Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV-145-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


UCHWAŁA Nr XXIV / 145 /2013

RADY GMINY OSINA

z dnia 07 marca 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, zm. Dz. U z 2013 r., poz. 228), Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację należy złożyć:

    1. w formie papierowej w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Osina, albo

    2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej określone zostaną odrębną uchwałą.

§ 3. 1. Termin złożenia pierwszej deklaracji ustala się do dnia 26 kwietnia 2013 r.

2. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

§ 4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. oświadczenie właściciela nieruchomości z listą osób zamieszkujących daną nieruchomość, zgodnie z wzorem - załącznikiem do deklaracji;

  2. dokument potwierdzający, że osoba zameldowana nie jest mieszkańcem nieruchomości, której deklaracja dotyczy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr XXII/129/2012 Rady Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r., poz. 979).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

W dniu 25 lutego 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego opublikowano uchwałę Nr XXII/129/2012 Rady Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. W załączniku do uchwały (we wzorze deklaracji) określono, że wysokość opłaty od gospodarstwa domowego wynosi 56 zł. Planowana obecnie zmiana wysokości opłaty na kwotę 48 zł za odpady zbierane selektywnie wymusza zmianę także uchwały określającej wzór deklaracji.

Nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonaną ustawą z dnia 25.01.2013 r. (Dz. U. poz. 228), która weszła w życie w dniu 6 marca 2013 r. dopuszczono możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym zobowiązano gminy do określenia, oprócz wzoru deklaracji, również warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ze względu na zbliżający się termin rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami (od lipca 2013 r.), konieczne jest niezwłoczne dokonanie zmian w deklaracjach, które dostarczone zostaną mieszkańcom Gminy Osina. Deklaracje musza zostać złożone przez mieszkańców do dnia 26 kwietnia 2013 r.

Proponuje się przyjęcie przedmiotowej uchwały, określającej wzór deklaracji, by umożliwić mieszkańcom wywiązanie się z terminu składania deklaracji, zaś warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej określone zostaną odrębną uchwałą.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-03-2013 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-03-2013 10:45