniem kilkuprocentowego wskaźnika inflacji oraz wzrostu podatków lokalnych . Nie planuje się znacznych odchyleń pomiędzy przyjętymi wartościami w prognozowanym okresie. Wzrost dochodów na rok 2013 i następne spowodowany jest wejściem w życie tzw. ustawy śmieciowej oraz możliwości zagospodarowania składowiska odpadów.

Dochody majątkowe stanowią środki ze sprzedaży mienia gminnego, lokali mieszkalnych, działek pod zabudowę rekreacyjną i mieszkaniową, a także wpływy
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności bieżących jak i tych dokonanych w latach ubiegłych i rozłożonych na raty. Wysokość dochodów
majątkowych w roku 2012 oraz 2013 wynika z planowanych wpływów z tytułu
rozliczenia wniosków o płatność z budżetu środków UE na zadania realizowane
w latach 2010-2013.

  1. Dotyczy wydatków lat 2012-2024 wykazanych w poz . 2):

Objaśnienia:

Wydatki bieżące na lata 2012 - 2024 zostały oparte na przewidywanym wykonaniu w 2011 r. powiększone o wskaźnik inflacji oraz możliwość wystąpienia nieprzewidzianych wydatków w trakcie realizacji zadań gminy. Podstawę do kalkulacji na lata przyszłe stanowiło ich przewidywane wykonanie w latach poprzednich uwzględniające uregulowanie powstałych zobowiązań, pomniejszone o wydatki jednorazowe oraz wydatki, których realizacja została zakończona. Wydatki zaplanowane zostały na takim poziomie aby zapewnić podstawowe działanie jednostki, bez zachwiania jej płynności finansowej. W 2012 roku wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące , ma to jednak pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W latach następnych wysokość wydatków bieżących ulega zwiększeniu o przyjęte wskaźniki.

Wydatki majątkowe ustalono w oparciu o zaplanowane zadania inwestycyjne Gminy Osina do wysokości dochodów majątkowych powiększonych o nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach.

  1. Dotyczy przychodów budżetu , przeznaczenia nadwyżki , deficytu budżetowego wykazanych w poz.5) :

Objaśnienia:

Przychody budżetu w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości
9 052 549,84 zł , są to środki pochodzące ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Nadwyżka budżetowa oraz wolne środki zostaną rozdysponowane na spłatę pożyczki oraz kredytów otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 3 027 487,58 zł., na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 2 845 515,00 oraz na lokaty terminowe.

Nadwyżka budżetowa roku bieżącego została zaplanowana w poszczególnych latach w wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych.

4. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz.6):

Objaśnienia:

Roczne rozchody budżetu gminy w okresie objętym prognozą finansową zostały ustalone w oparciu o podpisane umowy kredytów długoterminowych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego i wynikają z harmonogramu ich spłat. W roku 2012 rozchody zostały zaplanowane w wysokości 6 207 034,84 zł na jednorazową spłatę pożyczki , raty kredytów długoterminowych oraz lokaty terminowe. W latach 2012-2023 raty zostały ustalone na równym poziomie w wysokości 200 000,00 zł rocznie a w roku 2024 w wysokości 56 823,74 zł .

5. Dotyczy długu publicznego wykazanego w poz.7 ):

Objaśnienia:

Dług publiczny na 2012 będzie stanowił kwotę 2 256 823,74 zł

i przez okres 12 lat będzie spłacany w wysokości 200 000,00 zł a w ostatnim roku
spłaty w wysokości 56 823,74 zł .W roku 2024 dług publiczny zostanie spłacony. Roczne obciążenie kredytu będzie stanowiło kwotę spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetki od kredytów i pożyczek.

6. Dotyczy spełnienia wskaźników zadłużenia i spłaty zobowiązań

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona

została w pozycjach 12), 13),14),15) . Zgodnie z zapisami ustawy wprowadzają-

cej ufp wskaźniki te są wyliczane od roku 2014 natomiast do roku 2013 obowiązują

wskaźniki starej ufp tj. progi .60% i 15 % . Wskaźniki te są korygowane o kredyty

i pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotem dysponującym środkami,

o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 r.

7. Dotyczy informacji z art. 226 ust.2, ufp wykazanych w pozycji 15) tj.:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki

bieżące, zostały oparte na przewidywanym wykonaniu w 2011 r. powiększone

o wskaźnik inflacji.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

Wydatki w tej grupie obejmują planowane wydatki sklasyfikowane w rozdziałach

75022 - Rada Gminy oraz 75023 -Urzędy Gmin również zostały oparte na przewidywanym wykonaniu w 2011 r. powiększone o wskaźnik inflacji.

- wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

wykazanych w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej, ujęto umowy urzędu gminy oraz podległych jednostek budżetowych na:

dowozy uczniów do szkół, elektroniczny biuro obsługi interesantów, obsługę prawną

urzędu , utrzymanie strony internetowej , składkę członkowską na Stowarzyszenie

Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, opiekę nad bezdomnymi psami .

-wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań

inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi

lub przewidzianymi do zawarcia umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się

realizację inwestycji rocznych.

Sporządził: dnia: Wójt

Kijowska-Gach Aneta 08-12-2011r. Krzysztof Szwedo

Skarbnik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 10-09-2012 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2012 15:12